Apel Prezesa Stowarzyszenia RKW Oddział w Szczecinie do Komendanta Miejskiego Policji

Szczecin, dnia 25.06.2020 r.

Pan inspektor Piotr Makuch

Komendant Miejski Policji w Szczecinie

ul. Kaszubska 35

70-227 Szczecin

Szanowny Panie Komendancie,

Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów zwraca się z prośbą, aby poinformował Pan Policjantów czuwających nad porządkiem w dniu wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w bieżącym roku o opinii jaką Państwowa Komisja Wyborcza wyraziła w piśmie z dnia 04.11.2019 r., skierowanym do Sądu Najwyższego w Warszawie w kontekście sprawy dotyczącej naruszenia ciszy wyborczej podczas wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 13.10.2019 r. w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 163 w Szczecinie.

Cytat:

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża przy tym opinię, że w dniu głosowania w lokalu wyborczym nie powinny być eksponowane żadne napisy, symbole, obrazy lub znaki manifestujące poglądy w sprawach politycznych lub społecznych, zwłaszcza takie, które kojarzone są z uczestniczącymi w wyborach podmiotami i mogą być przez wyborców odbierane jako forma agitacji wyborczej”.

Zgodnie z powyższą opinią w lokalu wyborczym „nie powinny być eksponowane żadne napisy, symbole, obrazy lub znaki” nawet jeśli nie mają one charakteru agitacji wyborczej, a związane są z manifestacją poglądów „w sprawach politycznych lub społecznych”.

Oczekujemy, że nie powtórzy się zdarzenie, jakie miało miejsce w dniu 13.10.2019 r., kiedy to przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 163, w lokalu wyborczym, pełnił swoje obowiązki będąc ubrany w koszulkę z kompozycją graficzną zawierającą słowo “konstytucja”. Kompozycja graficzna z tej koszulki tworzy powszechnie rozpoznawalny w przestrzeni publicznej symbol, znak, czy też obraz, który pojawił się w formie np. plakatów, transparentów, banerów i również koszulek na manifestacjach, demonstracjach i happeningach o charakterze politycznym organizowanych przez stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji, które jest jednoznacznie związane z jedną z opcji politycznych.

Wezwani wówczas przez osoby głosujące na interwencję Policjanci niestety nie tylko zignorowali fakt, że grafika na koszulce przewodniczącego komisji dotyczy symbolu manifestującego poglądy w sprawach politycznych i społecznych, ale również nie rozpoznali prowadzonej przez przewodniczącego komisji agitacji na rzecz jednego z kandydatów, który startował w wyborach w okręgu obejmującym tę obwodową komisję wyborczą.

Na skutek nieprofesjonalnej interwencji Policji doszło do dalszej eskalacji zdarzeń, które są obecnie przedmiotem postępowania prokuratury na wniosek Stowarzyszenia RKW oraz osoby pokrzywdzonej.

Ponadto pragniemy poinformować, że wbrew oświadczeniu jakie otrzymaliśmy od Pana w piśmie z dnia 29.11.2019 r. znak: RP-81/19, podinsp. Mariusz Obst oraz podkom. Bartosz Szubert przed podjęciem decyzji, dotyczącej opisanej interwencji nie konsultowali się ani z Miejskim Komisarzem Wyborczym ani z Dyrektorem Biura Rady Miasta Szczecin, co jednoznacznie wynika z pisemnych odpowiedzi jakie otrzymaliśmy od Miejskiego Komisarza Wyborczego i Dyrektora Biura Rady Miasta Szczecin.

Co więcej, Policjanci nie poinformowali o ww. zdarzeniu ani nie przekazali żadnej notatki służbowej Miejskiemu Komisarzowi Wyborczemu, co ułatwiło sprawcy zdarzenia – przewodniczącemu komisji – ukrycie lub zniszczenie dokumentacji wyborczej, która stanowiła dla niego obciążający materiał dowodowy z przedmiotowego zdarzenia. To również jest obecnie przedmiotem postępowania prokuratorskiego.

W związku z powyższym apelujemy do Pana Komendanta, aby pouczył Policjantów, żeby w przypadku tego typu zdarzeń przekazywali na piśmie notatki służbowe z interwencji (lub ich kopie) Miejskiemu Komisarzowi Wyborczemu.

Niniejsze pismo kierujemy do Pana w trosce o to, aby w dniu wyborów nie została ponownie naruszona powaga i godność aktu wyborczego.

Mariusz Łojko

Prezes Stowarzyszenia RKW Oddział w Szczecinie

Do wiadomości:

  1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
  1. Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
  1. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, Szczecin
  2. media lokalne i ogólnopolskie

Dodaj komentarz