MF: Wykonanie budżetu państwa za 2019 r. przyjęte przez Sejm RP

MF informuje:

– Sejm RP 24 lipca 2020 r. podjął uchwałę ws. sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2019 r. oraz ws. absolutorium dla Rady Ministrów.

– Wzrost PKB w ubiegłym roku wyniósł 4,1 proc.

– Dochody budżetu państwa wyniosły 400,5 mld zł i były wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o 12,8 mld zł. Natomiast wydatki (414,3 mld zł) były niższe od planowanych o 2 mld.

– Deficyt budżetu państwa wyniósł 13,7 mld zł. Oznacza to, że był niższy o ponad 14,8 mld zł (blisko 52 proc.) w stosunku do nieprzekraczalnego limitu ustalonego w ustawie budżetowej na 2019 r.

Dochody, wydatki i deficyt budżetu państwa

Dochody budżetu państwa w 2019 r. (400,5 mld zł) były wyższe o 12,8 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019, tj. o 3,3 proc. Umożliwiły to wyższe wpływy podatkowe, w szczególności z CIT, na co wpływ miały działania uszczelniające, podjęte przez MF i Krajową Administrację Skarbową (KAS) oraz dobra sytuacja makroekonomiczna.

Bezrobocie w 2019 r. było niższe niż rok wcześniej o 0,6 pkt proc. i wyniosło 5,2 proc. Fundusz wynagrodzeń odnotował wzrost podobny do ubiegłorocznego – wyniósł on 9,5 proc. (warto dodać, że w 2018 r. był najwyższy od dziesięciu lat).

Wydatki budżetu państwa w 2019 r. w wysokości 414,3 mld zł były niższe o blisko 2 mld zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej (tj. o 0,5 proc.). W ramach wskazanej kwoty wydatków sfinansowano m.in. rozszerzenie programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko.

Deficyt budżetu państwa wyniósł 13,7 mld zł. Tym samym był on niższy o 14,8 mld zł (tj. o 51,8 proc.) w stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2019 r. nieprzekraczalnego poziomu 28,5 mld zł.

Produkt krajowy brutto

Realny wzrost PKB wyniósł 4,1 proc. Dynamiki dwóch głównych komponentów PKB, tj. konsumpcji prywatnej i inwestycji pozostały na stosunkowo wysokim poziomie. Konsumpcji prywatnej sprzyjała dobra sytuacja na rynku pracy i nowe transfery społeczne, co wpłynęło na przyspieszenie tempa wzrostu realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych.

Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (bez jednostek mikro) było w 2019 r. o 2,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, a w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,7 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2019 r. była o 102,5 tys. (tj. 10,6 proc.) niższa niż w 2018 r.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 7,2 proc., tj. o 0,1 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej i o 3 pkt. proc. więcej niż przeciętnie w latach 2009-2017.

MF szacuje, że nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniósł 9,5 proc. i był podobny do obserwowanego rok wcześniej (w 2018 r. był najwyższy od dziesięciu lat). Realne tempo wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2019 r. nieznacznie spowolniło do 7,0 proc. z 7,4 proc. rok wcześniej.

Inflacja

W 2019 r. inflacja pozostała na umiarkowanym poziomie. Średnio w całym 2019 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 2,3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Bilans płatniczy

Rachunek obrotów bieżących bilansu płatniczego zamknął się nadwyżką na poziomie 0,5 proc. PKB (wobec 1 proc. PKB deficytu rok wcześniej). Dane okazały się lepsze od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2019 r. (-1 proc. PKB) co wynikało głównie z dodatniego wkładu eksportu netto we wzrost PKB.

Udzielenie Radzie Ministrów absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Sejm zdecydował o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

źródło: MF/KAS

Dodaj komentarz