Prokuratura Krajowa: Prokurator Krajowy zażądał pisemnych wyjaśnień od I prezes SN ws. zawieszenia Izby Dyscyplinarnej

PK informuje:

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zażądał pisemnych wyjaśnień od Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf w związku z jej zarządzeniem z 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przejściowych rozwiązań organizacyjnych służących wykonaniu postanowienia TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r. w zakresie dotyczącym rozpoznawania spraw prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Zarządzeniem tym zawieszono prace Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

W piśmie skierowanym do Pierwszej Prezes SN Prokurator Krajowy wskazał, że zarządzenie nie ma oparcia w przepisach ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

Analiza art. 14 ustawy o Sądzie Najwyższym, który był podstawą wydania zarządzenia wskazuje, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wykonuje czynności o charakterze administracyjnym związane z organizacją pracy Sądu Najwyższego. Tymczasem zarządzenie to spowodowało nie tylko zmianę właściwości rzeczowej poszczególnych Izb, ale również likwidację i modyfikację struktury wewnętrznej SN określonej aktem prawnym rangi ustawowej. Oznacza to, że Pierwsza Prezes SN swoimi działaniami wyszła poza wynikające z zasady trójpodziału władzy kompetencje władzy sądowniczej.

Takie działania poza nieuprawnioną ingerencją w kompetencje zastrzeżone dla ustawodawcy stanowi naruszenie zasady demokratycznego państwa określonej w art. 2 Konstytucji RP, który zakazuje organom państwa stanowienie aktów normatywnych niezgodnych z aktami wyższego rzędu oraz nakazuje działanie wyłącznie w granicach określonych prawem kompetencji.

Abstrahując od sprawy niedopuszczalności rozstrzygnięcia TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r., należy wskazać na niezgodność zarządzenia wydanego przez Pierwszą Prezes SN ze środkami tymczasowymi orzeczonymi przez TSUE.

Postanowienie TSUE dotyczyło wyłącznie postępowań w sprawach sędziów, a nie prokuratorów i pozostałych zawodów prawniczych, nie odnosiło się do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów czy spraw dotyczących możliwości do pociągnięcia odpowiedzialności karnej sędziego SN. Swoim zarządzeniem całkowicie zawieszającym Izbę Dyscyplinarną SN Pierwsza Prezes SN wyszła poza zakres przedmiotowy i podmiotowy postanowienia TSUE.

Zarządzenie Pierwszej Prezes SN prowadzić może do rozpoznania spraw w sposób sprzeczny m.in. z procedurą wskazaną w ustawie o Sądzie Najwyższym oraz ustawie Prawo o prokuraturze.

Pierwszy Prezes SN nie jest uprawniony do dokonywania zmian w sferze ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości. Zarządzenie z 20 kwietnia 2020 r. zostało wydane bez podstawy prawnej i zawiera zapisy sprzeczne z przepisami ustawy regulującej ustrój i funkcjonowanie SN oraz Konstytucji RP.

źródło: Prokuratura Krajowa

Dodaj komentarz