Przedstawiamy Państwu streszczenie i krótkie omówienie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego zatwierdzonej przez Prezydenta, na wniosek Premiera w dniu 12.05.2020 r.

Ze wstępu

Najpoważniejsze zagrożenie stanowi neoimperialna polityka władz Federacji Rosyjskiej, realizowana również przy użyciu siły militarnej. Agresja na Gruzję, nielegalna aneksja Krymu oraz działania we wschodniej Ukrainie naruszyły podstawowe zasady prawa międzynarodowego i podważyły filary systemu bezpieczeństwa europejskiego.

Należy przyjąć, że Federacja Rosyjska będzie kontynuowała politykę podważania obecnego ładu międzynarodowego, opartego na prawie międzynarodowym, w celu odbudowy pozycji mocarstwowej i stref wpływów.

Filary bezpieczeństwa narodowego

1. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I OBYWATELI – Strzeżenie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

2. POLSKA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO – kształtowanie porządku międzynarodowego, opartego na solidarnej współpracy i poszanowaniu prawa międzynarodowego, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski.

3. TOŻSAMOŚĆ I DZIEDZICTWO NARODOWE – umacnianie tożsamości narodowej i strzeżenie dziedzictwa narodowego.

4. ROZWÓJ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY. OCHRONA ŚRODOWISKA – zapewnienie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego
oraz ochronę środowiska naturalnego.

W powyższym segmencie wymieniono kilkadziesiąt postulatów, których realizacja jest niezbędna do podniesienia poziomu bezpieczeństwa narodowego. Patrząc na to od drugiej strony, czyli rozumiejąc sformułowane postulaty, jako obecne deficyty bezpieczeństwa narodowego, stwierdzić należy, iż nie jest dobrze.

Najciekawsze wyjątki z poszczególnych filarów

1. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I OBYWATELI

Przestrzeń informacyjna

Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania państwa i obywateli w przestrzeni informacyjnej:
5.1 Na poziomie strategicznym zbudować zdolności do ochrony przestrzeni informacyjnej (w tym do systemowego zwalczania dezinformacji), rozumianej jako przenikające się warstwy przestrzeni: wirtualnej (warstwa systemów, oprogramowania i aplikacji), fizycznej (infrastruktury i sprzętu) i poznawczej (kognitywnej).


5.2 Stworzyć jednolity system komunikacji strategicznej państwa, którego zadaniem powinno być prognozowanie, planowanie i realizowanie spójnych działań komunikacyjnych, przy wykorzystaniu szerokiej gamy kanałów komunikacji i mediów oraz wykorzystywać narzędzia rozpoznania oraz oddziaływania w różnych obszarach bezpieczeństwa narodowego.


5.3 Aktywnie przeciwdziałać dezinformacji poprzez budowę zdolności i stworzenie procedur współpracy z mediami informacyjnymi oraz społecznościowymi, przy zaangażowaniu obywateli i organizacji pozarządowych.


5.4 Dążyć do zwiększenia świadomości społecznej o zagrożeniach związanych z manipulacją informacją poprzez edukację w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.

Postulaty te obecne były również w poprzedniej Strategii z roku 2014. Zatem nadal jesteśmy w polu, czyli na tym samym etapie udzielania dobrych rad. Przekaz strategiczny istnieje szczątkowo, w postaci tasiemcowych, niestrawnych konferencji prasowych oraz celebryckich pojedynków partyjnych fighterów. Brak jasno sformułowanego przekazu strategicznego zakreślającego wizję rozwoju Polski oraz jednoczącego społeczeństwo wokół tej wizji. Wizją taką jest na przykład dążenie do zbudowania unii państw Trójmorza zdolnej pokonać Rosję w ewentualnej wojnie. W dokumencie wspomniano za to o zwiększeniu wydatków na wojsko do 2,5% (też za mało, ale dobre i to), jak również o rozbudowie polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz samowystarczalności energetycznej (bez łaski Rosji).

2. POLSKA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

1.12 Pragmatycznie angażować się w rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej,
w tym w ramach Stałej Współpracy Strukturalnej Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Obrony, dążąc do zapewnienia jej komplementarnego charakteru względem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

2.1 Rozwijać współpracę strategiczną ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa i obronności (w tym w formie stałej obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce), technologii, handlu i energetyki.

2.2 Pogłębiać współpracę bilateralną i regionalną z kluczowymi partnerami europejskimi zwłaszcza w ramach Bukaresztańskiej Dziewiątki, Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego, a także w innych formatach współpracy wielostronnej.

W filarze tym skoncentrowano się na postulowaniu umacniania struktur NATO oraz dwustronnego sojuszu z USA. Należy ocenić to bardzo dobrze, zwłaszcza w kontekście braku jakiejkolwiek wzmianki o „armii europejskiej”, które to koncepcje oceniane były jako niemieckie próby osłabienia NATO i USA w Europie.

3. TOŻSAMOŚĆ I DZIEDZICTWO NARODOWE

1.1 Kształtować i rozwijać postawy patriotyczne jako niezbędny czynnik budowania wspólnoty i tożsamości narodowej, zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie i ogólnoludzkich wartościach.

1.3 Wykorzystywać aktywność Polski na arenie międzynarodowej do promowania rozwoju i ochrony tradycyjnych wartości rodziny, polskiej tożsamości narodowej, kultury i tradycji.

2.1 Dążyć do wzmocnienia pozycji państwa przy wykorzystaniu dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz technologii komunikacji społecznej, uwzględniając cele wynikające m.in. z polityki historycznej państwa. Budować pozytywny wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej m.in. poprzez promowanie polskiego języka, kultury (w tym kultury masowej), nauki i historii oraz chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu.

W filarze tym z wielką nieśmiałością mówi się o kulturze wyrosłej z chrześcijaństwa oraz o tradycyjnej rodzinie, czyli rodzinie chrześcijańskiej. Nieśmiałe postulaty nijak mają się do od lat tolerowanego „kompromisu aborcyjnego”, zwłaszcza w świetle wielkiej troski związanej z kryzysem demograficznym oraz sposobach przeciwdziałania, również zawartych w tym dokumencie. Razi również niewypowiedziana konwencja stambulska oraz nie wypowiadanie innych genderowych dokumentów bezpośrednio godzących w chrześcijańską tożsamość narodową Polaków. Jednak dużą wartością dokumentu jest fakt, iż bezpośrednio stwierdza się w nim, iż głównym filarem bezpieczeństwa narodowego jest patriotyzm, tożsamość narodowa (łagodne ujęcie nacjonalizmu chrześcijańskiego) oraz chrześcijańska tożsamość kulturowa – rodzina złożona z Taty, Mamy i dzieci. Pomimo iż wszystko wyartykułowane jest cichutko, żeby tylko nikogo postępowego nie urazić, ale jednak jest.

4. ROZWÓJ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY. OCHRONA ŚRODOWISKA

1.1 Wzmacniać działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej, w tym przyrostu naturalnego zapewniającego zastępowalność pokoleniową, m.in. poprzez poprawę sytuacji materialnej rodzin oraz wspieranie wypełniania przez nie funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej. Realizować politykę senioralną zapewniającą osobom starszym bezpieczeństwo socjalne i zdrowotne oraz aktywizować tę grupę do pozostawania jak najdłużej aktywnymi i czynnymi zawodowo.

2. Skoordynowanie polityki migracyjnej z polityką gospodarczą, społeczną i polityką bezpieczeństwa:
Opracować i prowadzić kompleksową politykę migracyjną, skoordynowaną z polityką bezpieczeństwa, polityką gospodarczą i społeczną, uwzględniającą zarówno bieżące, jak i prognozowane potrzeby rynku pracy, integrację migrantów ze społeczeństwem polskim, zapewniającą zachowanie spójności społecznej, jak i przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego związanym z procesami migracyjnymi.

Podsumowując, należy pozytywnie ocenić omawiany dokument. Jednoznacznie i mocno podkreślono, iż głównym zagrożeniem (wrogiem) dla polskiego bezpieczeństwa jest Rosja, głównymi sojusznikami NATO i USA. Postuluje się osiągnięcie samowystarczalności energetycznej oraz zbrojeniowej, sojusze z państwami europy środkowo-wschodniej oraz zwiększenie wydatków na wojsko.

Zauważono również, choć nie wprost, iż ideologia gender, sprzeczna z tradycją chrześcijańską i polsko-rodzinną, jest zagrożeniem dla polskiego bytu narodowego, a zatem dla bezpieczeństwa Polski.

Zwrócono także (po raz kolejny) uwagę na ataki informacyjne – fejki, dezinformacje, wrogą propagandę oraz doceniono rolę współpracy z mediami społecznościowymi. Doceniono również rolę dyplomacji publicznej, czyli wpływ nas wszystkich na odbiór Polski i Polaków na świecie.

Jeśli postulaty te byłyby sukcesywnie realizowane (kasa!) bezpieczeństwo Polski z pewnością osiągnie wyższy poziom.

Jacek Biel

1 komentarz do wpisu “Nowa Strategi Bezpieczeństwa Narodowego RP – gender jako jedno z zagrożeń (omówienie + PDF)”

Dodaj komentarz