Instrukcja (uzupełniona 24.10.23) sporządzenia protestu wyborczego

Szanowni Państwo,

w załącznikach są materiały pomocne przy sporządzeniu  protestu w trybie wyborczym do Sądu Najwyższego w tym Instrukcja sporządzenia protestu wyborczego (pamiętać należy by przytaczać obecne regulacje prawne i odnosić się do wyborów 2023 – w załącznikach są tylko wzory do wypełnienia lub przykłady, które okazały się już skuteczne bowiem zostały dobrze przygotowane), są tu cztery do wypełnienia protesty na wzór, w kolejności stopnia złożoności oraz są też trzy pliki zawierające prawo wyborcze.

Należy pamiętać, że w proteście należy za wszelką cenę unikać sformułowań typu „to mogło mieć wpływ”, „mnie się wydaje”, „to mogło być” itp. – takie protesty sądy odrzucają korzystając z tego, że sami skarżący uważają, iż przytoczone przez nich fakty jedynie potencjalnie mogły wpłynąć na wynik. Piszemy „to miało wpływ”, używamy stwierdzeń typu „na pewno”, „to spowodowało”, „to złamało prawo/ustawę/uchwałę” – wystrzegamy się wszelkiej miękkości stwierdzeń, które dawałyby szansę sądowi na interpretacje, że to o czym piszemy to tylko nasze domysły lub przypuszczenia.

Pozdrawiam

Andrzej Zdun Przewodniczący RKW Mazowsze

Marcin Dybowski Prezes RKW

Instrukcja obsługi „gotowych” protestów w trybie wyborczym do SN

W środę t.j. 18.10.2023 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane wyniki wyborów parlamentarnych i referendum z dn. 15 października 2023 r.
W związku z tym na składanie protestów do Sądu Najwyższego w Warszawie w trybie wyborczym mamy czas tylko do środy 25.10. br. włącznie (czyli 7 dni kalendarzowych).
Protesty można wysyłać pocztą poleconą – decyduje data stempla pocztowego nie późniejsza niż 25 października 2023 r.

adres:

Sąd Najwyższy
Izba Kontroli Nadzwyczajnej
i Spraw Publicznych
ul. Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Warunki ważności protestu w trybie wyborczym:
1) terminowe złożenie protestu,
2) umieszczenie na wstępie pisma, protestu przeciwko ważności wyborów do Sejmu, Senatu i referendum w danym obwodzie,
3) powołanie się na zarzuty z tytułu Rozdziału XXXI Kodeksu Karnego,
4) powołanie się na zarzuty z tytułu Kodeksu Wyborczego,
5) powołanie się na zarzuty z tytułu Uchwały nr 211/2023 PKW (nie koniecznie),
6) podpisanie protestu przez wnioskodawcę (-ów).

W załącznikach wysyłam podstawowe pliki pomocne przy pisaniu protestów:
a) Protesty „gotowe” zawierające przykładowe zdarzenia i przykładowe art. z przepisów prawa a w nich aktualne są tylko art. z Rozdziału XXXI Kodeksu Karnego. Pozostałe takie jak Kodeks Wyborczy czy Wytyczne PKW w formie Uchwały mogą być nieaktualne – trzeba je skonfrontować z aktualnie obowiązującymi.

b) Rozdział XXXI K.K., Kodeks Wyborczy, Uchwała PKW nr 211/2023 z 25.09.br. Pliki ślepych protestów trzeba wypełnić (skracając lub dodając właściwą treść zarzutów i odpowiednie przepisy prawa) do indywidualnej edycji – zachowując jednak format i kolejność właściwą dla pisma procesowego.

W tekście poniżej jest jeszcze zestaw pytań pomocnych w pisaniu protestu – każde z nich dotyczy naruszenia prawa, z którym mogliśmy mieć do czynienia podczas naszej pracy w OKW (a może się nam wydawać, że to nie miało znaczenia):

 1. Czy przed 7.00 policzyliście ponownie i ostemplowaliście wszystkie karty, czy po otwarciu lokalu dla głosujących wszystkie materiały zostały przeniesione do lokalu wyborczego?
 2. Czy rejestr wyborców został ustawowo dostarczony w sobotę i można się było z nim zapoznać, czy został niezgodnie z ustawą dostarczony dopiero w niedzielę i nie było możliwości skontrowania tego rejestru? Czy w ten sposób także doszło do dostarczenia innych dokumentów, materiałów, kart wyborczych?
 3. Czy była prowadzona w lokalu wyborczym agitacja wyborcza i nastąpiło zakłócanie ciszy wyborczej (polegająca na sugerowaniu podania innej ilości kart niż 3 – Sejm, Senat, Referendum) przez członków OKW lub inne
  osoby?
 4. Czy i w jakiej formie oraz o jakiej godzinie dotarły do członków OKW ze strony PKW lub KBW, lub Komisarzy Wyborczych, lub ewentualnie urzędnika wyborczego informacje o tym, że PKW zwraca uwagę by nie zakłócać ciszy wyborczej i nie prowadzić agitacji wyborczej w lokalach wyborczych poprzez zadawanie pytań i sugerowanie by wyborcy nie pobierali kart referendalnych?
 5. Czy wobec kogokolwiek z członków OKW wyciągnięto konsekwencje wobec łamania przez nich ciszy wyborczej i prowadzenia agitacji na terenie OKW?
 6. Czy miała miejsce ponad przeciętna liczba wyborców z zaświadczeniami do głosowania? Jak zachowywali się posiadacze zaświadczeń, czy tworzyli grupy znających się osób? Czy w przypadku zaświadczeń zostały one zdeponowane w materiałach komisji i czy je zabezpieczono oraz pozwolono się z nimi zapoznać podczas liczenia głosów? (W proteście należy wskazać, że takie zaświadczenia nie są w ogóle sprawdzane w OKW, że łatwo jest je podrobić, że nie są to druki ścisłego zarachowania i nie są w urzędach, które je wydają przeprowadzane żadne zestawienia lub kontrole, ile zostało wykorzystanych, czy na pewno wykreślono głosującego z listy wyborców. Należy wezwać sąd do drobiazgowego sprawdzenia wszystkich wykorzystanych zaświadczeń oraz ego, czy nie zostały wykorzystane w innych OKW.)
 7. Czy były innego rodzaju zakłócenia pracy OKW (n.p. brak kart do głosowania, problemy z rejestrem wyborców, brakiem wyborców w rejestrze). Inne?
 8. Czy w dn. 15.10 po godz. 21:00 wyborcy byli wpuszczani do lokalu wyborczego? – jest to przestępstwo wyborcze.
 9. Czy ktoś wysłał na e-mail Komisarza Wyborczego Okręgu zgłoszenie o nieprawidłowościach i czy ma potwierdzenie odebrania tego maila?
 10. Czy nikt nie liczył i nie stemplował kart poza lokalem wyborczym (w jakimś osobnym pomieszczeniem, innym niż lokal wyborczy)?
 11. Czy były kabiny z kotarą do zapewnienia tajnego głosowania?
 12. Czy komisja w każdym momencie pracy w lokalu wyborczym w dniu wyborów i podczas ustalania wyniku głosowania pracowała w składzie min. 2/3 składu (w tym przewodniczący lub jego zastępca)?
 13. Czy po godz. 21.00 komisja schowała wszystkie długopisy i wyjęła ołówki?
 14. Jaki sposób klasyfikacji kart i głosów zastosowaliście – czy taki jak na szkoleniu RKW (przez okazanie każdej karty wszystkim obecnym członkom Komisji) oraz opisany w Kodeksie Wyborczym w Art. 71 § 1b) i w Uchwale PKW nr 211/2023, bez dzielenia się OKW na grupki? Jeśli w grupkach to, kto wydal takie polecenie?
 15. O której godzinie i minucie zaczęto wprowadzać i o której wprowadzono do systemu komputerowego protokół? (Bardzo ważne, należy to ustalić albo ze stron PKW, albo systemu informatycznego lub powołać się w proteście na ten fakt „łatwy do ustalenia przez sąd” bowiem sam czas wprowadzenia danych do systemu zdradzi, iż sposób liczenia głosów nakazany ustawowo oraz nakazany w uchwale PKW nie został w danej OKW zastosowany gdyż liczenie głosów przez okazanie uniemożliwia tak szybkie i niedokładne oraz sprzeczne z ustawą (bezprawne) policzenie głosów w tak krótkim czasie.)
 16. Czy stworzony i podpisany został protokół ręczny?
 17. Czy protokół tworzony był w lokalu wyborczym, a wiec w tym pomieszczeniu, w którym znajdowała się urna i pozostałe wszystkie materiały wyborcze oraz wszyscy członkowie OKW, czy też tworzony był w jakimś innym pomieszczeniu, do którego udawali się od czasu do czasu przewodniczący lub poszczególni członkowie OKW?
 18. Jeśli było to jakieś inne pomieszczenie, czy wszyscy członkowie OKW i mężowie zaufania byli obecni PRZEZ CAŁY CZAS przy tworzeniu tego protokołu? Czy w pomieszczeniu tym mogli się pomieścić wszyscy członkowie OKW, mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni i informatyk?
 19. Czy był porównywany protokół ręczny z komputerowym i w jaki sposób?
 20. Czy w urnie/urnach znalazło się więcej głosów oddanych na sejm niż na senat? Jak duża była różnica pomiędzy liczbą głosów, czy w protokole znaleziono wytłumaczenie tego fenomenu?
 21. Czy ktoś na własną rękę spośród mężów zaufania lub członków komisji prowadził własną kontrolę frekwencji zapisując obliczenia z całego dnia głosowania w jakiś systematyczny sposób (n.p. stawiając kreski) i czy różniły się te zapisy z później policzoną liczbą głosów oraz podpisów/zygzaków w rejestrze wyborców? Ile wyniosła ta różnica?
 22. Czy ktoś wpisał uwagi do protokołu końcowego i jaka była ich treść?
 23. Czy przew., z-ca Komisji lub informatyk odmawiał komuś wpisania uwag do protokołu końcowego lub ingerował w ich treść?
 24. Czy przew., z-ca Komisji lub informatyk zabraniał rejestracji obrazu i dźwięku z przebiegu prac Komisji?
 25. Czy ktokolwiek utrudniał pracę członkowi Komisji, mężowi zaufania lub obserwatorowi społecznemu?
 26. Czy każdy członek komisji, mąż zaufania i obserwator społeczny mogli na żądanie otrzymać w lokalu wyborczym kopię protokołu końcowego?
 27. Czy ktokolwiek wywierał na Was presję, straszył policją itp.
 28. Czy ten sam skład OKW, w którym podczas dnia wyborów dochodziło ze strony niektórych/wszystkich (?) członków do łamania ciszy wyborczej i agitacji przeciwko referendum, brał udział w liczeniu głosów w wyborach do Sejmu i Senatu oraz liczenia głosów w referendum? (Bardzo ważne stwierdzenie do umieszczenia w proteście wyborczym –  osoby, które już podczas dnia wyborów jawnie łamią Kodeks Wyborczy, łamią prawo karne, lekceważą prawa wyborców i zdradzają takim zachowaniem stronniczość wobec konkretnej opcji politycznej, trudno posądzić o prawidłowe podliczenie wyników i parlamentarnych i referendalnych).

Należy pamiętać o zebraniu zeznań świadków i dowodów oraz o wykonaniu 4-ch odpisów wraz z załącznikami. Wnioskodawcą protestu może być : przewodniczący właściwej OKW, każdy wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w jednym z obwodów głosowania na obszarze danego okręgu wyborczego, pełnomocnik Komitetu Wyborczego.

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=923-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia


Należy pamiętać o terminowym uzupełnianiu protestu na późniejsze ewentualne wezwanie Sądu (z reguły 7 dni).

Pozdrawiam
Andrzej Zdun

Post scriptum:

Sąd Najwyższy rozpatruje każdy protest w dwóch obszarach:
1- czy zostało złamane prawo ujęte w Rozdziale XXXI Kodeksu Karnego oraz w Kodeksie Wyborczym oraz
2- czy miało to wpływ na wynik wyborów we wskazanym obwodzie wyborczym oraz w całym kraju,

należy wskazać artykuły tego prawa i przytoczyć ich treść lub nawet fragment oraz należy napisać, że to czego byliśmy świadkami w swoim obwodzie wyborczym powtórzyło się w masowej skali całego kraju i zagranicą i ten fakt jest wystarczającą przesłanką do:
1. unieważnienia Referendum Krajowego, wyborów do Sejmu i wyborów do Senatu 15 października 2023 r.ze względu na łamanie ciszy wyborczej poprzez agitację referendalną w lokalach wyborczych a także przez wpuszczanie wyborców do lokalu wyborczego po godz. 21:00,
2. ponownego przeliczenia oddanych głosów w wyborach parlamentarnych i Referendum z uwzględnieniem kontroli oryginalności i ilości zaświadczeń do głosowania i porównania ich z wpisami wyborców legitymującymi się nimi a także z Peselami tych wyborców, w celu wykluczenia lub potwierdzenia wielokrotnego głosowania przez tych samych wyborców, a z to z powodu braku systemu ewidencjonowania tych zaświadczeń i nierzetelnego ich potwierdzania w wydziałach ewidencji ludności przez OKW w trakcie głosowania,
3. ponownego przeliczenia oddanych głosów w wyborach do Sejmu i do Senatu z powodu sprzecznej z prawem wyborczym klasyfikacji głosów w grupkach na które dzieliły się Obwodowe Komisje Wyborcze zamiast zgodnej z prawem wyborczym klasyfikacji przez okazywanie karty wszystkim członkom Komisji patrz Kodeks Wyborczy Art. 71 paragraf 1b) , gdyż zastosowana metoda klasyfikacji nie daje gwarancji uczciwego policzenia wyniku wyborów. Pewność co do powszechności zastosowanej metody klasyfikacji w OKW daje zużyty czas pracy Komisji , w których  ilość głosujących była większa od 2000 wyborców – czas ten przy założeniu średnio 15 sekund, który OKW powinna poświęcić tylko  na zgodną z prawem klasyfikację każdej karty, przekłada się na całkowity czas 25 godzin ( 2000x3karty=6000kart x15 sekund=90000sekund), który to czas obejmuje tylko klasyfikację kart bez czasu na ich policzenie, spakowanie i spisania protokółu!!! – patrz  nasz „Apel do sędziów itd.”Z naszych danych wynika, że ogromna większość OKW zakończyła prace przed upływem dwudziestu godzin.
4. Kolejną przesłanką do zakwestionowania wyników wyborów i referendum jest zatrudnienie przy obliczaniu wyników tych samych członków Komisji, którzy stosowali agitację referendalną nie są więc oni wiarygodni od momentu złamania przez nich prawa wyborczego.