Ważne postulaty Sierpnia ’80 nie zostały zrealizowane do dzisiaj!

,,Wciąż mamy problem z postulatem obsadzania stanowisk kierowniczych ludźmi kompetentnymi, a nie osobami ustosunkowanymi”.                             


Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszedł portal m.trójmiasto.pl, aby w związku z rocznicą mającego olbrzymi wpływ na przemiany w naszym kraju Sierpnia ’80, po 40 latach pobudzić swoich czytelników do dyskusji na temat aktualności 21 postulatów w czasach IV RP. Okazało się, że niestety w przypadku kilku z nich na lepsze do tej pory nic się nie zmieniło a także przydałoby się dopisać parę nowych punktów. Tylko gdzie teraz szukać tej wielkiej ludzkiej solidarnej mocy sprawczej dzięki, której politycy przypomną sobie, że są dla obywateli, a nie jak często uważają, że to obywatele są zabawką w ich rękach.               

Portal m.trojmiasto.pl przeprowadził wśród młodych pracowników trójmiasta, dla których wydarzenia Sierpnia ’80 to tylko historia, sondę na temat: ,,Jak w dzisiejszych realiach pracy rozumieć wolność, solidarność i godność?” oraz dotyczącą tego, które postulaty zdezaktualizowały się, a jakie są ciągle niezrealizowane i czy umieściliby dzisiaj nowe na liście? Jak zauważył pracujący dla jednej z trójmiejskich korporacji Jacek Kalinowski są sprawy, których bez względu na ustrój i formę władzy jakoś nie udaje się wyeliminować:               

 – Wciąż mamy problem z postulatem obsadzania stanowisk kierowniczych ludźmi kompetentnymi, a nie osobami ustosunkowanymi. Mam nawet wrażenie, że ten problem pogłębia się. Do tego ten punkt o „skróceniu czasu oczekiwania na mieszkanie”. Dziś jednak bardziej chodzi o to, aby było nas stać na mieszkanie, choćby na wynajęcie.     


   Natalia Peplińska z Olivia Star Top zwróciła uwagę na nadal występujący brak komunikacji pomiędzy rządzącymi a obywatelami i potrzebę wsłuchiwania się w głosy społeczeństwa, dla którego o dziwo politycy przecież pracują:              

– Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.              

   Według Katarzyny Potulskiej nauczycielki historii w Szkole Podstawowej i Liceum Thinking Zone niezwykle ważne jest żeby pracownicy byli naprawdę wolni i mieli rzeczywisty wpływ na to co robią.  

Co ciekawe jako punkt ciągle niezrealizowany powtarza się w wypowiedziach „poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym”. Tak m.in. uważa Katarzyna Gajewska content designer w firmie Acoustic:       

                       
– Takim postulatem, który od razu się narzuca, jest poprawienie warunków pracy służby zdrowia, wydaje mi się, że nadal jest tu sporo do zrobienia. Żłobki i przedszkola państwowe również ciągle nie zaspokajają potrzeb społeczeństwa.               

Zdaniem rozmówców dzisiaj aby poprawić sytuację pracowników, na liście należałoby umieścić kilka nowych postulatów.

Co myślą o rynku pracy, prawach pracowniczych i wolności obywateli, którą wywalczyła Solidarność oraz aktualności postulatów w dzisiejszej Polsce internauci? Nie jest to raczej obraz rzeczywistości o jaką walczyli wtedy z takim oddaniem ludzie pracy:              

Lista postulatów, których dokładną treść niewielu już pamięta.       

,,21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 17 sierpnia 1980:


1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
c) znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenia za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i w systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy”.            

Opracowanie BC 
Na podstawie m.trojmiasto.plhttps://m.trojmiasto.pl/praca/Wolnosc-solidarnosc-i-godnosc-21-postulatow-a-rynek-pracy-dzis-n148240.html
Obraz Borys Kozielski

Dodaj komentarz