NOWE FIO – co to jest?

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami oraz możliwościami przystąpienia do programów Funduszy Inicjatyw Obywatelskich FIO

Programy realizowane przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) są dużą szansą na realizację nawet ambitnych projektów dla NGO.

Wielką zaletą FIO oraz pozostałych programów realizowanych przez NIW jest brak wymaganego wkładu własnego we wszystkich konkursach, co daje szansę do start nawet młodym i niezamożnym organizacjom społecznym.

Ze swojej strony, jako Stowarzyszenie RKW oraz beneficjent jednego z programów NIW proponujemy zainteresowanym podmiotom III sektora nieodpłatną pomoc w postaci konsultacji oraz wskazówek przy pisaniu projektów.

Poniżej znajdą Państwo linki do strony Narodowego Instytutu Wolności.

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 jest kontynuacją programów rządowych skierowanej do sektora organizacji pozarządowych. Podstawowym celem programu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich.

Program obejmuje pięć priorytetów:

Priorytet 1 Mikro inicjatywy – dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz grupom nieformalnym. Priorytet 1 powinien umożliwić tego typu podmiotom otrzymanie dotacji na realizację planowanych działań i projektów

Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego – w ramach priorytetu wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich.

Priorytet 3 Organizacje obywatelskie w życiu publicznym – ma się przyczynić  do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, w procesach kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

Priorytet 4 Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich – ma się przyczynić do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

Priorytet 5 Pomoc techniczna.

Nowe FIO


oprac. Jacek Biel

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz