Jak słusznie zauważa nasza Korespondentka, takim sposobem można było wydać prawie każdą liczbę kart do głosowania osobom nieuprawnionym. Traktujemy zatem tę sprawę, jako kolejny sposób oszustwa wyborczego, w coraz dłuższym katalogu nadużyć i zaniedbań…

Poniżej przedstawiamy Państwu odpis pisma skierowanego do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.


Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu Komisji Wyborczej nr 171 w Lublinie

Szanowny Panie Dyrektorze, niniejszym pismem powiadamiam o nienależytym wykonaniu obowiązków przez członków Komisji Wyborczej nr 171 w Lublinie, zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kunickiego 116.

Członkowie komisji, zobligowani do przestrzegania przepisów Kodeksu Wyborczego naruszyli art. 52 §1 oraz §2 Kodeksu Wyborczego. Ponadto członek komisji, który na podstawie podanych mu danych szukał mojego nazwiska w spisie wyborców, kilkukrotnie wymagał powtórzenia danych – na głos – co stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Podstawowa czynność, jaka jest weryfikacja tożsamości wyborców została pominięta nie tylko w moim przypadku, ale także w przypadku kilku osób, które oddawały głos przede mną.

Przed wyborami prezydenckimi zostałam dopisana do spisu wyborców na podstawie wniosku.

Sytuacja przebiegała następująco:

wejście do lokalu wyborczego, podanie danych osobowych na głos, kilkukrotne, złożenie podpisu w miejscu wskazanym przez członka komisji, otrzymanie karty do głosowania i złożenie głosu.

Wskazane powyżej okoliczności tj. brak weryfikacji tożsamości wyborców jest rażącym naruszeniem przepisów i mogło mieć duży wpływ na wyniki otrzymane w tejże komisji.

Każda osoba znająca moje dane mogła bezproblemowo oddać głos. Można zatem przypuszczać, że w przypadku wystąpienia kilkudziesięciu takich sytuacji podczas wyborów, ich wynik jest zafałszowany.

Rażąca nieznajomość przepisów, jaką wykazali się członkowie komisji, stanowi przesłankę do zastosowania art. 82 §1 pkt. 2 Kodeksu wyborczego.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w zakresie nieprzestrzegania przepisów Kodeksu Wyborczego oraz nienależytego wykonywania obowiązków przez członków komisji wyborczej nr 171 w Lublinie.

Z wyrazami szacunku Klaudia (…)

[nazwisko do wiadomości redakcji]


Art. 52. kodeks wyborczy

Czynności wyborcy w czasie głosowania

§ 1.Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
§ 2.Po wykonaniu czynności, o której mowa w § 1, wyborca otrzymuje od komisji kartę do głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów, opatrzoną jej pieczęcią. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.

Art.  82.  [Przesłanki i podmioty uprawnione do wniesienia protestu wyborczego]

§  1. Przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu:

1) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub

2) naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.


Komentarz redakcji: wysłano do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie prośbę o informację, czy przewodniczący oraz wiceprzewodniczący, którzy dopuścili do tej skandalicznej sytuacji oraz ją tolerowali, zostaną odwołani ze swych funkcji przed drugą turą wyborów.

oprac. EB

Dodaj komentarz