Uniwersytety Ludowe – jak uzyskać dofinansowanie

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami oraz możliwościami przystąpienia do programów wspierania Uniwersytetów Ludowych

Programy realizowane przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) są dużą szansą na realizację nawet ambitnych projektów dla NGO.

Wielką zaletą nowego programu wspierania Uniwersytetów Ludowych oraz pozostałych programów realizowanych przez NIW jest brak wymaganego wkładu własnego we wszystkich konkursach, co daje szansę do start nawet młodym i niezamożnym organizacjom społecznym.

Ze swojej strony, jako Stowarzyszenie RKW oraz beneficjent jednego z programów NIW proponujemy zainteresowanym podmiotom III sektora nieodpłatną pomoc w postaci konsultacji oraz wskazówek przy pisaniu projektów.

Na dole strony znajdą Państwo linki do strony Narodowego Instytutu Wolności.


18 czerwca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”

Jest to pierwszy w Polsce program, którego głównym celem jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych.
Wsparcie finansowe w ramach programu obejmuje 4 priorytety:

Priorytet 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne. Środki pochodzące z programu posłużą rozwojowi organizacji pozarządowych oraz efektywniejszej realizacji ich działalności statutowej poprzez m.in. podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu i wyposażenia oraz podnoszenie standardów zarządzania.

Priorytet 2 – wsparcie organizacji obywatelskich, planujących uruchomić nową placówkę, prowadzących działalność oświatową i wychowawczą w myśl zasad metodologii grundvigiańskiej oraz organizacji, które zamierzają reaktywować działalność wcześniej istniejącego uniwersytetu ludowego.

Priorytet 3 – wsparcie sieci i federacji organizacji obywatelskich działających w formule uniwersytetów ludowych.

Priorytet 4 – wsparcie partnerstw lokalnych, utworzonych z udziałem uniwersytetów ludowych, których zadaniem będzie tworzenie i rozwój oferty w zakresie edukacji obywatelskiej.

Wymiernymi efektami realizacji programu będzie włączenie i wykorzystanie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego potencjału, jaki stwarza koncepcja prowadzenia uniwersytetów ludowych, wzrost zainteresowania zaproponowaną ofertą pozaformalnej edukacji skierowanej do osób dorosłych oraz zapewnienie środków na rozwój instytucjonalny istniejących, nowo powstałych oraz reaktywowanych placówek.

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych został zaplanowany w perspektywie długofalowej na lata 2020 – 2030. Każdego roku na realizowane w jego ramach działania przewidziano ponad 9 mln zł.

oprac. EB

Uniwersytet Ludowy


https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz