Protest wyborczy jednego z Komitetów Wyborczych Wyborców napisany zgodnie ze skazówkami publikowanymi przez RKW

Warszawa, dnia 24.10.2023 r.

Sąd Najwyższy

Izba Kontroli Nadzwyczajnej

i Spraw Publicznych

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Wnioskodawca: KWW …………………………………………………

Pełnomocnik Wyborczy Komitetu

……………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

PESEL: …………………………………………….

Moja Obwodowa Komisja Wyborcza: nr ………………………………………….., Okręg Wyborczy do Sejmu nr …., do Senatu nr …..

PROTEST WYBORCZY

Ja, niżej podpisany ………………………………….., Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców ………………………………………………. w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2023r. i w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023r., na podstawie art.82 §4 Kodeksu Wyborczego, z zachowaniem terminów ustawowych, jako Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców ………………………………………………………………, składam protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dniu 15 października 2023r. w Obwodowych Komisjach Wyborczych na trenie całej Polski oraz poza granicami Polski w wyznaczonych dla Polonii miejscach ich zamieszkania. Protest wyborczy składam z powodu dopuszczenia się przestępstw przeciwko wyborom wymienionych w Rozdziale XXXI Kodeksu Karnego, dotyczących przebiegu głosowania i ustalania wyników głosowania; a także naruszenia prawa wyborczego określonego w Kodeksie Wyborczym oraz w wytycznych dla OKW zawartych w Uchwale PKW Nr211/2023 a dotyczących przebiegu głosowania oraz ustalania wyników głosowania, wnioskuję o unieważnienie w całości wyniku wyborów na posłów do Sejmu i na senatorów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r.

Protest Komitetu Wyborczego Wyborców Niepodległa Żyje opieram na zarzutach:

1.niezapewnienia tajności głosowania w większości obwodów głosowania, szczególnie tych powyżej 1500 uprawnionych do głosowania.

2. masowego tworzenia protokołów wyborczych w innych pomieszczeniach niż lokal wyborczy, w którym znajdowali się liczący głosy i pracujący członkowie OKW, tworzenie protokołów bez ich udziału i tylko przez pojedyncze lub nieliczne osoby w porozumieniu i pod wpływem tzw. informatyka a nie w pełnym, ustawowo określonym składzie konstytuującym prace i decyzje OKW, jako legalnie działającego OKW.

3. – bezprawnego wywierania wpływu na sposób głosowania osoby uprawnionej, prowadzenia agitacji wyborczej i zakłócanie ciszy wyborczej

4. – masowego nieprawidłowego, zakazanego prawem klasyfikowania oraz zakazanego prawem liczenia kart i głosów, to jest bez okazywania kart i głosów wszystkim obecnym członkom komisji (Kodeks Wyborczy art 69 § 3a, 3b i 3c oraz art Art. 71. § 1a i 1b), co jest jedyną i wyraźnie NAKAZANĄ prawem metodą pracy Obwodowych Komisji Wyborczych, a w miejsce tej metody masowe zastosowanie metody zakazanej, o którym to zakazie także wyraźnie mówi ustawa Kodeks Wyborczy art 69 § 3a, 3b i 3c oraz art Art. 71. § 1a i 1b a także Uchwała PKW 211/2023. Po zakończeniu głosowania klasyfikacja kart i podliczanie wyniku głosowania w OKW dokonywano w podgrupach a więc poprzez metodę zakazaną, odbywało się to nielegalnie oraz w sposób przestępczy.

5. – masowe dopuszczenie do głosowania osób nieuprawnionych poprzez wpuszczanie po godz. 21.00 do budynku mieszczącego lokal wyborczy osób nieuprawnionych.

Odnośnie zarzutu nr 1 (niezapewnienie tajności głosowania): Mniejsze obwody jako tako w małych pomieszczeniach jeszcze w ciągu dnia się mieszczą, dramat niezapewnienia tajności głosowania zaczyna się gdy obwód ma więcej niż 1500 uprawnionych. Lokale wyborcze powyżej 1500 uprawnionych miały powierzchnię niewystarczającą do ustawienia odpowiedniej liczby kabin do głosowania albo w ogóle takowych kabin z kotarą nie posiadały, zamiast odpowiedniej liczby kabin z kotarami ustawione były z tektury przegródki na stolikach, umieszczone w dodatku w takiej odległości wzajemnej między sobą, że nie zapewniały swobody przemieszczania się głosującym. Głosujący stali w kolejce najpierw do pobrania kart, a później czekali na wolne prowizoryczne stanowiska do głosowania, a ponieważ czas oczekiwania bywał dość długi, często zniecierpliwieni wyborcy rozkładali karty do głosowania na ścianach, na parapetach, a nawet na urnie – aby postawić krzyżyk. Członkowie Komisji, także inni wyborcy bardzo często zapoznawali się z oddawanymi głosami przez obcych sobie wyborców, w takim ścisku – kiedy już przed wyborami było wiadomo, że będzie wysoka frekwencja i zgodnie z prawem obowiązkowo należało temu zaradzić – wyborcy zostali zmuszeni do oddawania głosów JAWNIE przy zbyt krótkich stoliczkach, na których nie było wystarczająco miejsca dla swobodnego ułożenia kart do głosowania lub ich pobrania.

Wyżej opisany stan lokali wyborczych w takich obwodach:

  • uniemożliwiał zapewnienie tajności głosowania i wymuszał głosowanie jawne
  • utrudniał w znacznym stopniu pracę Komisji.

Odnośnie zarzutu nr 2 (tworzenie protokołów poza lokalem wyborczym w innym pomieszczeniu, w niepełnym, nielegalnym składzie OKW i w porozumieniu z informatykiem obsługującym OKW podczas nieobecności większości pozostałych w lokalu wyborczym) członków OKW)

Lokal wyborczy jest jedynym legalnym miejscem pracy OKW, zapewniającym konstytuujący w ogóle skład OKW, o którym możemy powiedzieć, że jest legalnie działającą Obwodową Komisją Wyborczą (co najmniej 2/3 liczby członków)! Lokal wyborczy jest w dodatku jedynym punktem pozwalającym na fizyczne zmieszczenie się naraz w tym samym miejscu wszystkich członków OKW. LOKAL WYBORCZY to pomieszczenie, w którym znajduje się urna i wszystkie materiały wytworzone podczas trwania wyborów. Tymczasem w sposób niedozwolony, znoszący tę konstytuującą OKW liczbę członków, rozbija się skład i znosi się legalność działań OKW poprzez organizowanie pracy informatyka W INNYM, odległym od lokalu wyborczego i w dodatku MAŁYM pomieszczeniu, w którym poza nim i sprzętem ledwo zmieścić się mogą pojedyncze osoby, ewentualnie jeszcze 1 mąż zaufania. Raptem już nie OKW w swym legalnym składzie pracuje przy tworzeniu protokołu końcowego lecz robi to sam na sam z informatykiem albo już tylko Przewodniczący OKW albo ewentualnie góra 2 lub 3 „wybrańców” spośród członków OKW. Urządzają oni pielgrzymki pomiędzy lokalem wyborczym a pomieszczeniem w którym dane wprowadza informatyk. W ten sposób najczęściej dochodzi do manipulowania danymi z głosowania, po pewnym bowiem czasie już nikt z członków oczekujących w lokalu wyborczym nie pamięta danych szczegółowych z notatek zrobionych przez Przewodniczącego lub owych „wybrańców”. Szczególnie, gdy wszyscy pozostali są już nad ranem zmęczeni i gdy członkowie OKW czekają w lokalu wyborczym na dobrą wiadomość, że wreszcie udało się wprowadzić dane do protokołu, dochodzi do sfałszowania protokołu, bowiem gotowi są już podpisać każdy protokół, który wreszcie zyskał akceptację systemu PKW. Protokół jest zaś sfałszowany już przez sam sposób jego wytworzenia gdyż to nie ten uprawniony i legalny skład OKW doprowadził do jego wytworzenia, co więcej także bardzo często mamy do czynienia z wprowadzaniem innych danych niż faktyczne bowiem sprzyja temu i zaplanowane a nielegalne zorganizowanie pracy informatyka w innym niż lokal wyborczy pomieszczeniu oraz celowe działanie obliczone na odizolowanie i zmęczenie pozostałych członków OKW. Bardzo często pozostających w lokalu wyborczym członków OKW natrętnie informuje się wcześniej o tym, że znów „zawiesza się oprogramowanie” lub wprowadzane dane wciąż muszą być poprawiane bo „system odrzuca dane”. Zupełnie niedopuszczalne, nielegalne, sprzyjające fałszerstwom i podważające zaufanie do wyborów jest tworzenie protokołu wyborczego w niepełnym składzie OKW oraz tworzenie go poza lokalem wyborczym, co zapewnia tworzącym taki dokument brak kontroli ze strony wszystkich członków OKW. Zdumiewające jest uporczywe i od dawna takie organizowanie pracy informatyków obsługujących wybory by wciąż było one możliwe jedynie w osobnych pomieszczeniach, izolujących ich od kontrolnej obecności wymaganego ustawowo składu OKW. Tym bardziej to jest niezrozumiałe, że w dobie powszechnie używanego WiFi lub innych dostępnych sieci światłowodowych lub zwykłych sieci, NIE MA żadnego uzasadnienia by informatyk pracował w jakimś innym pomieszczeniu, zawsze za małym na zmieszczenie legalnego składu OKW.

Jedynym LOGICZNYM uzasadnieniem takiej praktyki „organizatorów” wyborów, jest stworzenie specjalnych warunków by można było dokonywać dowolnych manipulacji wynikami głosowania w bardzo wąskim gronie i poza nakazaną prawem wyborczym kontrolą. Z obserwacji i informacji zbieranych od lat przez Ruch Kontroli Wyborów oraz środowisko związane z KWW Niepodległa Żyje zdecydowana większość Obwodowych Komisji Wyborczych w całej Polsce obsługiwana jest w ten patologiczny, korupcjogenny, nietransparentny a przede wszystkim NIELEGALNY sposób rozrywający na osobne grupki skład i pracę OKW podczas tworzenia protokołu. Powyższa praktyka skutkuje nielegalnością oraz niewiarygodnością wytworzonych protokołów, jako najistotniejszych dokumentów podliczających wyniki wyborów nie tylko w pojedynczych OKW. Tak zuchwale wbrew Kodeksowi Wyborczemu wytwarzane protokoły (poza lokalem wyborczym i w niepełnym, a więc w nielegalnym składzie OKW) budzą sprzeciw bowiem ważą nie tylko w danym obwodzie lecz poprzez sieć informatyczną wpiętą do sieci i serwerów PKW przedostają się do obiegu, multiplikują z pozostałym tak samo wytworzonymi nielegalnie danymi z innych OKW i koniec końców mają ściśle określony oraz ogromny, decydujący wpływ na wynik ostateczny wyborów w całej Polsce.

Odnośnie zarzutu nr 3 (wywieranie bezprawnego wpływu na sposób głosowania przez osobę uprawnioną, agitacja i naruszanie ciszy wyborczej:

Wydając karty do głosowania niektórzy członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych, niemal w całej Polsce a także poza jej granicami, w sposób bardzo podobny, wyszkolony, wskazujący na akceptację propagowanego przez część uczestniczących w wyborach podmiotów wzywających do BOJKOTU referendum, nie zachowując umiaru i w sposób stronniczy, nielicujący z godnością i powagą służby w Obwodowej Komisji Wyborczej wdali się w działania karalne poprzez wywieranie bezprawnego wpływu na sposób głosowania osób uprawnionych. Był to jawny wyraz istnienia zmowy niektórych członków OKW z podmiotami politycznymi spoza zadań określonych dla lokalu wyborczego, było to działanie bezprawne i celowe na rzecz tych podmiotów politycznych, uczestników zarówno wyborów parlamentarnych, jak i referendum. Chodziło o zakłócenie nie tylko nakazanej prawem ciszy wyborczej lecz także o prowadzenie przez niektórych członków OKW agitacji politycznej (na terenie lokalu wyborczego i w najbliższej jego okolicy) by doprowadzić do unieważnienia referendum poprzez spowodowanie obniżenia frekwencji referendalnej poniżej progu dającego referendum konstytucyjną moc wiążącą wobec takich, czy innych rządów. Takie zachowanie choć dotyczyło referendum lecz miało znaczenie także dla wyniku wyborów do parlamentu zniekształcając jego wynik poprzez demonstrowanie i agitowanie poparcia dla jednej opcji politycznej kosztem innej opcji. Uderzające było bliźniacze zachowanie się różnych członków OKW w Polsce i zagranicą, jak pod wpływem jednakowego instruktarzu, w sposób zorganizowany niektórzy członkowie OKW dopytywali głosujących, czy mają im na pewno wydać kartę do głosowania w referendum wciągając w ten sposób innych głosujących w wymianę zdań z komisją lub pomiędzy wyborcami na temat tego czy referendum jest zasadne, czy właściwe i opłacalne(wydać kartę do referendum?, chce pan/pani kartę do referendum?, z kartą do referendum?), zamiast wydać im w sposób niesugerujący wyboru wszystkie trzy karty – czyli tak, jak to przewidują przepisy. W OKW często z tego powodu następowały bardzo głośne, demonstracyjne rozmowy a nawet sprzeczki pomiędzy głosującymi opcjami lub następowało głośne zdominowanie tych, którzy ewentualnie chcieli w spokoju wziąć udział i w wyborach parlamentarnych i w referendum a spotkali się w lokalu wyborczym z naciskami, złamaniem ciszy wyborczej i agitacją na rzecz jednej z opcji partyjnej.

Często dochodziło do głośnej wymiany zdań, awantury, która znów wiązała się z agitacją lub łamaniem ciszy wyborczej, gdy dochodziło do niewydania w ogóle karty referendalnej przez członka komisji, o ile osoba głosująca nie spostrzegła się w porę to przy jej nazwisku w rejestrze wyborców pojawiała się od razu notka „bez referendum” mimo, że nie wyrażała dana osoba takiej rezygnacji (to też powodowało reakcję oszukanego wyborcy, który w oburzeniu naruszał ciszę wyborcza poprzez głośne wyrażanie swych politycznych deklaracji i haseł. Zwracanie uwagi agitującym członkom komisji przez wyborców lub mężów zaufania oraz innych prawych członków komisji, bardzo często nie odnosiło żadnego skutku. Zjawisko miało olbrzymią skalę co potwierdziła nawet Państwowa Komisja Wyborcza oraz Krajowe Biuro Wyborcze wobec dziennikarzy oświadczając podczas popołudniowej konferencji prasowej, że z całego kraju doszły do nich informacje od wyborców o wywieraniu bezprawnego wpływu na sposób głosowania osób uprawnionych, o agitacji i naruszaniu ciszy wyborczej. PKW i KBW dopiero po południu podczas tej konferencji prasowej zapewnili o podjęciu działań przeciwko tym „niedopuszczalnym” działaniom, niestety liczni członkowie Ruchu Kontroli Wyborów rozsiani w całym kraju, jako członkowie OKW, obserwatorzy społeczni lub mężowie zaufania pytani przez KWW Niepodległa Żyje o to, czy rzeczywiście do tych OKW, w których wykonywali swą pracę dotarła jakaś interwencja ze strony PKW, KBW, Komisarzy Wyborczych lub urzędników wyborczych, poinformowali nasz Komitet, że żadnych takich działań upominawczych nie zarejestrowali w żadnym punkcie w Polsce oraz za granicą, nie są im znane przypadki by ktokolwiek z wyżej wymienionych dzwonił lub kontaktował się (z powodu jakiejś instrukcji, czy komunikatu wystosowanego do wszystkich OKW w kraju lub zagranicą) by przeciwdziałać bezprawnym działaniom. Zapewnienia PKW i KBW z konferencji prasowej prawdopodobnie, w opinii badającego tę sprawę Ruchu Kontroli Wyborów, były tylko na potrzeby mediów. Ponieważ delegowani do pracy w OKW przedstawicie naszego Komitetu też w skali całego kraju i zagranicy (tam gdzie byli obecni w składach OKW) nie potwierdzili takich działań PKW i KBW pozostaje nam tylko zgodzić się z wnioskiem Ruchu Kontroli Wyborów.

Członkowie OKW, delegowani tam przez nasz KWW Niepodległa Żyje, nasi mężowie zaufania, wielokrotnie zwracali uwagę członkom komisji wyborczej na fakt zuchwałego łamania przez nich prawa wyborczego a zakaz takich zachowań wynika wprost z artykułów Kodeksu Wyborczego, bezprawne jest zaniechanie nakazanego prawem wydawania kart do głosowania w wyborach do sejmu, senatu i referendum. Niestety wielu członków Komisji kontynuowało nieprawidłowe wydawanie kart do końca głosowania na co kolosalny wpływ miało PUBLICZNE zapewnienie PKW, że nie będzie za to konsekwencji.

Nie jest nam – po tym zapewnieniu PKW i KBW o bezkarności – znany jakikolwiek przypadek by za te NIEDOPUSZCZALNE działania – jak to PKW i KBW samo określiło – jakikolwiek członek Komisji łamiący prawo został wykluczony ze składu OKW ani nawet indywidualnie przywołany do porządku przez zewnętrzną interwencję PKW, KBW, Komisarza Wyborczego lub urzędnika wyborczego. Jak Polska długa i szeroka oraz poza jej granicami przez cały dzień głosowania poszczególni wyborcy, czasem popierani przez kogoś ze składu OKW lub męża zaufania lub obserwatora społecznego, toczyli SAMOTNY bój o ukrócenie tej zmowy, agitacji, naruszania ciszy wyborczej i bezprawnego wywierania wpływu na sposób głosowania osób uprawnionych, które przyszły do lokalu wyborczego.

Bardzo ważne dla uświadomienia sobie fałszerstw wyborczych, z którymi mieliśmy do czynienia, jest to, że te same osoby, które zuchwale i nieprzerwanie łamały Kodeks Wyborczy przez cały dzień NIE KRYJĄC swych politycznych sympatii i dając im niczym nie okiełznany upust, później po zamknięciu lokali wyborczych w ncy rzucili się do klasyfikowania naszych obywatelskich głosów i liczenia wyników wyborczych w zdominowanych przez siebie komisjach obwodowych. Podejrzewanie przestępców, którzy nie kryli się ze swymi intencjami i agresywnie wpływali już podczas dnia wyborów na wynik głosowania, o to że uczciwie wywiążą się z podsumowania głosowania, nie ma żadnego rozumnego uzasadnienia.

Jednocześnie ta zmasowana, bezprawna akcja w całej Polsce i zagranicą, której zakres i niedopuszczalny wpływ na wyborców potwierdzona sama Państwowa Komisja Wyborcza, nie może być zlekceważona i zakwalifikowana jako mająca niewielki wpływ na wynik głosowania, skoro unieważnienie wyniku referendum było tak ważne dla niektórych podmiotów biorących udział w wyborach parlamentarnych i podpierających się w argumentacji wyborczej do parlamentu odniesieniami do referendum. Tego nie wolno rozdzielać – trzeba wziąć pod uwagę, że tę olbrzymią, zorganizowaną, celową i skuteczną akcję wywierania bezprawnego i podstępnego wpływu na wyborcę stosowały osoby powiązane z podmiotami nie tylko uczestniczącymi w referendum lecz aktywnymi w wyborach do parlamentu. Masowy charakter bezprawnego wpływania na wyborców był wystarczającym bodźcem, który masowo przyczynił się, poprzez wpływanie podstępne na wynik referendum, do osiągniecia zamierzonego wyniku w wyborach do parlamentu.

Odnośnie zarzutu nr 4 (liczenia głosów w grupkach):

W całym niemal kraju i poza jego granicami Obwodowe Komisje Wyborcze wbrew zakazom i wyraźnym instrukcjom wyrażonym w materiałach wyborczych dostępnych w każdej OKW (Kodeks Wyborczy oraz Uchwała PKW nr 211/2023) podzieliły się na podgrupy, które – każda w swoim kącie stołu/lokalu wyborczego, bez kontaktu z innymi podgrupami – przeglądały karty do głosowania i dokonywały ich klasyfikacji oraz podliczania głosów na poszczególne komitety wyborcze i poszczególnych kandydatów. Zdarzało się nawet tak, że wyżej opisane czynności były wykonywane przez pojedyncze osoby, a wyniki ich pracy nie były weryfikowane przez żadnego innego członka Komisji, lecz przyjmowane przez Przewodniczących OKW oraz innych członków OKW jako prawidłowe i bez sprawdzania wpisywane do protokołu jako prawdziwe. Żadne zaklęcia i apele by nie wykonywać tych czynności w sposób zakazany przez prawo nie odnosiło skutku, tłumaczono, że trzeba to zrobić na stary sposób bo zastosowanie się do instrukcji PKW spowoduje bardzo duże wydłużenie prac w komisjach i pracę nawet do wieczora w poniedziałek. Masowo okazywano lekceważenie wcześniejszym szkoleniom, instrukcjom, cytowaniu Kodeksu Wyborczego i uchwały 211/2023 PKW.

Odnośnie zarzutu nr 5 (dopuszczanie do głosowania osób nieuprawnionych)

W wielu obwodach przed którymi tworzyły się kolejki doszło do dalszego głosowania po godz. 21.00, to nielegalne i trwające po zniesieniu przez PKW ciszy wyborczej głosowanie trwało nawet do godzin porannych (n.p. Wrocław OKW nr 148, Kraków OKW nr 124, w Krakowie ponadto w uzgodnieniu z Okręgowymi Komisjami Wyborczymi do WSZYSTKICH członków OKW w Krakowie wbrew prawu wyborczemu wysłane zostały smsy z informacją, że po godz. 21.00 każdy kto jeszcze chce oddać głos będzie wpuszczany na teren budynku lub w pobliże budynku aby oddać mógł głos, co było jawnym, zuchwałym i w porozumieniu z Okręgowymi Komisjami Wyborczymi wzywaniem do łamania prawa wyborczego) O osobach głosujących po 21.00 poprzez tworzenie przed lokalami wyborczymi kolejek szeroko informowały media podając do publicznej wiadomości ten niezwykły i nigdy wcześniej nie akceptowany fakt masowego łamania prawa wyborczego w wielu takich komisji na terenie całego kraju. Wykaz takich OKW posiada Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze, które musiało wydać zgodę na ten przestępczy proceder.

Na poparcie wyżej wymienionych zarzutów wnoszę o przeprowadzenie dowodu z:

  1. Zeznań wnoszącego PROTEST, Pełnomocnika Wyborczego KWW …………………………………… …………………………………………………..
  2. Zeznań Prezesa Stowarzyszenia RKW – Ruchu Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy Marcina Dybowskiego, zam…………………………………………………………………………. i wskazanych przez niego osób od lat zajmujących się kontrolą wyborów i uczciwością procesu wyborczego także w roku 2023 podczas wyborów parlamentarnych i w referendum, które były obsługiwane przez te same składy OKW.
  3. Zeznań członków OKW, mężów zaufania, obserwatorów społecznych delegowanych do prac w tych OKW przez KWW Niepodległa Żyje oraz Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów wśród których są liczni świadkowie opisywanych w proteście zarzutów. Lista tych osób jest w posiadaniu PKW, KBW i Komisarzy Wyborczych, którzy zatwierdzali, publikowali dane tych osób na stronach www.pkw.gov.pl oraz na stronach BiP wymieniali te osoby w uchwałach i decyzjach o pracy w OKW oficjalnie i jawnie. Ponadto oba podmioty KWW Niepodległa Żyje i Stowarzyszenia RKW, były oficjalnie zarejestrowane przez PKW i dopuszczone do działań i podczas wyborów parlamentarnych, i referendalnych przez PKW.
  4. Przeprowadzenia eksperymentu polegającego na podliczeniu wyniku głosowania w taki dokładny sposób jaki przewiduje Kodeks Wyborczy oraz Uchwała PKW nr 211/2023 na przykładowych 2 lub 3 dużych obwodach z frekwencją nie mniejsza niż 2000 osób (liczba kart/głosów wyjętych z urny do 6000), którego celem będzie wykazanie, że zgodnie z instrukcją przeprowadzenie liczenia głosów w dużych obwodach nie zgadza się z tak prędkim, jak to nastąpiło w noc wyborczą, wprowadzeniem danych z protokołów do systemu komputerowego PKW a więc wykaże, że w żadnej z średnich i dużych obwodów wyborczych nie policzono głosów w sposób zgodny z prawem, a podane dane w pospiesznie przeprowadzonym zliczeniu głosów nie tylko powstały na drodze przestępstwa wyborczego, w sposób nielegalny lecz są wątpliwe i zawierają fałszerstwa wyborcze, które właśnie miały być powstrzymane przez reformę prawa wyborczego, nakazującego w tym celu zmianę metody liczenia głosów, poprzez zakaz stosowania starego sposobu liczenia głosów w grupkach, jako powodującego łatwe do wykonania fałszerstwa wyborcze.
  5. Zeznań członków, mężów zaufania i obserwatorów społecznych pracujących w związku z głosowaniem we Wrocławiu (OKW nr 9, 42, 46, 52, 129, 142, 148, 206, 219, 259, 280), w Szczecinie (OKW nr 47, 72, 134, 153, 162, 165, 166), Krakowie (OKW nr 30, 41, 73, 74, 81, 91, 93, 94, 96, 110, 124, 156, 236, 282, 284, 292, 294, 295), Warszawie (OKW nr 19, 43), Warszawie – Białołęce (OKW nr 848, 850, 859, 860, 862, 870, 878, 880, 883), Warszawie – Włochy (OKW nr 655, 661, 663, 676), Warszawie – Mokotów (OKW nr 82, 87, 90, 99, 101, 113, 114, 117, 124, 126, 127, 129, 130, 131), Warszawie – Ursynów (OKW nr 573, 595, 596, 606, 609, 617, 619, 625, 629, 634), Gdańsku (OKW nr 3, 9, 27, 35, 36, 38, 43, 44, 47,48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64), Poznaniu (OKW nr 2, 12, 36, 39, 83, 87, 106, 108, 109, 134, 172, 183, 186, 192), Katowicach (OKW 17, 19, 26, 32, 62, 86), Łodzi (OKW nr 2, 5, 6, 8, 11, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 58)
  6. Gruntownego zbadania i kontroli zgodności z rzeczywistością wszelkiej dokumentacji wyborczej, ponownego przeliczenia głosów, zbadanie czy i jak długo dopuszczono do możliwości dalszego głosowania po godzinie 21.00 w OKW wymienionych przykładowo w punkcie poprzednim oraz także związanej z głosowaniem na tzw zaświadczenia o prawie do głosowania w innym miejscu niż miejsce zamieszkania dodatkowo w Nowych Iganiach, gmina Siedlce (OKW nr 5), w Konstancinie Jeziorna we wszystkich obwodach oraz zbadanie pod tym kątem innych OKW, w których pracowały osoby delegowane przez KWW Niepodległa Żyje oraz Ruch Kontroli Wyborów.
  7. Zeznań świadków z zagranicznych komisji wyborczych gdzie dochodziło do w/w nieprawidłowości, miedzy innymi w Berlinie (komisja nr 174), Nowym Jorku, Oslo. O innych komisjach zagranicznych można uzyskać informacje zwracając się do Stowarzyszenia RKW (biuro@stowarzyszenierkw.org), które na bieżąco w dniu wyborów było alarmowane o nieprawidłowościach także za granicą.

UZASADNIENIE

Opierając się na wskazanych dowodach, podnoszę, że w trakcie przeprowadzania głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dniu 15 października 2023 w licznych Obwodowych Komisjach Wyborczych, szczególnie wymienionych powyżej, dopuszczono się przestępstw wyborczych, naruszeń prawa wyborczego oraz zaniedbań, które w sposób znaczący zmieniły wyniki wyborów parlamentarnych.

Odnosząc się do zarzutu Nr 1, należy zauważyć, że w związku z niezapewnieniem tajności głosowania zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez organizatorów głosowania oraz przez OKW:

I. PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WYBOROM POLEGAJĄCEGO NA ZŁAMANIU:

Art. 249 pkt. 2 i 3 Kodeksu Karnego (Rozdział XXXI), który stanowi, że:

„Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza: (…)
2) swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania,
3) głosowaniu (…) „

– podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Art. 250 Kodeksu Karnego (Rozdział XXXI), który stanowi, że:

„Kto, przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności, wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub powstrzymuje od głosowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 251 Kodeksu Karnego (Rozdział XXXI), który stanowi, że:

„Kto, naruszając przepisy o tajności głosowania, wbrew woli głosującego zapoznaje się z treścią jego głosu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

II. NARUSZENIA NASTĘPUJĄCYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU WYBORCZEGO :

Art. 42. § 1, który stanowi, że:

„ Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy (…) w lokalu wyborczym znajduje się odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc zapewniających tajność głosowania.”

Art. 49. § 1, który stanowi, że:

„Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania.”

Art. 52. § 5a, który stanowi, że:

„ Tajność głosowania zapewnia się w szczególności przez przygotowanie w lokalu wyborczym odpowiedniej liczby łatwo dostępnych miejsc umożliwiających każdemu wyborcy nieskrępowane zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób.”

III. NARUSZENIA NASTĘPUJĄCYCH PUNKTÓW UCHWAŁY PKW NR 211/2023 :

Pkt. 2, który stanowi, że :

„Przewodniczący komisji kieruje jej pracami (…). Podczas głosowania przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju, czuwa nad przestrzeganiem tajności głosowania (…).”

Pkt. 23 ust. 3, który stanowi, że :

„ W lokalu wyborczym powinny znajdować się (…) pomieszczenia lub osłony zapewniające tajność głosowania, tj. łatwo dostępne miejsca umożliwiające każdemu wyborcy nieskrępowane zapoznanie się z kartami do głosowania oraz ich wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób, w takiej liczbie, aby zapewnić sprawny jego przebieg. Kodeks wyborczy oraz ustawa nie przewidują obowiązku przygotowania w lokalu wyborczym osłoniętych kabin do głosowania, lecz ważne jest aby miejsca przeznaczone do głosowania spełniały swoją funkcję, tzn. zapewniały tajność głosowania. (…).”.

Pkt. 29 ust. 1, 2 i 3, które stanowią, że :

„W terminie uzgodnionym z wójtem, nie później jednak niż w przeddzień głosowania, komisja skontroluje stan wyposażenia lokalu oraz oznakowania budynku, w którym się ono odbędzie. Podczas kontrolowania stanu wyposażenia lokalu wyborczego komisja ma bezwzględny obowiązek:

1) sprawdzenia, czy zapewniono odpowiednią liczbę miejsc zapewniających tajność głosowania, o których mowa w pkt 23 ppkt 3;

2) niezwłocznego powiadomienia wójta i urzędnika wyborczego o stwierdzonych nieprawidłowościach w tym zakresie, o ile one wystąpiły,

3) ponownego sprawdzenia, czy ewentualne nieprawidłowości zostały usunięte.”

Pkt. 63, który stanowi, że :

„W czasie głosowania komisja zwraca uwagę, by wyborcy głosowali osobiście i w taki sposób, aby nie została naruszona tajność głosowania (…).”

Pkt. 75, który stanowi, że :

„(…) Przewodniczący komisji zobowiązany jest do czuwania nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania (…).”

Odnosząc się do zarzutu Nr 2, należy zauważyć, że w związku z tworzeniem w sposób bezprawny protokołów w niepełnym składzie OKW, bez ich pełnego udziały, w izolacji i w innym lokalu niż lokal OKW, w porozumieniu z informatykiem dopuszczono się w takim procederze:

I. PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WYBOROM POLEGAJĄCEGO NA ZŁAMANIU:

Art. 248 pkt. 2 Kodeksu Karnego (Rozdział XXXI), który stanowi, że:

„Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu (…) używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia (…) protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Art. 249 pkt. 4 Kodeksu Karnego (Rozdział XXXI), który stanowi, że:

„Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza (…) sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

II. NARUSZENIA UCHWAŁY PKW NR 211/2023

III. RUSZENIA NASTĘPUJĄCYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU WYBORCZEGO:

Art. 69. § 3a, który stanowi, że:

Czynności obwodowej komisji wyborczej związane z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie wykonują wspólnie wszyscy obecni członkowie komisji.

Art. 69. § 3b, który stanowi, że:

Niedopuszczalne jest wykonywanie czynności, o których mowa w § 3a, przez grupy członków obwodowych komisji wyborczych lub przez pojedynczych ich członków oddzielnie lub tworzenie z członków obwodowych komisji wyborczych grup roboczych, które wykonywałyby oddzielnie czynności po zakończeniu głosowania.

Art. 71. § 1a, który stanowi, że:

„Wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej wykonywane są wspólnie przez członków komisji w liczbie stanowiącej co najmniej 2/3 jej pełnego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

IV. NARUSZENIA NASTĘPUJĄCYCH PUNKTÓW UCHWAŁY PKW NR 211/2023 :

Pkt. 99, który stanowi, że :

„Po zamknięciu lokalu i po zakończeniu głosowania w lokalu mogą przebywać poza członkami komisji w możliwie pełnym składzie, lecz nie mniejszym niż 2/3 jej pełnego składu (patrz pkt 104), w tym przewodniczący lub jego zastępca (…)”

Pkt. 104, który stanowi, że :

„Czynności związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem protokołów głosowania komisja wykonuje wspólnie, w możliwie pełnym składzie, lecz nie mniejszym niż 2/3 jej pełnego składu, w tym przewodniczący lub jego zastępca. Jeżeli wskutek obliczeń okaże się, że 2/3 liczby pełnego składu komisji jest liczbą ułamkową, wówczas należy dokonać zaokrąglenia w górę.”

Odnosząc się do zarzutu Nr 3, należy zauważyć, że w związku z prowadzeniem agitacji wyborczej przez członków Komisji w dniu wyborów na terenie lokalu wyborczego dopuszczono się:

I. NARUSZENIA NASTĘPUJĄCYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU WYBORCZEGO :

Art. 105. § 1, który stanowi, że:

„Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób (…)”,

Art. 107. § 1, który stanowi, że:

„W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej (…) jest zabronione.”

Art. 107. § 2, który stanowi, że:

„ Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona.”

Art. 153. § 4, który stanowi, że:

„ Członkowie obwodowej komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej (…)

1) w lokalu wyborczym;

2) w trakcie czynności podejmowanych przez obwodową komisję wyborczą;”

Art. 494. § 1 (DZIAŁ IX – przepisy karne), który stanowi, że:

„Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą (…) w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje – podlega karze grzywny. »

II. NARUSZENIA USTAWY O REFERENDUM KRAJOWYM z dnia 14 marca 2003 r.

Art. 39. ust. 1 i 2, które stanowią:

„1. Od zakończenia kampanii referendalnej aż do zakończenia głosowania zabronione jest (…) prowadzenie w inny sposób kampanii referendalnej. „

„2. Zabronione są wszelkie formy kampanii referendalnej w lokalu komisji obwodowej oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje.”

III. ZŁAMANIA NASTĘPUJĄCYCH PUNKTÓW UCHWAŁY PKW NR 211/2023:

Pkt. 2, który stanowi, że :

„(…)Podczas głosowania przewodniczący komisji (…) czuwa nad (…) przestrzeganiem zakazu prowadzenia w jakiejkolwiek formie agitacji wyborczej w lokalu wyborczym i na terenie budynku, w którym lokal ten się znajduje (…)”

Pkt. 57, który stanowi, że :

„Na wniosek wyborcy komisja jest obowiązana wyjaśnić mu sposób głosowania (…) w referendum (…) Wyjaśnienie to nie może zawierać elementów agitacyjnych.”

Odnosząc się do zarzutu Nr 4, o liczeniu głosów i klasyfikacji kart wbrew nakazanej w Kodeksie Wyborczym procedurze, doszło do popełnienia przestępstwa w związku z niezgodną z ustawą i nieprawidłową klasyfikacją oraz policzeniem kart i głosów, to jest bez – NAKAZANEGO w ustawie Kodeks Wyborczy oraz sprecyzowanego w uchwale PKW – obowiązkowego okazywania kart wszystkim obecnym członkom komisji, doszło do policzenia głosów w wyniku metody ZAKAZANEJ wyraźnie w ustawie Kodeks Wyborczy oraz w uchwale PKW, poprzez zastosowanie w Obwodowych Komisjach Wyborczych, po zakończeniu głosowania, metody liczenia w podgrupach.

Zachodzi uzasadnione podejrzenie:

I. PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WYBOROM POLEGAJĄCEGO NA ZŁAMANIU:

Art. 248 pkt. 2, 3 i 4 Kodeksu Karnego (Rozdział XXXI), które stanowią, że:

Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu (…) lub referendum:

2) używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia (…) dokumentów wyborczych albo referendalnych,

3) niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne dokumenty wyborcze albo referendalne,

4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy (…) obliczaniu głosów,

(…) – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 249 pkt. 3

„Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza (…) głosowaniu lub obliczaniu głosów (…) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

II. NARUSZENIA NASTĘPUJĄCYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU WYBORCZEGO:

Art. 69. § 3a, który stanowi, że:

Czynności obwodowej komisji wyborczej związane z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie wykonują wspólnie wszyscy obecni członkowie komisji.

Art. 69. § 3b, który stanowi, że:

Niedopuszczalne jest wykonywanie czynności, o których mowa w § 3a, przez grupy członków obwodowych komisji wyborczych lub przez pojedynczych ich członków oddzielnie lub tworzenie z członków obwodowych komisji wyborczych grup roboczych, które wykonywałyby oddzielnie czynności po zakończeniu głosowania.

Art. 69. § 3c, który stanowi, że:

Szczegółowy tryb wykonywania czynności, o których mowa w § 3a i 3b, określa Państwowa Komisja Wyborcza.

Art. 71. § 1a, który stanowi, że:

„Wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej wykonywane są wspólnie przez członków komisji w liczbie stanowiącej co najmniej 2/3 jej pełnego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

Art. 71. § 1b, który stanowi, że:

„Przed ustaleniem przez obwodową komisję wyborczą ważności karty do głosowania, ważności głosu, oddania głosu na daną listę lub na danego kandydata każda z kart do głosowania jest okazywana wszystkim obecnym członkom obwodowej komisji wyborczej.”

III. NARUSZENIA NASTĘPUJĄCYCH PUNKTÓW UCHWAŁY PKW NR 211/2023:

Pkt. 99, który stanowi, że :

„Po zamknięciu lokalu i po zakończeniu głosowania w lokalu mogą przebywać poza członkami komisji w możliwie pełnym składzie, lecz nie mniejszym niż 2/3 jej pełnego składu (patrz pkt 104), w tym przewodniczący lub jego zastępca (…)”

Pkt. 104, który stanowi, że :

„Czynności związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem protokołów głosowania komisja wykonuje wspólnie, w możliwie pełnym składzie, lecz nie mniejszym niż 2/3 jej pełnego składu, w tym przewodniczący lub jego zastępca. Jeżeli wskutek obliczeń okaże się, że 2/3 liczby pełnego składu komisji jest liczbą ułamkową, wówczas należy dokonać zaokrąglenia w górę.”

Pkt. 105, który stanowi, że:

„Nie jest dopuszczalne tworzenie z członków komisji grup roboczych, które wykonywałyby oddzielnie czynności po zakończeniu głosowania.”

Pkt. 106, który stanowi, że:

„Przed ustaleniem przez obwodową komisję wyborczą ważności karty do głosowania, ważności głosu, oddania głosu na daną listę lub na danego kandydata albo w referendum każda z kart do głosowania jest okazywana wszystkim obecnym członkom komisji, co należy rozumieć wyłącznie jako zakaz przeglądania kart i wykonywania czynności związanych z ustaleniem wyników głosowania pojedynczo przez część członków komisji albo w odrębnych grupach.”

Pkt. 107 ust. 1, który stanowi, że :

„Wykonywanie czynności komisji w zakresie ustalenia wyników głosowania powinno zostać tak zorganizowane, by każdy z członków komisji widział karty do głosowania i mógł dokonać ich oceny;”

Odnosząc się do zarzutu nr 5 dopuszczenia do glosowania osób nieuprawnionych (wpuszczanie do budynku mieszczącego lokal wyborczy po godz. 21:00 osób nieuprawnionych)

Wnoszę protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu i do Senatu oraz ważności głosowania we wszystkich Obwodowych Komisjach, których wykaz jest w posiadaniu Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej, w których OKW pozwalały po godz.: 21:00 na wejście wyborcom do budynku, w którym mieścił się lokal wyborczy.

Jest to nadużycie przy przebiegu wyborów opisane w Rozdziale XXXI Kodeksu Karnego, Art.248 pkt 1): 

„Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum:

1) sporządza listę kandydujących lub głosujących, z pominięciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych,”

oraz Art. 248 pkt 2):

„Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum:

2) używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,

– podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

    Kwestia ta jest także regulowana przez Kodeks Wyborczy Art. 39 paragraf 2:

„Art. 39. § 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej „lokalem wyborczym”.

§ 2. Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00″

Należy zaznaczyć, że Państwowa Komisja Wyborcza nie przedłużyła ciszy wyborczej po godz. 21:00 a i nawet przedłużenie ciszy wyborczej nie mogłoby usprawiedliwić wpuszczanie wyborców do budynków mieszczących Obwodowe Komisje Wyborcze po godzinie 21.00 gdyż w żadnym z nich wcześniej nie doszło do jakiejkolwiek uzasadnionej przerwy w pracy, co jedynie mogłoby zgodnie z prawem usprawiedliwić przedłużenie godziny zamknięcia lokalu wyborczego.

    Zachodzi więc uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez:

1. członków OKW poprzez dopisywanie do dodatkowych spisów wyborczych osób legitymujących się zaświadczeniami o prawie do głosowania w innym miejscu niż miejsce zamieszkania i wydanie im kart wyborczych, jako osobom nieuprawnionym do głosowania a także wydanie kart wyborczych osobom wpisanych do głównych spisów wyborczych ale takim, które pojawiły się w budynku lokalu wyborczego także po godz.21:00, wypełniając znamiona przestępstwa zgodnie z patrz Art. 248 pkt 1) Rozdziału XXXI K.K.  

a także popełnienia przestępstwa przez:

2. wyborców, którzy pojawili się po godz.21:00 w budynku mieszczącym lokal wyborczy, a więc będąc od tej chwili osobami nieuprawnionymi wyłudzili podstępem karty do głosowania i możliwość głosowania w tym lokalu wyborczym wypełniając znamiona przestępstwa zgodnie z Art. 248 pkt 2) Rozdziału XXXI K.K.

   Wnioskujemy aby Sąd Najwyższy unieważnił wyniki głosowania we wszystkich tych obwodach wyborczych, w których proceder wpuszczania osób nieuprawnionych do budynków mieszczących Obwodowe Komisje Wyborcze, miał miejsce.

   Wnioskujemy także aby powiadomić Prokuraturę Generalną aby to Prokuratura Generalna wszczęła postępowanie karne wobec osób łamiących w/w przepisy Rozdziału XXXI Kodeksu Karnego i to nie tylko bezpośrednich sprawców ale także osoby i instytucje, które wiedziały o tym procederze ale mu nie zapobiegły.

Wobec powyższego, wskazując na słuszność przedmiotowego protestu wnoszę o uznanie zasadności wszystkich zarzutów, których skutki unieważniają i zniekształcają wynik wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych we wskazanych w proteście OKW w dniu 15 października 2023, a także o rozstrzygnięcie o nieważności wyborów oraz orzeczenie o przeprowadzeniu ponownych wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem czynności, od której należy ponowić postępowanie wyborcze.

podpis

Załączniki:

  1. Odpis protestu w liczbie czterech egzemplarzy