Szczecin w poważny sposób łamie prawo do głosowania – wzywamy Komisarza Wyborczego do stanowczej i szybkiej reakcji!

Komisarz Wyborczy w Szczecinie IPan Jacek Szreder
Komisarz Wyborczy w Szczecinie IIPani Anna Sienkiewicz

Do wiadomości : Koordynator Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów Pan Marcin Dybowski

Szczecin, 28-06-2020


Skarga na niezapewnienie prawa wyborców do tajności głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 68, w Szczecinie

Niniejszym składam skargę na niezapewnienie, w dniu dzisiejszym, tj. 28.06.2020, warunków do tajności głosowania, przez Prezydenta Miasta Szczecin i przewodniczącego OKW nr 68, Małgorzatę Żmudzką, poprzez brak w lokalu wyborczym odpowiednich miejsc, a tylko stoliczki bez jakichkolwiek osłon.

Tym samym osoby przechodzące lub stojące za wyborcą siedzącym za stolikiem mają możliwość wglądu w sposób głosowania osoby siedzącej, co stanowi naruszenie 

  • Art.287 Kodeksu Wyborczego, który stanowi, że ,”Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym,.” oraz narusza 
  • Art.42 paragraf 1 Kodeksu Wyborczego, który stanowi, że „Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza (…) sprawdza, czy (…) w lokalu wyborczym znajduje się odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc zapewniających tajność głosowania.” oraz stanowi naruszenie 
  • Art.49 paragraf 1 Kodeksu Wyborczego, który stanowi, że Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej (…) czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania (…). oraz stanowi naruszenie 
  • Art. 52 paragraf 5a Kodeksu Wyborczego, który stanowi, że „Tajność głosowania zapewnia się w szczególności przez przygotowanie w lokalu wyborczym odpowiedniej liczby łatwo dostępnych miejsc umożliwiających każdemu wyborcy nieskrępowane zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób.” a także narusza 
  • Uchwałę PKW nr183 z dn 10.06.2020 w sprawie wytycznych dla OKW, Rozdz. I pkt 2, który stanowi, że „Podczas głosowania przewodniczący komisji czuwa nad przestrzeganiem tajności  głosowania”, a także narusza 
  • Uchwałę PWK Nr 183 z dn. 10-06-2020,w sprawie wytycznych dla OKW, Rozdział I, pkt 21, ust.3 oraz pkt 22,które stanowią, że „Poza tym w lokalu wyborczym powinny znajdować się pomieszczenia lub osłony zapewniające tajność głosowania (…).” 

W związku z powyższym brakiem zapewnienia tajności głosowania zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom, zgodnie z Rozdziałem XXXI Kodeksu Karnego, Art.251, który stanowi, że

„Kto, naruszając przepisy o tajności  głosowania, wbrew woli głosującego, zapoznaje się z treścią jego głosu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” 

oraz zgodnie z Rozdziałem XXXI Kodeksu Karnego, Art.258, który stanowi, że

„Kto przemocą, groźbą, bezprawiem lub przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej (…) – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

oraz  zgodnie z Rozdziałem XXXI Kodeksu Karnego, Art.249, pkt 2, który stanowi, że „

Kto przemocą,, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w swobodnemu wykonywaniu prawa do (…) głosowania – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”.


Z wyrazami szacunku

[w podpisie imię i nazwisko znane RKW i oryginalnie umieszczone w proteście]


W załączeniu:- zdjęcie z tablicą informującą o numerze Obwodowej Komisji Wyborczej nr 68 w Szczecinie- zdjęcie stolików na prawo od wejścia do lokalu OKW nr 68 w Szczecinie- zdjęcie stolików na lewo od wejścia do lokalu OKW nr 68 w Szczecinie

oprac. EB


W Bielsku-Białej członkom komisji wyborczej nakazano poświadczenie nieprawdy, również przykłady z Łodzi TUTAJ

Kategorie

Dodaj komentarz