Muzeum Auschwitz-Birkenau – co się tam wyrabia? – Jacek Biel (+video)

14. czerwca 2020 r. Polacy chcący uczcić pamięć więźniów 1. transportu polskich więźniów politycznych do niemieckiej katowni w Auschwitz-Birkenau, zostali zatrzymani kilkaset metrów przed muzeum.

To nie pierwszy przypadek dyskryminacji Polaków w tym miejscu. Sytuację śmiało i trafnie określić należy, jako skandaliczną. Postaramy dowiedzieć się, kto jest za to odpowiedzialny. Na pierwszy rzut oka jasnym jest, że to niedawny nominat min. Glińskiego, dyrektor Muzeum, Piotr Cywiński.

Cywiński zasłynął ze swych antypolskich ekscesów już w trakcie poprzednich dyrektorskich kadencji. O jego antypoloniźmie było głośno i minister Gliński z pewnością znał tę sprawę. Czy nie miał mocy sprawczej, aby usunąć z dyrektorskiego stołka nie lubiącego Polaków dyrektora?

Zobaczmy pokrótce, jak to się zaczęło

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone staraniem byłych więźniów, co formalnie potwierdziła ustawa polskiego sejmu z 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu „męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów”. Miejsce Pamięci obejmuje obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, w sumie 191 hektarów, z czego na Auschwitz I przypada 20 ha, a na Auschwitz II Birkenau 171 ha. W granicach Muzeum znajdują się poobozowe obiekty i ruiny, włącznie z ruinami komór gazowych i krematoriów, kilkanaście kilometrów obozowego ogrodzenia i dróg wewnętrznych oraz rampa kolejowa (w Birkenau).

USTAWA z dnia 2 lipca 1947 r.

o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.

Art.  1. Tereny byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu wraz z wszelkimi znajdującymi się tam zabudowaniami i urządzeniami zachowuje się po wsze czasy jako Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów.

Art.  2. Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu obejmuje część terenu dawnego obozu koncentracyjnego w granicach, które szczegółowo określi rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki, wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pomników Męczeństwa.

Art.  3. Na terenach tych tworzy się Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Art.  4.1 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ma za zadanie zbieranie i gromadzenie dowodów i materiałów, dotyczących zbrodni hitlerowskich, udostępnianie ich społeczeństwu oraz naukowe ich opracowanie.

2. Zakres działania i organizację Muzeum określi statut, nadany przez Ministra Kultury i Sztuki.

Art.  5. Organem opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności Muzeum w Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest Rada Ochrony Pomników Męczeństwa.

Art.  6. Tereny, wymienione w art. 2, podlegają wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa i natychmiastowemu zajęciu przez Ministra Kultury i Sztuki za odszkodowaniem.

Art.  7. Upoważnia się Ministra Kultury i Sztuki do przekazania w całości lub w części wywłaszczonych terenów w zarząd Polskiemu Związkowi byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz do ustalenia zasad administracji gospodarczej.


Jak widzimy, teren Muzeum-Pomnika Męczeństwa Narodu Polskiego, należy do państwa polskiego, organizatorem muzeum jest minister kultury, który nadaje statut dla muzeum, w którym zawarte muszą być zasady wywalenia złego dyrektora na zbity pysk. Drążymy zatem dalej opasłe tomiszcza w labiryncie przepisów.

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

STATUT Państwowego Muzeum Auschwitz—Birkenau w Oświęcimiu

§ 1. 1. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, zwane dalej „Muzeum”, jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1)ustawy z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu

§ 2. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

§ 6. Do zakresu działania Muzeum należy upamiętnianie i dokumentowanie zagłady i męczeństwa ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, zwanego dalej „KL Auschwitz”, (…)

3) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

5) upowszechnianie historii KL Auschwitz;

Jak widzimy, w statucie z 2013 roku gdzieś wyparowały sformułowania o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów. Ale to wiadomo – rządziło wówczas złowrogie PO i PSL. Teraz jednak mamy już rok 2020 i statut nadal nie został przez min. Glińskiego poprawiony, a mógłby być, gdyż jest to w gestii ministra własnie – nadać statut dla Muzem.

Nie upowszechnia się również historii, tylko zmanipulowaną wersję historii – to już zasługi dyrektora Cywińskiego, nagrodzonego za dobrą pracę kolejną kadencją na tym stanowisku.

§ 7. 1. Muzeum jest zarządzane przez dyrektora Muzeum, zwanego dalej „dyrektorem”, którego powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


Jak widzimy, musimy udać się po pomoc w zrozumieniu tych prostych i podstawowych spraw, do kolejnego dokumentu o randze ustawy.

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Art. 15.

1 – Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16.

3. Organizator powołuje i odwołuje dyrektora państwowej instytucji kultury po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W przypadku powoływania tej samej osoby na stanowisko dyrektora państwowej instytucji kultury na kolejny okres, organizator zasięga opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Organizator odwołuje dyrektora samorządowej instytucji kultury, o której mowa w art. 16 ust. 2, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Cały ten trajkoczący żargon sprowadza się do tego, że dyrektora powołuje i odwołuje organizator Muzeum, czyli w tym przypadku minister Gliński. Oczywiście zasięga opinii, ale jak wiemy opinie nie są wiążące.


Dr Piotr Cywiński został ponownie powołany na stanowisko dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Powołanie na trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 1 stycznia 2020 r., odebrał dziś z rąk wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Dr Piotr Cywiński został ponownie powołany na stanowisko dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, fot. Danuta Matloch

Piotr Cywiński jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1995 r. uzyskał tytuł magistra historii. Od 2002 r. – doktor nauk humanistycznych Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Od 2006 r. jest dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, zaś od 2009 r. – prezesem Fundacji Auschwitz-Birkenau, której głównym zadaniem jest finansowanie zadań konserwatorskich w obszarze Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. W latach 1999-2006 w Instytucie Adama Mickiewicza zarządzał projektami promującymi kulturę polską za granicą. W Polskiej Agencji Informacyjnej SA w latach 1999-2000 jako pełnomocnik zarządu ds. restrukturyzacji opracowywał koncepcję reorganizacji struktur tego podmiotu. Od 1996 r. do 2000 r. pełnił funkcję prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie (obecnie pozostaje członkiem zarządu). W latach 2000-2006 pełnił funkcję sekretarza Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej – ciała opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów w zakresie byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

Odznaczony m.in.: w 2006 r. – Złotym Krzyżem Zasługi, w latach 2008 i 2010 – Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2012 r. – Krzyżem Kawalerskim belgijskiego Orderu Koronnego, w 2013 r. – Krzyżem Kawalerskim monakijskiego Orderu Świętego Karola, w 2014 r. – Krzyżem Oficerskim greckiego Orderu Feniksa, w 2019 r. – Orderem Legii Honorowej w stopniu Kawalerskim.

Jak widzimy, my tu narzekamy, marudzimy, a ten Cywiński i Gliński to najpierwsi Polacy są, nie to co my, bo to Polacy europejscy. Należy pamiętać, że PiS chciał odwołać Cywińskiego za jego skandalicznie antypolską postawę już w roku 2015, ale Gliński, to nie PiS, tylko stara Unia Wolności w przepoconej podkoszulce z nadrukiem PiS – a to jednak nie to samo. Innymi słowy, wygląda to niemal identycznie, jak obdarowywanie przez Komorowskiego medalami Orła Białego Michnika i innych wielkich Polaków z Polin.

PiS zaapelowało do premier i minister kultury o zdymisjonowanie dyrektora Muzeum Auschwitz Piotra M. A. Cywińskiego. Politycy tej partii za niedopuszczalne uważają jego tłumaczenia dot. braku udziału w obchodach 70. rocznicy wyzwolenia obozu rodziny rtm. Witolda Pileckiego. Na ich zarzuty odpowiedzieli już politycy PO, minister kultury, a także władze Muzeum.[1]

Minister Gliński tłumaczy się nieustannie „umiędzynarodowieniem” Muzeum, ale to bardzo płytkie tłumaczenia, gdyż dowodzą jedynie tego, iż pod międzynarodową presją min. Gliński gotów jest wypierać się Polski i polskości, a przy tym dopuszcza do znieważania Polaków chcących upamiętnić w Muzeum-Pomniku Męczeństwa Narodu Polskiego historię tej kaźni. Tak to niestety wygląda.

Jacek Biel

3 komentarze do wpisu „Muzeum Auschwitz-Birkenau – co się tam wyrabia? – Jacek Biel (+video)”

Dodaj komentarz