Wybory Prezydenckie 2020 – Komunikat Nr 12. WZORY PROTESTÓW WYBORCZYCH

Szanowni Państwo,

w załącznikach przesyłam wzór protestu do SN w trybie wyborczym (.doc oraz .pdf).

1. Zawiera on przykłady autentycznych zdarzeń ale oczywiście nie wyczerpuje bogatej wyobraźni przestępców wyborczych i ich popleczników. Plik .doc służy do edycji poprzez możliwość skasowania niepotrzebnych zdarzeń lub dodanie właściwych. Miejsca wykropkowane w opisach zarzutów służą do wstawienia imion i nazwisk osób biorących udział w zdarzeniach.

2. Protest musi być podpisany przez wnioskodawcę (wnioskodawców).

3. Proszę zadbać o materiał dowodowy (nagrania audio, video, zdjęcia) oraz o świadków zdarzeń, których dane należy wpisać do protestu.

4. Zawsze, niezależnie od wagi zarzutów protest musi w tekście zawierać wniosek o uznanie wyborów za nieważne. Protest składamy niezależnie od wyniku wyborów – ma on na celu wskazanie popełnionych przestępstw wyborczych i naruszeń prawa wyborczego oraz wszczęcie z urzędu ścigania sprawców przez Prokuraturę.

5. Najlepiej gdy zarzutom można przypisać jakiś art. z XXXI Rozdziału Kodeksu Karnego.

6. W proteście umieszczamy zarzuty dotyczące nie tylko dokonanych przestępstw wyborczych oraz naruszeń prawa wyborczego ale także tych, których próbom zdołaliśmy zapobiec.

7. Protest składamy w 5-ciu egzemplarzach (oryginał i 4-y odpisy oznaczone na pierwszej stronie słowami „oryginał” i „odpis”). Odpisy muszą być identyczne z oryginałem i zawierać wszystkie załączniki.

8. Przed II turą lub zaraz po, proszę pobrać z Urzędu Miasta (Gminy) zaświadczenie o wpisaniu Was do spisu wyborczego właściwej Komisji Obwodowej – Sąd może zażądać od wnioskodawców protestu takiego zaświadczenia (a może nie dać na to wnioskodawcom długiego czasu).

9. Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie wcześniej i nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyniku II tury wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. W przeciwnym wypadku nie zostanie on rozpatrzony z powodów formalnych.

10. Protest składamy bezpośrednio w biurze podawczym Sądu Najwyższego za pokwitowaniem na 6-ym egzemplarzu protestu.

11. Przypominam, że dobrą podstawą do protestu wyborczego jest dokumentowanie wszystkich zauważonych zdarzeń poprzez wpisanie uwag do protokołu końcowego komisji wyborczej.

Przypominam, że tracą moc prawną zaświadczenia dla mężów zaufania wystawione przez komitety wyborcze, których kandydaci nie dostali się do II tury.

Członkowie komisji wyborczych biorących udział w I turze uczestniczą z mocy prawa w pracach komisji w II turze.

Osoby, które chcą być członkami komisji w II turze proszone są o kontaktowanie się z urzędnikami wyborczymi w swoich Gminach – są jeszcze prowadzone uzupełnienia składów Komisji.

Osoby, które chcą kontrolować uczciwość wyborów proszone są o pobieranie dokumentów dla obserwatorów społecznych – patrz nasz Komunikat Nr 11. dotyczy to zwłaszcza członków komisji usuniętych za swoją aktywność przez Komisarzy Wyborczych!!!
Oprócz Stowarzyszenia RKW dokumenty dla obserwatorów społecznych wystawiają także inne stowarzyszenia i fundacje np. Stowarzyszenie Solidarni 2010.Wszystkie osoby, które zostaną obserwatorami społecznymi lub mężami zaufania proszę o kontakt tel., sms lub e-mailem – będziemy je informować o adresach komisji szczególnie zagrożonych fałszerstwami wyborczymi.

Apeluję o przeczytanie,wydrukowanie sobie i zabranie do komisji wyborczej pliku „Paragrafy na wybory-06.2020” z Komunikatu Nr 10 oraz pliku „XXXI Rozdział Kodeksu Karnego” z Komunikatu Nr 4.
Zachęcam także do przeczytania Uchwały PKW Nr 183 (wytyczne dla OKW) z Komunikatu Nr 8.

Pozdrawiam i życzę powodzenia w walce
Andrzej Zdun
Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy
RKW Mazowsze
tel. 692 443 703

6 komentarzy do wpisu „Wybory Prezydenckie 2020 – Komunikat Nr 12. WZORY PROTESTÓW WYBORCZYCH”

Dodaj komentarz