Komisarz Wyborczy w Krakowie sporządził 2 różne protokoły głosowania!

http://www.stopfalszowaniuwyborow.pl/2015/09/protest-wyborczy-komisarz-wyborczy-w.html

Kraków, 17.09.2015

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
Izba Pracy
pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

PROTEST PRZECIWKO WAŻNOŚCI
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO OGŁOSZONEGO NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015

    Niniejszy protest wnoszę jako osoba upoważniona do wyznaczania i zgłaszania mężów zaufania oraz wystawiania im zaświadczenia przy Komisarzu Wyborczym w Krakowie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Upoważnienie otrzymałem od podmiotu uprawnionego, którym było Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość” z siedzibą przy ul. Klonowej 10a, 05-806 Komorów. Byłem równocześnie
umieszczony w spisie osób uprawnionych do głosowania w powyższym referendum w gminie Czernichów, województwo małopolskie, tj. na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Krakowie.

    Powodem wnoszonego przeze mnie protestu jest fakt sporządzenia przez Komisarza Wyborczego w Krakowie dwóch różniących się treścią egzemplarzy protokołu głosowania na obszarze właściwości tegoż komisarza w referendum ogólnokrajowym 6 września 2015.

Jeden egzemplarz protokołu otrzymała od Teresy Rak, Komisarza Wyborczego w Krakowie, w dniu 7.09.2015 ok. godz. 4, Urszula Fijołek, pełniąca z mojego upoważnienia funkcję męża zaufania przy Komisarzu Wyborczym w Krakowie na obszarze jego właściwości.
    Drugi egzemplarz powyższego protokołu upubliczniony został przez wymienionego wyżej Komisarza Wyborczego w Krakowie przez wywieszenie go w witrynie jego siedziby przy pl. Na Stawach 3 w Krakowie.

    Różnica w treści obu protokołów sprowadza się do tego, że w pierwszym z nich wypełniony został punkt 21 Adnotacje o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymieniem konkretnych zarzutów; jeśli nie ma wpisać „brak zarzutów”, gdzie umieszczono uwagi przekazane do protokołu głosowania przez U. Fijołek wraz z odpowiedzą Komisarza Wyborczego w Krakowie na zarzuty tegoż męża zaufania.
    W drugim protokole (wystawionym na widok publiczny) punkt 21 nie zawiera żadnego tekstu. Ponadto w tytule protokołu przekreślono słowa „Protokół głosowania”, a nad nimi umieszczono odręczny dopisek „Kopia protokołu głosowania”. Fotografię tego egzemplarza protokołu wykonała U. Fijołek w dniu 9.09.2015 ok. godz. 12.

    Wobec powyższego stwierdzam naruszenie przepisów regulujących zasady sporządzania protokołu głosowania w referendum, mówiących, iż komisarz wyborczy sporządza taki protokół w określonej liczbie egzemplarzy, z których jeden upublicznia przez wywieszenie w ogólnodostępnym miejscu. Według tych przepisów niedopuszczalne jest sporządzenie i upublicznienie kopii protokołu różniącej się treścią od jego oryginalnego egzemplarza, zwłaszcza że pominięty fragment tekstu upublicznionego zawierał uwagi męża zaufania dotyczące przebiegu głosowania.

Władysław Tyrański

Załączam:
    1. Skan „Protokołu głosowania na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Krakowie w referendum ogólnokrajowym w sprawach…”, przekazany U. Fijołek przez Komisarza Wyborczego w Krakowie.
    2. Wydruk fotografii protokołu głosowania wywieszonego w witrynie siedziby Komisarza Wyborczego w Krakowie przy pl. Na Stawach 3 w Krakowie, wykonanej przez U. Fijołek w dniu 9.09.2015 o godz. 12.