Sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie podważają legalność kolejnych sędziów powołanych przez KRS

Dzisiaj ukazał się komunikat rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wynika z niego, że sędziowie z olsztyńskiego sądu okręgowego wykorzystując zażalenia na orzeczenia w sprawach prowadzonych w sądach rejonowych w Bartoszycach, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy próbują kontynuować rebelię wywołaną przez sędziego Juszczyszyna. Odpowiedzi Sądu Najwyższego na zadane pytania łatwo przewidzieć. Dokąd prowadzisz polskie sądownictwo „nadzwyczajna kasto?”

Poniżej komunikat rzecznika:

Sąd Okręgowy w Olsztynie skierował pytania prawne do Sądu Najwyższego

Sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym w dniu 7 stycznia 2020 r. skierowali do Sądu Najwyższego siedem pytań prawnych, w których pytają, czy orzeczenia wydane przez sędziów nominowanych przez nową KRS są ważne.

Siedem trzyosobowych składów orzekających w siedmiu różnych sprawach odwoławczych rozpoznawanych w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniach niejawnych w dniu 7 stycznia 2020 r. zwróciło się do Sądu Najwyższego z zagadnieniem prawnym o następującej treści:

„Czy skład sądu, w którym zasiada osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej przez wybór, na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, piętnastu jej członków spośród sędziów przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, może stanowić samoistną przesłankę uznania przez sąd odwoławczy:

1) że skład sądu był niezgodny z przepisami prawa, a wydane orzeczenie zapadło w warunkach nieważności postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.),
czy też,
2) że wydane przez sąd z udziałem takiej osoby orzeczenie jest orzeczeniem nieistniejącym w znaczeniu prawnoprocesowym (sententia non existens)?”.

Udział w skierowaniu do Sądu Najwyższego powyższego zagadnienia prawnego wzięło 8 z 10 sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Sędziowie chcą w ten sposób uzyskać informację, czy orzeczenia wydane w pierwszej instancji przez sędziów, których kandydatury przedstawiła Prezydentowi RP nowa KRS są orzeczeniami ważnymi w rozumieniu art. 379 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Przepis ten mówi, że postępowanie jest nieważne, jeśli „skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy”.

Sędziowie w pisemnym uzasadnieniu decyzji o skierowaniu pytań prawnych do SN zwrócili uwagę, że od rozstrzygnięcia wskazanego przez nich zagadnienia zależy ocena, czy istnieje przedmiot zaskarżenia, ewentualnie czy zaskarżone zarządzenie podlega uchyleniu. Odpowiedź na postawione pytanie prawne ma zatem znaczenie dla rozstrzygnięcia badanej przez nich sprawy.

Wskazali również, że przedstawione do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzi bardzo poważne wątpliwości, mając przy tym fundamentalne znaczenie ustrojowe dla prawidłowego funkcjonowania sądów, szczególnie zaś dla bezpieczeństwa prawnego obywateli i zapewnienia im konstytucyjnego prawa do sądu.

Akta wszystkich siedmiu spraw, w których zostały zadane pytania prawne w dniu 9 stycznia 2020 r. zostały wysłane do Sądu Najwyższego. Jednocześnie wyjaśniam, że powyższe sprawy dotyczą zażaleń od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w Bartoszycach, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy.

Nadmieniam, że Sąd Okręgowy w Olsztynie wspomniane pytania prawne zadał zanim zapadło orzeczenie Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie I NOZP 3/19 dotyczącej m.in. badania z urzędu przez Sąd Najwyższy, niezależnie od granic podstaw odwołania, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego Olsztynie
Olsztyn, dnia 13 stycznia 2020 r.

Komentarz: Pobłażanie i cacanie anarchistów po główkach zawsze skutkuje intensyfikacją ataku i anarchii. Red.

Oprac. Es.

Dodaj komentarz