OŚWIADCZENIA, WEZWANIA i PETYCJE – weterani walk o niepodległość potępiają napaść Rosji na Ukrainę

 1. 2022

O Ś W I A D C Z E N I E

Wojna Rosji z Ukrainą to początek wojny Kremla z całym wolnym światem. Putin oficjalnie
mówi, że zamierza odbudować imperium rosyjskie. Wydał zgodę na działania rosyjskich wojsk poza
terytorium FR. Poprzednio, w 2008 roku, zgoda dotyczyła tylko Gruzji. Teraz dotyczy to podboju
dowolnych państw. Należy jak najszybciej przyjąć do NATO wszystkie chętne państwa. Nie wolno
zrobić takiego grzechu zaniechania jak w stosunku do Ukrainy. W razie zajęcia państwa ukraińskiego
Rosja zostanie wzmocniona olbrzymim potencjałem gospodarczym i ludnościowym, co uczyni ją
niezwykle groźnym przeciwnikiem. Putin, czując słabość Zachodu, nie cofnie się przed dalszymi
podbojami i szantażem, bo jego celem jest Rosja od Atlantyku do Pacyfiku. Sankcje wprowadzone przez
wolny świat dotychczas są nieskuteczne. Należy bezwzględnie wprowadzić blokadę przelewów SWIFT,
wykluczyć Rosję i jej obywateli z międzynarodowego życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego,
społecznego i sportowego. Naszym obowiązkiem jest dokumentować zbrodnie Putina i Łukaszenki, by
móc ich w niedalekiej przyszłości postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.
Odpowiedzialni przed własnymi narodami i historią będą też przywódcy państw, które blokowały wejście
Ukrainy do NATO i pomoc walczącej Ukrainie. Wielka Brytania i USA mają obowiązek pomóc Ukrainie
nawet zbrojnie, gdyż oddała ona broń atomową w zamian za gwarancje suwerenności i integralności
terytorialnej. Jeśli wolny świat nie udzieli pomocy Ukrainie, tym samym da sygnał do posiadania broni
nuklearnej przez wszystkie państwa – jako obrony przed potencjalnym wtargnięciem Rosji.
Gdyby Ukrainie nie udało się zatrzymać rosyjskich hord, to „ruski mir” pozna cała „Europa od Atlantyku
do Pacyfiku”. Ciężko będzie obywatelom zasobnego wolnego świata zrezygnować z dotychczasowego
wygodnego życia i praw człowieka nabytych dzięki demokracji. Wolni ludzie staną się niewolnikami.
Teraz jeszcze jest wybór, lecz mamy bardzo mało czasu na działanie.
Sława Ukrainie! Hańba Rosji!
Weterani walk z komunizmem o niepodległość narodów zniewolonych przez Rosję Sowiecką i
Putinowską
Jadwiga Chmielowska – Polska
Oles Shevchenko – Ukraina
Piotr Hlebowicz – Polska
Diana Bidochko – Ukraina
Tariel Gviniashvili – Gruzja
Valery Bujval – Białoruś
Tadeusz Świerczewski – Polska
Leonardas Vilkas – Litwa
Mariusz Patey – Polska
Marek Czachor – Polska
Saulius Pečeliūnas – Litwa
Magdalena Czachor – Polska
Isa Gambar – Azerbejdżan
Kazimierz Michalczyk – Niemcy
Vardan Harutyunyan – Armenia

Karol Gwoździewicz – Polska
Ewa Kubasiewicz – Houe – Francja
Izabella Lipniewicz – Polska
Abmedzhit Suleimanov – Ukraina
Lech Osiak – Polska
Sinaver Kadyrov – Ukraina
Wioleta Osiak – Polska
Witold Bator – Polska
Antoni Lis – Polska
Jerzy Nejman – Polska
Kristina Nejman – Bułgaria
Sławomir Karpiński – Polska
Andrzej Szkaradek – Polska
Ewa Pietruszka – Polska
Stanisław Pietruszka – Polska
Wiesław Pyzio – Polska

Petycja do
Rządów
Parlamentu UE
Rady Europy
NATO

 1. 2022

З А Я В Л Е Н И Е

Война России с Украиной – это начало войны Кремля со всем свободным миром. Путин
официально заявляет, что намеревается восстановить российскую империю. Российская
Госдума дала согласие на использование российских войск за границами Российской
Федерации. Ранее, в 2008 году, согласие касалось только Грузии. Теперь оно касается
завоевания любых государств. Необходимо как можно скорее принять в НАТО все государства,
желающие этого. Нельзя идти на грех, отказывая в этом, как поступили с Украиной. Если
России удастся захватить украинское государство, то Москва усилится огромным
экономическим и человеческим потенциалом, что сделало бы её чрезвычайно опасным
противником. Путин, ощущая слабость Запада, не останавливается на завоёванном и
использует методы шантажа, т.к. его целью является Россия от Атлантики до Тихого океана.
Санкции, которые ввёл свободный мир, оказались неэффективными. Необходимо не
останавливаясь ни перед чем ввести блокаду SWIFT, исключить Россию и её граждан из
международной экономической, политической, культурной, общественной и спортивной
жизни. Нашим долгом есть документировать преступления Путина и Лукашенко, чтобы в
недалёком будущем эти преступники предстали перед Международным Трибуналом.
Ответственность перед своими народами и историей понесут также руководители тех
государств, которые блокировали принятие Украины в НАТО и помощь для сражающейся
Украины. Великобритания и США обязаны оказать Украине даже военную помощь, т.к. она
отдала своё атомное оружие взамен на гарантии суверенитета и территориальной целостности.
Если свободный мир не окажет помощь Украине, то тем самым он даст сигнал на овладение
атомным оружием другими государствами – для обеспечения защиты от потенциальной
агрессии России.
Если Украине не удастся остановить русские орды, то вся Европа от Атлантики до Тихого
океана познает «русский мир». Гражданам обеспеченного свободного мира трудно будет
отказаться от комфортной жизни, которой они жили до сих пор, и от прав человека,
приобретённых блягодаря демократии. Свободные люди станут рабами. Сейчас ещё есть
выбор, но у нас очень мало времени на то, чтобы начать действовать.
Слава Украине! Позор России!
Ветераны борьбы с коммунизмом за независимость народов, порабощённых советской и
путинской Россией.
Jadwiga Chmielowska – Polska
Oles Shevchenko – Ukraina
Piotr Hlebowicz – Polska
Diana Bidochko – Ukraina
Tariel Gviniashvili – Gruzja
Valery Bujval – Białoruś
Tadeusz Świerczewski – Polska

Leonardas Vilkas – Litwa
Mariusz Patey – Polska
Marek Czachor – Polska
Saulius Pečeliūnas – Litwa
Magdalena Czachor – Polska
Isa Gambar – Azerbejdżan
Kazimierz Michalczyk – Niemcy
Vardan Harutyunyan – Armenia
Karol Gwoździewicz – Polska
Ewa Kubasiewicz – Houe – Francja
Izabella Lipniewicz – Polska
Abmedzhit Suleimanov – Ukraina
Lech Osiak – Polska
Sinaver Kadyrov – Ukraina
Wioleta Osiak – Polska
Witold Bator – Polska
Antoni Lis – Polska
Jerzy Nejman – Polska
Kristina Nejman – Bułgaria
Sławomir Karpiński – Polska
Andrzej Szkaradek – Polska
Ewa Pietruszka – Polska
Stanisław Pietruszka – Polska
Wiesław Pyzio – Polska

 1. 2022

Rosjanie!
Od paru dni wasze wojska mordują na terytorium suwerennej Ukrainy
mieszkańców tego kraju: giną kobiety, dzieci, ludzie w podeszłym wieku.
Wasze wojska niszczą rakietami ich domy, ich dorobek życiowy. Wasz
prezydent – zbrodniarz wojenny Władimir Putin – wydał rozkaz zniszczenia
Ukrainy. Fizycznego i ekonomicznego.
Pamiętajcie! Nie przeciwstawiając się swojemu szalonemu prezydentowi,
upodabniacie się do społeczeństwa III Rzeszy, które do samego końca
popierało swojego führera Adolfa Hitlera. W efekcie wszyscy Niemcy byli
współwinni mordów, które popełnił Hitler ze swoją kamarylą.
Czy chcecie odpowiadać za zbrodnie wojenne popełniane teraz na Ukrainie
przez Putina, jego środowisko i rosyjską armię? W tej brudnej wojnie giną wasi
ojcowie, mężowie, bracia, dzieci! Posyłacie ich na śmierć dla spełnienia
chorych ambicji zbrodniarza wojennego – Putina. Dla Putina żołnierze rosyjscy
są tylko mięsem armatnim. Podziękowaniem tego dyktatora będą cynkowe
trumny waszych bliskich („Gruz 200”) i ciche pogrzeby, jak w roku 2014.
Społeczeństwo Białorusi próbowało odsunąć od władzy przestępcę –
samozwańca Łukaszenkę. Wasz prezydent Putin uratował swego podwładnego
od gniewu białoruskiego narodu. Teraz Łukaszenko odwdzięcza się swemu
wybawcy, współuczestnicząc w agresji na Ukrainę.
W Rosji garstka obywateli wychodzi na ulicę w proteście przeciwko agresji
swojego państwa przeciwko braciom Ukraińcom. Są przez policję rosyjską
zatrzymywani, bici, skazywani na areszt i grzywny. To oni próbują ratować
honor Rosji w oczach świata. Ten symboliczny gest pokazuje, że nieliczni
Rosjanie myślą trzeźwo, logicznie i z empatią wobec ofiar rosyjskiej inwazji.
Przyłączcie się do tych ludzi, nie oddawajcie ministrowi Szojgu swoich
synów, braci, ojców do przestępczej armii rosyjskiej. Nie ulegajcie kłamliwej
propagandzie Putina, Ławrowa, Pieskowa, Zacharowej!
Żądajcie wyjścia wojsk rosyjskich z Ukrainy i ziem okupowanych – Krymu i
Donbasu. Żądajcie ukarania zbrodniarza wojennego Władimira Putina, jego
ministrów i dowódców armii okupacyjnej w Ukrainie! Inaczej świat wam tego
nigdy nie zapomni. Będziecie znienawidzeni wszędzie tam, gdzie się
pojawicie. Sankcje międzynarodowe na zawsze zmienią wasze życie.

Zostaniecie usunięci ze światowego systemu finansowego, sportu, kultury i
nauki, z życia społecznego. Każdy z Was poniesie konsekwencje materialne za
przestępstwa przeciwko ludzkości, dokonywane przez Wasz rząd i armię. Nie
reagując na zło – będziecie za nie współodpowiedzialni na równi z mordercą
Putinem.
Czasu jest mało, a wybór może być tylko jeden.
Weterani walk z komunizmem o niepodległość narodów zniewolonych przez Rosję Sowiecką i
Putinowską
Jadwiga Chmielowska – Polska
Oles Shevchenko – Ukraina
Piotr Hlebowicz – Polska
Diana Bidochko – Ukraina
Tariel Gviniashvili – Gruzja
Valery Bujval – Białoruś
Tadeusz Świerczewski – Polska
Leonardas Vilkas – Litwa
Mariusz Patey – Polska
Marek Czachor – Polska
Saulius Pečeliūnas – Litwa
Magdalena Czachor – Polska
Isa Gambar – Azerbejdżan
Kazimierz Michalczyk – Niemcy
Vardan Harutyunyan – Armenia
Karol Gwoździewicz – Polska
Ewa Kubasiewicz – Houe – Francja
Izabella Lipniewicz – Polska
Abmedzhit Suleimanov – Ukraina
Lech Osiak – Polska
Sinaver Kadyrov – Ukraina
Wioleta Osiak – Polska
Witold Bator – Polska
Antoni Lis – Polska
Sławomir Karpiński – Polska
Andrzej Szkaradek – Polska
Ewa Pietruszka – Polska
Stanisław Pietruszka – Polska
Wiesław Pyzio – Polska

 1. 2022
  Россияне!
  На протяжении последних дней ваши войска убивают на територии суверенной
  Украины жителей этой страны: гибнут женщины, дети, пожилые люди. Ваши войска
  разрушают ракетами их дома, плоды их труда. Ваш президент – военный преступник
  Владимир Путин – отдал приказ на физическое и экономическое уничтожение Украины.
  Помните! Не противостоя своему сумасшедшему президенту, вы уподобляетесь
  обществу III Рейха, которое до самого конца поддерживало своего фюрера Адольфа
  Гитлера. В результате все немцы оказались виновны в преступлениях, совершённых
  Гитлером и его камарильей.
  Неужели вы хотите разделить ответственность за военные преступления,
  совершаемые сейчас в Украине Путиным, его окружением и российской армией? В этой
  грязной войне погибают ваши отцы, мужья, братья, дети! Это вы посылаете их на смерть
  ради свершения больных фантазий военного преступника – Путина. Для Путина
  российские солдаты – это только пушечное мясо. Благодарностью диктатора будут
  цинковые гробы с вашими близкими («груз 200») и тайные похороны, как в 2014 году.
  Беларуское общество предприняло попытку сместить преступника – самозванца
  Лукашенко. Ваш президент Путин спас своего вассала от гнева беларуского народа. Теперь
  Лукашенко платит благодарностью своему спасителю, принимая участие в агресси против
  Украины.
  В России кучка граждан выходит на улицы, протестуя против агрессии своего
  государства, направленной против украинских братьев. Их хватает российская полиция, их
  бьют, арестовывают и штрафуют. Именно они пытаются спасти честь России в глазах
  всего мира. Этот символический жест свидетельствует, что немногие россияне мыслят
  трезво, логически и с эмпатией в отношении к жертвам российского нашествия.
  Присоединяйтесь к этим людям, не отдавайте министру Шойгу, в преступную
  российскую армию своих сыновей, братьев, отцов. Не верьте лживой пропаганде Путина,
  Лаврова, Пескова, Захаровой!
  Требуйте вывода российских войск из Украины и оккупированных территорий –
  Крыма и Донбаса. Требуйте наказания военного преступника Путина, его министров и
  командующих оккупационной армии в Украине! Иначе мир вам этого никогда не простит.
  Вас будут ненавидеть повсюду, где бы вы ни появились. Вас удалят из всемирной
  финансовой системы, спорта, культуры и науки, из общественной жизни. Каждый из вас
  столкнётся с материальными последствиями в наказание за преступления против
  человесности, совершаемые вашим правительством и вашей армией. Не реагируя на зло –
  вы разделите за него ответственность наравне с убийцей Путиным.
  Времени у вас мало, а выбор у вас только один.
  Ветераны борьбы с коммунизмом за независимость народов, порабощённых советской и
  путинской Россией.
  Jadwiga Chmielowska – Polska

Oles Shevchenko – Ukraina
Piotr Hlebowicz – Polska
Diana Bidochko – Ukraina
Tariel Gviniashvili – Gruzja
Valery Bujval – Białoruś
Tadeusz Świerczewski – Polska
Leonardas Vilkas – Litwa
Mariusz Patey – Polska
Marek Czachor – Polska
Saulius Pečeliūnas – Litwa
Magdalena Czachor – Polska
Isa Gambar – Azerbejdżan
Kazimierz Michalczyk – Niemcy
Vardan Harutyunyan – Armenia
Karol Gwoździewicz – Polska
Ewa Kubasiewicz – Houe – Francja
Izabella Lipniewicz – Polska
Abmedzhit Suleimanov – Ukraina
Lech Osiak – Polska
Sinaver Kadyrov – Ukraina
Wioleta Osiak – Polska
Witold Bator – Polska
Antoni Lis – Polska
Sławomir Karpiński – Polska
Andrzej Szkaradek – Polska

Ewa Pietruszka – Polska
Stanisław Pietruszka – Polska
Wiesław Pyzio – Polska

Dodaj komentarz