Prezes sądu Maciej Nawacki ratuje swoich podwładnych przed Izbą Dyscyplinarną

Niedouczone matołki w togach – sędziowie sądu rejonowego w Olsztynie, wysmażyły bezprawną uchwałę w obronie delikciarza Juszczyszyna, którą prezes sądu Maciej Nawacki ostentacyjnie podarł przed kamerami telewizyjnymi, jako bzdet prawny nie nadający się do dalszego procedowania.

W uchwale tej zawarto następujące elementy:

1. Wezwanie do Prezesa Sądu, w formie ni to polecenia, ni to rozkazu.

2. Ocena działań Prezesa Sądu w formie orzeczenia sądowego.

Teraz popatrzmy, jakie ustawowe uprawnienia posiada zgromadzenie sędziów sądów rejonowych:

„Najbardziej powszechnym organem samorządu sędziowskiego jest zebranie sędziów każdego sądu. Z mocy ustawy wszyscy oni są bowiem członkami organu samorządowego na poziomie danego sądu (art. 36a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). W myśl art. 36a § 3 zebranie sędziów wykonuje zadania określone w ustawach oraz wysłuchuje informacji prezesa sądu o działalności sądu i wyrażają stosowną opinię.”

Art. 34. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji [i analogicznie sądu rejonowego – Red.] realizuje zadania określone w ustawach, a w szczególności:

1) opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądów okręgowych, działających na obszarze apelacji;

2) (uchylony)

3) wyraża opinię o informacji rocznej o działalności sądów, o której mowa w art. 37h § 1, sporządzonej przez prezesa sądu apelacyjnego;

4) wyraża opinię o rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 31a § 2.

Innymi słowy, samorząd sędziowski, czyli zgromadzenie sędziów zajmuje się dwoma kwestiami – opiniowaniem kandydatów na nowych sędziów oraz opiniowaniem rocznego sprawozdania Prezesa Sądu. I nic więcej nie ma w ustawach. Zatem każde „coś więcej” jest nadużyciem i deliktem kwalifikującym do podjęcia postępowania dyscyplinarnego.

Sędziowie muszą działać w granicach prawa! zapamiętajcie to patałachy w togach raz na zawsze!

Z całej tej sytuacji wynika zatem, iż prezes Nawacki nie dopuszczając do głosowania tego dokumentu łamiącego w swej treści ustawę o sądach powszechnych, uratował niedouków-podwładnych przed postępowaniem dyscyplinarnym, do którego musiałoby dojść po podpisaniu tej łamiącej polskie prawo „uchwały”.

Uchwała nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 r.

Wzywamy przedstawicieli władzy do zaprzestania podważania uchwały SN (…) a sędziów KRS do natychmiastowej rezygnacji

„My, sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie wyrażamy krytyczne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Narusza ona traktatowe zobowiązania Polski, marginalizuje znaczenie samorządu sędziowskiego i podporządkowuje wymiar sprawiedliwości władzy politycznej. Wprowadza  ostre sankcje dla sędziów stających w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, włącznie z ich usunięciem z urzędu. Sędziowie, którzy takie prawo będą stosować, staną się narzędziem polityków ze szkodą dla obywateli.

Wzywamy przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania podważania uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. podjętej w trosce o zachowanie porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wzywamy ich również do wprowadzenia rozwiązań prawnych mających na celu przywrócenie porządku prawnego, w tym wyłonienie członków – sędziów Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z Konstytucją.

Wzywamy również przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania podważania w przestrzeni publicznej dobrego imienia sędziów i ich godności osobistej oraz zaprzestania stosowania kłamliwej retoryki. Takie działania, w naszej ocenie, godzą w dobro wymiaru sprawiedliwości.

Domagamy się od władzy ustawodawczej i wykonawczej prawdziwej reformy sądownictwa, zmierzającej do wprowadzenia rozwiązań mających na celu przyspieszenie postępowań sądowych, uproszczenie procedur oraz uczynienie sądów przyjaznymi dla obywateli. Dotychczasowy sposób procedowania nad ustawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości świadczy  o lekceważeniu głosu praktyków i środowisk naukowych, a tym samym o braku troski o obywateli i jakość sądownictwa w Polsce.

Mając na względzie treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

wzywamy sędziów – członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa do natychmiastowej rezygnacji z zajmowanych funkcji.

Dotychczasowa postawa podejmowana podczas prac Krajowej Rady Sądownictwa przez członków tego gremium wskazuje na to, że nie realizują oni podstawowego konstytucyjnego obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Sędziowie zabierający głos w debacie publicznej na temat kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości i zagrożeń dla porządku prawnego zgodnego z fundamentalnymi prawami człowieka realizują w ten sposób rotę przyrzeczenia sędziowskiego, stojąc na straży prawa i wiernie służąc Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedynymi przywilejami, jakich bronią sędziowie, jest przywilej sprawowania wymiaru sprawiedliwości zgodnie z zasadami niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.

Solidaryzujemy się z sędziami dotkniętymi postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi w związku z ich działalnością w obronie praworządności i niezawisłości sędziowskiej, respektowaniem prawa krajowego i unijnego”.

Dziękujemy obywatelom, którzy w trosce o dobro Ojczyzny występują w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Uchwała nr 2 to po prostu manifest polityczny politykierów z partii 1000 tóg. Zbuntowani sędziowie orzekają o legalności KRS, legalności działań rządu oraz sejmu – wszyscy natychmiast powinni zostać wyrzuceni z roboty na zbity pysk…

Uchwała nr 3 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 r.

Upoważniamy do rozpowszechniania

„Jako sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie wzywamy Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie do niezwłocznego przesłania treści uchwał zapadłych w dniu 7 lutego 2020 r. Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Prezesowi Sądu Okręgowego w Olsztynie, Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa oraz zamieszczenia ich treści na internetowej stronie tutejszego Sądu. Jednocześnie

upoważniamy każdego sędziego wchodzącego w skład zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie do publicznego rozpowszechniania treści uchwał podjętych w dniu 7 lutego 2020 r.”.

To poważna sprawa. „Uchwała nr 3” przekonuje nas, iż ci niedouczeni osobnicy naprawdę nie rozumieją czym jest niezależność sędziowska, niezależność sądów, hierarchia służbowa, właściwość sądów, litera prawa i wiele innych. Święcie wierzą w prawdy, które objawiają maluczkim. To kompletni ignoranci, którym się wydaje. To kompromitacja polskiego sądownictwa, na co nam oni – a wyrzucić i zatrudnić nowych, lepiej przykładających się do nauki.

Jacek Biel

Dodaj komentarz