Dlaczego z punktu widzenia prawa wybory i referendum powinny być unieważnione i powtórzone? Fragmenty listu (do wiadomości RKW)

Otrzymaliśmy kopie korespondencji, publikujemy jej fragmenty, osoba pisząca ten list prosiła RKW o nie ujawnianie jej tożsamości.

/…/

Ruch Kontroli Wyborów, z którym współpracuję, wskazuje: Jeśli chodzi o Kodeks Wyborczy:chodzi o:

– naruszenie Artykułu 107 „Cisza wyborcza”

1. zwoływanie na dzień wyborów zgromadzeń 

2. agitacja wyborcza przed zakończeniem głosowania

Z doniesień medialnych wiadomo, że w czasie trwającego nadal głosowania w wielu komisjach (np. OKW nr 148 we Wrocławiu – Jagodnie) doszło do:
–  zgromadzeń pod lokalami wyborczymi osób czekających na głosownie po 21.00 (zwołanych pośrednio przez „Angorę” i R. Giertycha w ramach  „turystyki wyborczej”, ze wskazaniem publicznym  celu, jakim było pozbawienie PiS mandatów (vide wpis na X (dawniej Twitter) @GiertychRoman z 13.10.br
— agitacji wyborczej poprzez upublicznienia pierwszych sondaży wyborczych po 21.00, mimo trwającego nadal głosowania. Ludzie oczekujący nawet do 3 rano, aby zagłosować, poprzez upowszechnienie sondaży mogli modyfikować swe decyzje wyborcze w zależności od tych sondaży.Podejrzenie budzi sposób organizacji turystyki wyborczej. Tłumy ludzi (zgromadzenie podczas głosowania) czekające po kilka godzin  nocą z kocami, termosami, zamiast bez problemu zagłosować w dzień rodzi podejrzenia, że były to osoby, które wcześniej głosowały w innych miejscach, co jest zabronionym oddaniem więcej niż jednego głosu przez jednego wyborcy.

I. w odniesieniu do Kodeksu Karnego :

– naruszenie Artykułu 248 „Naruszenia przy przebiegu wyborów”

1)  sporządzenie list głosujących z pominięciem uprawnionych lub dopisaniem nieuprawnionych (brak wielu wyborców w spisie, a do sprawdzenia, czy w ich miejsce nie wpisano tych, którzy głosowali już gdzie indziej) 
4). nadużycia przy przyjmowaniu lub przeliczaniu głosów – fizycznie nie było możliwości pełnego zweryfikowania przyjmowania i przeliczania głosów w dużych  obwodach 2.000 i więcej wyborców przy bardzo wysokiej frekwencji, i zbyt małych komisjach, co dawało możliwość nadużyć. Niepokoi  odmowa ze strony gminy dostępu do spisu wyborców dopiero w niedzielę rano (zamiast dzień wcześniej, jak powinno być),  

– naruszenie Artykułu 249 „Zakłócanie przebiegu wyborów”

2) podstępem przeszkadzanie w swobodnym wykonywaniu prawa do głosowania (brak obwieszczeń o rejonizacji, brak tabliczek kierujących do lokali wyborczych – utrudnianie osobom starszym ustalenia właściwego lokalu wyborczego i dotarcia tam)

3) podstępem przeszkadzanie w głosowaniu ( likwidacja kabin z kotarami, stoliczki na których trudno pomieścić kartę do głosowania do Sejmu tak, by zachować tajność)

– naruszenie Artykułu 250 „Bezprawne wywieranie wpływu na sposób głosowania osoby uprawnionej przez nadużycie stosunku zależności przy wywieraniu wpływu na sposób glosowania osoby uprawnionej lub zmuszanie jej do powstrzymania się od głosowania – wymuszanie przez członków komisji publicznej deklaracji, czy chcą wziąć udział w referendum, co w sytuacji agresji opozycji wobec osób prawicowych może budzić lęk i chęć rezygnacji z karty na referendum.

– naruszenie Artykułu 252 „Naruszenie tajności głosowania” – jak wyżej – stoliczki z osłonkami nie gwarantujące tajności naruszanie tajności głosowania – wbrew woli głosującego zapoznanie się z treścią jego głosu. – jak wyżej wymuszone ujawnienie woli udziału w referendum, jako przesłanka, że ma poglądy prawicowe.

Uzasadnienie:
– naruszenie Artykułu 248 „Naruszenia przy przebiegu wyborów”

1)  sporządzenie list głosujących z pominięciem uprawnionych lub dopisaniem nieuprawnionych. 
Do Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów przekazywane są informacje, że w różnych miejscach Polski brakowało wielu uprawnionych wyborców na spisach wyborców, w dniu wyborów.

W ramach akcji „turystyki wyborczej” skoordynowane działania (vide artykuł  25.09.2023″ Angora” z instrukcją doprowadzenia do pozbawienia mandatów PiS przez głosowanie poza miejscem zamieszkania oraz poza miejscem tymczasowego pobytu, Patrz: Wpis 13.10.br z taką instrukcją na X (dawniej Twitter) przez kandydata z listy nr 6, Romana Giertycha). Podejrzenie o wpisanie do spisu osób nieuprawnionych dotyczy takich komisji jak opisywana w mediach OKW nr 148 we Wrocławiu (Jagodno), gdzie tłum młodzieży bez zaświadczeń (łącznie w tej komisji tylko 15 zaświadczeń)Ponieważ istnieje uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa wyborczego przeciw wyborom i referendum XXXI Rozdział Kodeksu Karnego „Przestępstwa przeciw wyborom i referendum 15.10. br w Polsce po 21.00  doszło do publicznego podania wyników przed zakończeniem głosowania, które trwało nadal po 21.00 w wielu miejscach w Polsce, w tym w OKW nr 148 przez kolejne 6 godzin.

/…/

wiele osób uważa, iż wybory powinny być unieważnione, co najmniej w tych komisjach, gdzie doszło do głosowania po zakończeniu ciszy wyborczej, a wyborcy byli pod presją agitacji wyborczej po ujawnieniu pierwszych sondaży. w mediach społecznościowych jest wiele głosów za tym, by zweryfikować zweryfikować legalność zaświadczeń, szczególnie dużo (Kielce!).Warto też szczególnym nadzorem objąć szeroko opisywaną w mediach OKW nr 148 tj Jagodno we Wrocławiu, gdzie aż sześć godzin za zakończeniu ciszy wyborczej nadal byli ludzie na zewnątrz, wchodzili do lokalu i głosowali.
To specyficzna komisja: Niemal o 300 wyborców więcej niż mieszkańców. Do 12.00 wyjątkowo niska frekwencja 15,18%, podobnie b. niska o 17.00  było 1230 wyborców czyli 29,89%., średnio po 123 osoby na godzinę (średnio 2 osoby na minutę)Mimo komfortowych warunków (mały ruch) tłumy wyborców wybrały noc, W okresie od 17.00 do końca głosowania zagłosowało 2.740 osób. Zakładając, że głosowanie miało trwać do 21.00, byłoby to po 685 osób na godzinę ( 11 osób na minutę) lub przy zachowaniu takiego tempa, jak we wcześniejszych godzinach pracy komisji, głosowanie od 17.00 przez dalsze 22,5 godziny czyli do 15.30 następnego dnia. Już samo to wskazuje, że mogło dojść do skrajnego przemęczenia komisji wyborczej, co mogło skutkować wielką ilością błędów z przemęczenia, podczas liczenia głosów na poszczególne ugrupowania.

Wynik podany na stronie PKW dla tej OKW nr 148 rażąco odbiega w swej proporcji w poparciu na 4 kluczowe listy wyborcze, od przeciętnego wyniku.

Trzecia Droga 523 głosy

Prawo i Sprawiedliwość 162 głosy

Nowa Lewica 553 głosy

KO 1.186 głosów

łącznie opozycja 2.262 czyli 83% wszystkich głosów , PiS 162 czyli mniej niż 6% wszystkich głosów.