Przypomnienie 23.10. walne zebranie RKW – załączamy dokumenty

UWAGA – zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, jeśli w pierwszym terminie tj. 23.10.2021r. o g. 11:00 nie będzie kworum, kolejny termin rozpoczęcia obrad to 23.10.2021r. g. 11:30. w drugim terminie każda liczba przybyłych na obrady członków Stowarzyszenia daje wymagane Statutem kworum walnego zebrania.

Porządek obrad

 1. Rozpoczęcie
 2. Sprawozdanie Zarządu
 3. Głosowanie nad sprawozdaniem zarządu
 4. Wybór nowego zarządu
 5. Przerwa kawowa
 6. Omówienie zmian statutu
 7. Głosowanie nad nowym statutem

Koordynatorem walnego zebrania jest Marcin Dybowski – tel. 509-458438

Propozycje zmian statutu obejmują:

 1. Zmiana nazwy Stowarzyszenia – dodanie wyrażenia „im. Jerzego Targalskiego”
 2. Wprowadzenie zapisów wymaganych ustawą, niezbędnych do otrzymania statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), co pozwoli korzystać Stowarzyszeniu z 1% odpisów od podatku PIT.
 3. Ujednolicenie nomenklatury – dotychczas był Prezes Głównego Zarządu Krajowego, oraz Prezesi Oddziałów Terenowych. Zmiana polega na tym, że prezes jest tylko jeden – Prezes Zarządu Głównego, a szefowie oddziałów terenowych to koordynatorzy. Koordynatorzy powoływani na czas wyborów, w nowym statucie opisani są, jako koordynatorzy wyborczy. Będziemy zatem mieli Prezesa oraz koordynatorów mazowieckiego, sochaczewskiego, krakowskiego itd. a w czasie wyborów dodatkowo koordynatora wyborczego sieci oraz koordynatorów wyborczych okręgowych, rejonowych itd. zgodnie z podziałem kraju na okręgi wyborcze.
 4. Skomasowano w jednym miejscu zapisy dotyczące powoływania oraz kasowania struktur terenowych Stowarzyszenia.
 5. Usystematyzowano rozdział dotyczący członków stowarzyszenia, ich praw i obowiązków, a także kwestie związane z opłacaniem składek członkowskich.
 6. Wprowadzono zapis pozwalający Zarządowi Głównemu wybrać nowego prezesa, w razie powstania wakatu, do czasu zwołania walnego zebrania członów.
 7. Uproszczono mechanizm pozwalający koordynatorom wojewódzkim brać udział w pracach Zarządu Głównego.
 8. i ostatnia zmiana – polegająca na poprawieniu oczywistego błędu pisarskiego, z „200” na „2000” w § 23 pkt. 2. statutu omawiającym możliwość wybierania delegatów na walne zebrania członków, w przypadku znacznego wzrostu liczebnego Stowarzyszenia.
 9. Pozostałe zmiany są kosmetyczno-językowo-edytorskie.

Na żółto zaznaczono wprowadzone zmiany (w załączonym pliku PDF na samym dole)

STATUT (projekt)

Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

im. Jerzego Targalskiego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy im. Jerzego Targalskiego zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. W ramach Stowarzyszenia zabrania się działalności totalitarnych ideologii komunistycznych narodowo-socjalistycznych, posługiwania się ich nazwami i symboliką, działania na rzecz takich partii, stowarzyszeń, innych organizacji oraz ruchów społecznych, prowadzenia kampanii wyborczych oraz społecznych.
 3. W ramach Stowarzyszenia zabrania się działalności na rzecz ideologii niezgodnych z ustaleniami naukowymi, a zwłaszcza na rzecz propagowania polityk historycznych niezgodnych z faktografią.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz skupiska Polaków na świecie, a siedzibą władz naczelnych jest Miasto Stołeczne Warszawa, woj. mazowieckie.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność między innymi na pracy społecznej swych członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały terenowe/wojewódzkie oraz pododdziały i koła obejmujące swym zasięgiem powiaty, gminy, bądź dzielnice.
 2. Terenowe jednostki organizacyjne mogą posiadać osobowość prawną.
 3. O powołaniu jednostki terenowej posiadającej własną osobowość prawną decyduje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§ 7.

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu RKW oraz wyrażenia Stowarzyszenie RKW, jako skrótu oznaczającego Stowarzyszenie.

§ 8.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. O zbieżności lub rozbieżności celów działania z innymi organizacjami decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Celem podstawowym Stowarzyszenia jest kultywowanie i kontynuowanie polskich tradycji samorządowych, obywatelskich, wolnościowych, własnościowych, niepodległościowych, społecznikowskich, spółdzielczych i państwotwórczych.
 2. Krzewienie tradycji i historii związanych z wolnymi wyborami, kontrolą władzy państwowej, spółdzielczej i samorządowej oraz obywatelską troska o Ojczyznę.
 3. Zgodnie z narodową racją stanu, w oparciu o zasady cywilizacji łacińskiej:   kultywowanie patriotyzmu, kultywowanie patriotyzmu gospodarczego, miłości do Rzeczypospolitej, w nawiązaniu do dorobku wszystkich tych pokoleń Polaków, które stały na straży suwerennej polityki Państwa Polskiego albo o wolną Polskę walczyli.
 4. Krzewienie wśród członków Stowarzyszenia oraz w społeczeństwie postaw sprzyjających suwerenności i obronności Polski, poszanowania prawa i tradycyjnych swobód obywatelskich.
 5. Podnoszenie poziomu kultury politycznej, prawnej oraz troski obywatelskiej o dobro wspólne, świadomości praw obywatelskich, konstytucyjnych oraz prawa do obrony Rzeczypospolitej jako państwa i jego obywateli a także osób skupionych w Stowarzyszeniu oraz z nim współpracujących.
 6. Uczestniczenie w procesie patriotycznego wychowania młodzieży.
 7. Dbałość o szacunek do własnej historii i miejsc związanych z pamięcią historyczną.

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie rozumnej działalności edukacyjnej, szkoleniowej i medialnej na rzecz dobra wspólnego.
 2. Organizację społeczeństwa polskiego w celu kontrolowania prawidłowego przebiegu procesów wyborczych w Polsce oraz kontrolowania władz spółdzielczych, samorządowych, przedsiębiorstw samorządowych i państwowych oraz władz rządowych, sądowych i ustawodawczych.
 3. Organizację, współdziałanie w organizacji uroczystości z okazji świąt narodowych, a także innych uroczystości i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, udział i reprezentowanie Stowarzyszenia w tego rodzaju uroczystościach.
 4. Organizowanie aktywności obywatelskiej i innych przedsięwzięć patriotycznych lub udział w tego rodzaju działaniach, mających na celu czynny udział w procesie oddolnego kontrolowania wszelkiego rodzaju wyborów do ciał samorządowych, parlamentu i urzędów.
 5. Organizacja różnego rodzaju szkoleń, kursów, warsztatów, prelekcji, konferencji, debat i  paneli dyskusyjnych dotyczących celów i zadań Stowarzyszenia.
 6. Gromadzenie i dokumentację zgłaszanych przez obywateli podejrzeń dotyczących naruszenia obowiązujących przepisów wyborczych, nadużyć władz samorządowych, rządowych i sądowych, zgłaszanie protestów i spraw do właściwych sądów i organów.
 7. Współpraca ze szkołami poprzez organizowanie i współorganizowanie szkoleń, prelekcji, zajęć dodatkowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, związanych z historią wolnych wyborów, swobód obywatelskich, samorządowych i walki o poszanowanie prawa oraz dokonań naukowych.
 8. Prowadzenie działalności informacyjnej, medialnej, wydawniczej i popularyzatorskiej dotyczącej celów i zadań Stowarzyszenia oraz polskiej racji stanu
 9. Prace studialne  oraz tworzenie think-tanków dotyczące spraw związanych z celami Stowarzyszenia oraz formułowanie postulatów wobec odpowiednich władz i instytucji.
 10. Organizowanie spotkań publicznych popularyzujących cele i zadania Stowarzyszenia.
 11. Tworzenie kół, sekcji tematycznych lub klubów dyskusyjnych popularyzujących cele Stowarzyszenia.
 12. Organizowanie i współudział w organizacji wszelkich form oświaty, kultury i nauki oraz sportu i turystyki, łącznie z tworzeniem placówek edukacyjnych, szkół i uczelni wyższych.
 13. Prace studialne oraz tworzenie think-tanków dotyczących kształtowania polityki historycznej, informacyjnej, patriotycznej i niepodległościowej
 14. Działalność monitorująca publikacje medialne oraz wypowiedzi osób publicznych mająca na celu ostrzeganie oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu informacji nieprawdziwych oraz szkodliwych dla polskiej racji stanu.
 15. Składanie petycji i protestów do władz spółdzielczych, samorządowych i państwowych w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.
 16. Kształtowanie patriotycznej, niepodległościowej i samorządowej świadomości Polaków i oddziaływanie na opinię publiczną.
 17. Współpracę z jednostkami samorządowymi, instytucjami państwowymi, instytucjami charytatywnymi, instytucjami użyteczności publicznej
 18. Formułowanie oraz składanie odpowiednich projektów, wniosków i postulatów do realizacji.
 19. Działalność gospodarczą Stowarzyszenie może prowadzić wyłącznie jako działalność dodatkową.
 20. Ewentualną nadwyżkę przychodów nad kosztami, czyli dochód organizacji, Stowarzyszenie przeznaczy na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

–   członków zwyczajnych;

–   członków-sympatyków

–   członków wspierających;

–   członków honorowych;

–   kadetów.

§ 13.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski, który ukończył 18 lat i daje rękojmię prawidłowej realizacji celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie w drodze uchwały przyjęty przez Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek podpisany również przez dwie osoby rekomendujące, będące już członkami zwyczajnymi, kadetami lub członkami-sympatykami Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym może zostać także Polak zamieszkały za granicą.
 2. Członkiem-sympatykiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski, który ukończył 18 lat i daje rękojmię prawidłowej realizacji celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie w drodze uchwały przyjęty przez Zarząd Główny na wniosek podpisany również przez dwie osoby rekomendujące, będące już członkami-sympatykami, kadetami lub członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Członkiem-sympatykiem może zostać także Polak zamieszkały za granicą.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny na podstawie ich pisemnej deklaracji.
 4. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Polski niepodległej i samorządnej, osoba która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 5. Kadetem może być osoba, która nie ukończyła 18 lat a wyraża chęć przynależności do Stowarzyszenia. Zasady przyjęcia kadeta do Stowarzyszenia są analogiczne jak przy wstępowaniu do Stowarzyszenia członka zwyczajnego z wyjątkiem pisemnej deklaracji, którą w imieniu kandydata na kadeta podpisuje kandydat oraz jego rodzic lub opiekun prawny.

§ 14.

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mogą posługiwać się w swej działalności publicznej nazwą Stowarzyszenia oraz odznaką organizacyjną Stowarzyszenia, którego formę zewnętrzną ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie zobowiązani są do respektowania regulaminów określających zasady szkolenia. Regulaminy szkoleń, określające między innymi prawa i obowiązki szkolonych i wyszkolonych członków Stowarzyszenia, ustala  Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do Stowarzyszenia jest obowiązana podpisać Deklarację członkowską, zawierającą oświadczenie, że w latach 1939-1989 nie była funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej oraz nie brała udziału w formacjach i instytucjach zniewalających Naród Polski, jak również nie należała do aparatu partyjnego PPR, PZPR i organizacji satelickich z nimi współpracujących lub składa odpowiednie wyjaśnienia na piśmie.
 4. Wzór Deklaracji członkowskiej zatwierdza  Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 15.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 2. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia;
 3. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 5. noszenia odznaki organizacyjnej;
 6. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
 7. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 8. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 9. terminowego opłacania składek członkowskich

§ 16.

 1. Członek-sympatyk ma prawo:
 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 4. noszenia odznaki organizacyjnej;
 5. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
 6. Członek-sympatyk nie ma prawa kandydowania oraz wybierania władz Stowarzyszenia.
 7. Członek-sympatyk ma obowiązek:
 8. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§17.

 1. Członek wspierający ma prawo:
 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 4. noszenia odznaki organizacyjnej;
 5. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
 6. Członek wspierający nie ma prawa kandydowania oraz wybierania władz Stowarzyszenia.
 7. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§18.

 1. Członek honorowy ma prawo do:
 2. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia;
 3. uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków.
 4. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 6. noszenia odznaki organizacyjnej;
 7. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
 8. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia itp.;
 9. noszenia odznaki organizacyjnej;
 10. Członek honorowy ma obowiązek:
 11. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19.

 1. Kadet ma prawo:;
 2. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia;
 3. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 5. noszenia odznaki organizacyjnej;
 6. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
 7. Kadet ma obowiązek:
 8. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§20. Składki członkowskie

 • Składki członkowskie opłacają tylko członkowie zwyczajni
 • Wysokość i okres wpłacania składek ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia

§ 21.

Każdy członek oraz kadet Stowarzyszenia powinien aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

§ 22.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie władzom krajowym lub oddziałowym Stowarzyszenia.
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad określonych w statucie, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 5. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
 6. pozbawienia godności członka honorowego z powodu stosownego wniosku do Zarządu Głównego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
  1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia oraz od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykluczającego członka przysługuje w terminie dwóch tygodni odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Termin ten zaczyna biec od chwili doręczenia przedmiotowej uchwały zainteresowanemu.
  1. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo następuje po pozytywnej decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.
  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać zawieszone decyzją Prezesa Stowarzyszenia. Zawieszenie w prawach członka jest równoznaczne ze skierowaniem do Sądu Koleżeńskiego wniosku o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
  1. Awans z członka-sympatyka na członka zwyczajnego następuje po złożeniu pisemnego wniosku o zmianę statusu do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, oraz po opłaceniu składki członkowskiej. Zmiana statusu wnioskującego członka jest automatyczna.
  1. Awans z członka zwyczajnego na członka-sympatyka następuje po złożeniu pisemnego wniosku o zmianę statusu do Zarządy Głównego Stowarzyszenia. Zmiana statusu wnioskującego członka jest automatyczna, po upływie trzech miesięcy niepłacenia składek członkowskich.
  1. Wnioskować o zmianę statusu można nie częściej, niż co trzy miesiące.
  1. Awans z Kadeta na członka-sympatyka następuje automatycznie po ukończeniu przez Kadeta 18. roku życia.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz Stowarzyszenia

§ 23.

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są
  1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia;
  1. Zarząd Główny Stowarzyszenia pomiędzy sesjami Walnego Zebrania Członków (Delegatów);
  1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia pomiędzy sesjami Walnego Zebrania Członków (Delegatów);
  1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia pomiędzy sesjami Walnego Zebrania Członków (Delegatów)
  1. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 2000 osób, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zastąpione Zebraniem Delegatów. Wszelkie zapisy Statutu odnoszące się do Walnego Zebrania Członków, analogicznie stosuje się do Zebrania Delegatów.
  1. Jeden delegat przypada na 10 członków zwyczajnych i kadetów Stowarzyszenia.
  1. Kadencja Delegata trwa do czasu zakończenia obrad Zebrania Delegatów.
  1. Każdorazowo przed kolejnymi Zebraniami Delegatów wybierani są nowi delegaci.
  1. Można być wybieranym na kolejne Zebrania Delegatów wielokrotnie.
  1. Szczegółowy tryb i zasady wyboru Delegatów określi Regulamin uchwalony przez  Zarząd Główny w terminie miesiąca przed zwołaniem Zebrania Delegatów.

§   24.

1.  Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w systemie dwuturowym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.  Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

3.  Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

4.  Zgromadzeni uchwalają głosowanie tajne na wniosek przynajmniej jednego uczestnika zgromadzenia.

5.  W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest poprzez nominację przez Prezesa Stowarzyszenia.

6.  W przypadku ustąpienia lub wakatu na stanowisku Prezesa Stowarzyszenia, nowego Prezesa do czasu zwołania walnego zebrania członków wybiera Zarząd Główny Stowarzyszenia większością kwalifikowaną, w głosowaniu tajnym, w obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§   25.

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

–   z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, członkowie honorowi i kadeci (delegaci);

–   z głosem doradczym – członkowie-sympatycy, członkowie wspierający, członkowie władz naczelnych, jeżeli nie są delegatami, zaproszeni goście.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków,  Zarząd Główny powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§   26.

1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.  Walne Zebranie Członków obraduje według porządku i regulaminu obrad uchwalonego przez siebie zwykłą większością głosów.

3.  Porządek i regulamin obrad proponowany jest do akceptacji Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Główny.

4.  Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje wybrane na początku zebrania Prezydium w składzie: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i dwóch sekretarzy. Do czasu wybrania Prezydium Walnego Zebrania Członków obradami walnego zebrania kieruje Prezes Stowarzyszenia.

5.  Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych komisji.

§ 27.

1.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez  Zarząd Główny przynajmniej 1 raz na 5 lat

2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:

–   z własnej inicjatywy;

–   na żądanie Komisji Rewizyjnej;

–   na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych;

3.  Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne  Walne Zebranie Członków w ciągu jednego miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 2 pkt 2 i 3.

4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane oraz nad sprawami w sprawach członkowskich.

§ 28.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

–   w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

–   w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 29.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

–   uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

–   wybór i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;

–   uchwalanie zmian statutu;

–   decydowanie w sprawach nie ujętych w statucie

–   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;

–   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

–   rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;

–   nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

–   podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej;

–   podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 Zarząd Główny Stowarzyszenia

§ 30.

Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.

§ 31.

1.  Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z:

–   Prezesa wybranego w głosowaniu tajnym na walnym zebraniu, który jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia;

–   Pięciu członków Zarządu wybranych w głosowaniu tajnym na walnym zebraniu Stowarzyszenia;

–   z koordynatorów oddziałów terenowych/wojewódzkich,

2. Na swym pierwszym posiedzeniu  Zarząd Główny wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika.

3.  Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4.  Członek zarządu głównego nie może być członkiem Komisji rewizyjnej, ani Sądu Koleżeńskiego

§   32.

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

–   zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów);

–   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

–   określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;

–   uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności;

–   uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;

–   uchwalanie regulaminów związanych z noszeniem przez członków Stowarzyszenia odznak organizacyjnych i posługiwania się nazwą Stowarzyszenia w ich działalności publicznej.

–   uchwalanie regulaminów szkoleń i innych regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;

–   uchwalanie regulaminu Archiwum Stowarzyszenia;

–   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

–   niezwłoczne rozpatrywanie wniosków o przynależność kandydatów do Stowarzyszenia;

–   powoływanie jednostek terenowych – Oddziałów, pododdziałów i kół oraz określanie zasięgu ich działania;

–   koordynowanie działalności jednostek terenowych;

–   rozwiązywanie lub zawieszanie w czynnościach terenowych Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia;

–   określanie wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich;

–   zawieszanie uchwał terenowych Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;

–   zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia;

–   podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;

–   uchwalanie regulaminów terenowych Zarządów Oddziałów;

–   podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji;

–   zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia;

–   występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia;

–   składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.

§   33.

1.  Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków  Zarządu Głównego, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

2.  Podczas nieobecności Prezesa trwającej więcej niż 14 dni zebranie zwołać może trzech członków zarządu.

3.  Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. Jeśli głosy się równoważą Prezes Stowarzyszenia ma prawo do rozstrzygnięcia wyniku głosowania.

§ 34.

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego pracami Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia osobiście lub poprzez członków zarządu bądź poprzez pisemnie upełnomocnione osoby.

2.  Prezes reprezentuje Stowarzyszenie oraz  Zarząd Główny na zewnątrz.

§   35.

 1. Do obowiązków Prezesa Zarządu Głównego należy:

–   wykonywanie uchwał Zarządu Głównego;

–   przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;

–   bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

2.  Prezes Zarządu składa Zarządowi sprawozdania ze swej działalności.

3.  Powoływanie i odwoływanie wyborczych koordynatorów sieci, okręgowych, powiatowych, gminnych na czas wyborów (koordynatorów na czas wyborów).

4.  Dostosowywanie struktury sieci koordynatorów Stowarzyszenia zgodnie z wymogami podziału terytorialnego określonego przez prawo wyborcze.

5.  Powoływanie i odwoływanie przez Prezesa Stowarzyszenia koordynatorów wyborczych –  okręgowych, powiatowych i gminnych – na czas wyborów. Nominacje te obowiązują tyko na konkretny czas wyborów i związane mogą być wyłącznie z celem, jakim jest kontrola wyborów, referendów oraz innych sytuacji wymagających kontroli władz i instytucji spółdzielczych, samorządowych lub rządowych.

6.  Po przeprowadzeniu akcji kontroli wyborów struktura władz Stowarzyszenia powraca do stanu sprzed akcji kontroli wyborów.

Komisja Rewizyjna

§ 36.

1.  Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od innych organów Stowarzyszenia za wyjątkiem Walnego Zebrania Członków. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego, koordynować zarządami oddziałów wojewódzkich, ani być członkami Sądu Koleżeńskiego.

3.  Działań nadzorczych oraz kontrolnych Komisji Rewizyjnej nikt nie ma prawa wstrzymywać, bądź je utrudniać.

4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenie, iż nie są w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z osobami pełniącymi funkcję w Zarządzie Stowarzyszenia, Zarządach oddziałów wojewódzkich bądź w Sądzie Koleżeńskim;

§ 37.

Komisja Rewizyjna składa się z 3. członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego i 2 zastępców.

§   38.

1.  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

–   kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia;

–   kontrolowanie prawidłowości realizacji projektów podejmowanych przez Stowarzyszenie;

–   kontrolowanie działalności Oddziałów terenowych Stowarzyszenia

–   zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez  Zarząd Główny Stowarzyszenia terminie lub trybie ustalonym w statucie;

–   prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;

–   uchwalenie własnego regulaminu działania;

–   składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

2.  Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek niezwłocznego udzielania wyjaśnień.

§ 39.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym i obserwowania posiedzeń Zarządu Głównego oraz posiedzeń zarządów jednostek terenowych Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński

§ 40.

Sąd Koleżeński jest organem orzekającym w sprawach członkowskich:

–   rozpoznaje sprawy sporne pomiędzy członkami związane z działalnością w Stowarzyszeniu;

–   orzeka w sprawach dyscyplinarnych członków Stowarzyszenia;

–   rozpoznaje wnioski Zarządu o wykluczenie członków, którzy działali na szkodę Stowarzyszenia lub dopuścili się rażącego naruszenia prawa bądź statutu;

–   orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia.

§   41.

1.  Sąd Koleżeński składa się z 3. członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

2.  Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie głównym, koordynować zarządem wojewódzkim oraz nie mogą być członkami komisji rewizyjnej Stowarzyszenia.

§   42.

1.  Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, rozpoznaje  Walne Zgromadzenie Członków.

2.  Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 43.

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

–   upomnienia;

–   nagany;

–   zawieszenia w prawach członka na okres od 2 do 6 miesięcy;

–   wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Rozdział V

Organy doradcze i inne

§   44.

1.  Władze stowarzyszenia mogą powoływać organy doradcze – komisje, mające charakter opiniodawczy, które nie mają prawa podejmowania wiążących uchwał.

2.  Komisja jest organem doradczym Stowarzyszenia we wszelkich sprawach związanych ze szczegółową realizacją programu Stowarzyszenia.

3.  Komisja składa się z członków wybieranych przez  Zarząd Główny lub  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4.  Komisja, o ile zostaje powołana, zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.

5.  Niższe organy Stowarzyszenia mogą powołać pośród swych członków i na swym terenie: koła, sekcje tematyczne i kluby dyskusyjne, jako jednostki wewnętrzne Stowarzyszenia, mające charakter opiniodawczy lub będące przejawem aktywności członków Stowarzyszenia. Jednostki te nie mają prawa podejmowania wiążących uchwał. Regulamin tych jednostek zatwierdza  Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału na terenie którego działać pragnie koło, grupa tematyczna lub klub dyskusyjny.

6.  Przy Zarządzie Głównym może funkcjonować Archiwum Stowarzyszenia, które zajmuje się gromadzeniem pamiątek i zbiorów przekazywanych pod opiekę Stowarzyszenia.  Zarząd Główny ustala regulamin Archiwum Stowarzyszenia, między innymi gwarantujący:

–   prawo każdego członka Stowarzyszenia do obecności przy przekazywaniu Stowarzyszeniu pamiątek i zbiorów;

–   prawo każdego członka do obecności przy katalogowaniu przekazanych pamiątek i zbiorów.

Rozdział VI

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

§   45.

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu  Zarząd Główny powołuje oddziały terenowe/wojewódzkie oraz pododdziały i koła.
 2. Wszyscy członkowie i kadeci należą organizacyjnie do właściwego terenowego/wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia, zgodnego z podziałem wojewódzkim RP. Można być członkiem tylko jednego oddziału terenowego.
 3. W przypadku braku struktur terenowych, członkowie organizacyjnie należą do oddziału mazowieckiego Stowarzyszenia.
 4. Z oddziałów wojewódzkich mogą być wyodrębnione koła i pododdziały powiatowe, gminne, dzielnicowe.
 5. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały terenowe/wojewódzkie oraz koła i pododdziały, formowane zgodnie z potrzebami członków Stowarzyszenia.
 6. Do powołania jednostki terenowej wymagany jest wniosek co najmniej 6. Członków zwyczajnych, członków sympatyków lub kadetów, deklarujących przystąpienie do danej jednostki terenowej.
 7. Jednostki terenowe Stowarzyszenia są powołane na czas nieokreślony do realizacji wszystkich celów statutowych organizacji na danym terenie.
 8. Rozwiązanie oddziału terenowego/wojewódzkiego, pododdziału lub koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

–   zaprzestania faktycznej działalności przez oddziały terenowe/wojewódzkie, pododdziały bądź koła lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;

–   złożenia przez zarząd oddziału terenowego/wojewódzkiego, pododdziału lub koła wniosku o rozwiązanie.

§ 46.

Władzami oddziału terenowego są:

 • Walne zebranie członków oddziału terenowego;
 • Trzyosobowy Zarząd Oddziału, na czele którego stoi Koordynator.

Koordynatorzy z terenu każdego oddziału/województwa, automatycznie nabierają uprawnień do pracy w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia, z prawem głosu.

Koordynatorów wojewódzkich awansowanych do pracy w Zarządzie Głównym nie ujawnia się w Krajowym Rejestrze Sądowym; ich udział w pracach Zarządu głównego jest fakultatywny.

§   46a.

Władzami Oddziału jest Zarząd Oddziału, w skład którego wchodzi koordynator oddziału oraz dwóch członków zarządu.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§   47.

1.    Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2.    Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§   48.

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

–      uchwalanie programów działania Oddziału;

–      wybór i odwoływanie koordynatora oraz członków zarządu Oddziału;

–      wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

–      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

§   49.

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, członkowie honorowi i kadeci;

– z głosem doradczym –przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Oddziału, członkowie-sympatycy, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia tylko wówczas, gdy nie są członkami danego Oddziału oraz zaproszeni goście.

§   50.

Walne Zebranie Członków danego Oddziału zwołuje Zarząd danego Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§   51.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków danego Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

– z własnej inicjatywy;

– na żądanie Zarządu Głównego;

– na wniosek Komisji Rewizyjnej;

– na pisemny wniosek co najmniej 5 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych z terenu podległego działalności Oddziału.

2.  Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. l pkt. 2, 3 i 4.

3.  W przypadku nie zwołania przez Zarząd danego Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest  Zarząd Główny lub Komisja Rewizyjna.

4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków danego Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Oddziału

§ 52.

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§   53.

 1. Zarząd Oddziału składa się z koordynatora oraz 2 członków. Członkowie zarządów jednostek terenowych mogą łączyć funkcje w zarządach innych jednostek terenowych zgodnie ze strukturą wertykalną Stowarzyszenia za wyjątkiem wyłączeń ujętych w Statucie.
  1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  1. Koordynator oddziału kieruje pracami Zarządu Oddziału oraz reprezentuje oddział w relacjach zewnętrznych.
  1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

–   wykonywanie uchwał go Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału;

–   określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału;

–   uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;

–   reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;

–   zarządzanie majątkiem oddziału w ramach posiadanych pełnomocnictw od Zarządu Głównego;

–   organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością w ramach posiadanych pełnomocnictw od Zarządu Głównego. Działalność gospodarczą Stowarzyszenie może prowadzić wyłącznie jako działalność dodatkową;

–   Ewentualną nadwyżkę przychodów nad kosztami, czyli dochód organizacji, Stowarzyszenie przeznaczy na działalność pożytku publicznego;

–   zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych pełnomocnictw od Zarządu Głównego;

–   wnioskowanie do Zarządu Głównego o przyjęcie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych, członków-sympatyków, członków wspierających, kadetów oraz wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o ich skreślanie;

–   uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału;

–   współdziałanie z pokrewnymi Stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału;

–   zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału;

–   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

Rozdział VII

Majątek i fundusze

§   54.

1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

–   składki członkowskie;

–   dotacje, darowizny, spadki, zapisy;

–   dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

–   dochody z ofiarności publicznej.

–   odpisy podatkowe

3.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Surowo zabrania się:

– udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

– przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

– wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

– zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 55.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego w tym wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Głównego.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§   55.

1.  Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez  Walne Zebranie Członków lub Delegatów wymaga większości zwykłej przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie walnego zebrania lub większości zwykłej przy obecności dowolnej liczby członków (delegatów) w drugim terminie walnego zebrania.

2.  Uchwalenie zmian statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków lub Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków lub Delegatów. Do zawiadomienia określonego w § 26 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia,  Walne Zebranie Członków lub Delegatów zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację stowarzyszenia.

4.  W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DzU nr 20, poz. 104 z późń. zm.).

Dodaj komentarz