Wojewoda płaci niezłą kasę za stwierdzenie zgonu osoby podejrzanej o koronaświrusa!!!

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki poszukuje lekarzy i lekarzy dentystów
do pracy polegającej na stwierdzaniu zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

Zadanie to może wypełniać lekarz lub lekarz dentysta, który: ma prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma pełną zdolność
do czynności prawnych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy lekarzowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 738 zł tj. 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za każdorazowe stwierdzenie zgonu oraz sporządzenie karty zgonu492 zł tj. 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za każdorazowe stwierdzenie zgonu w przypadku uzasadnionego prawem odstąpienia od sporządzenia karty zgonu, 49 zł tj. 1% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za dobowe pozostawanie w gotowości do wezwania do stwierdzenia zgonu.

250 zł to zwrot ryczałtowy jaki zostanie wypłacony za zakup jednorazowego zestawu środków ochrony indywidualnej użytego przy wykonywaniu zadań, lekarz otrzyma też zwrot kosztów dojazdu do miejsca wezwania.

Lekarz jest zobowiązany niezwłocznie podjąć postępowanie w miejscu ujawnienia zwłok,
nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili przyjęcia wezwania.

Lekarz zobowiązany jest do ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw wypadków oraz zdarzeń niepożądanych jakie mogą wyniknąć podczas wykonywania czynności określonych w zawartej umowie.

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/ogloszenie-o-poszukiwaniu-przez-wojewode-lekarzalekarza-dentysty-do-stwierdzania-zgonow-osob-podejrzanych-o-zakazenie-wirusem-sars-cov-2-albo-zakazonych-tym-wirusem-poza-szpitalem

fot. iStock

https://youtu.be/orFvL7QzArk

3 komentarze do wpisu „Wojewoda płaci niezłą kasę za stwierdzenie zgonu osoby podejrzanej o koronaświrusa!!!”

Dodaj komentarz