Od północy zmiany na polsko-rosyjskiej granicy. Ruch na dwóch przejściach zostaje zawieszony

W związku z pandemią koronawirusa o północy wracają pełne kontrole na wszystkich polskich przejściach granicznych. Granice zostaną zamknięte dla cudzoziemców.

UWAGA! Do odwołania zawieszony będzie ruch graniczny na dwóch przejściach z obwodem kaliningradzkim: Gołdap-Gusiew oraz Gronowo-Mamonowo.

Pozostałe przejścia z Federacją Rosyjską, tj. drogowe przejście graniczne Bezledy-Bagriatonowsk i Grzechotki-Mamonowo II oraz kolejowe przejście graniczne Braniewo-Mamonowo i Skandawa-Żeleznodorożnyj będą otwarte całodobowo dla ruchu towarowego.

Od niedzieli wprowadzone zostaną ograniczenia przy przekraczaniu granicy przez cudzoziemców. Wjechać będą mogli wyłącznie:

  • obywatele RP
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin
  • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy
  • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Jednocześnie utrzymana zostaje kontrola sanitarna. Ponadto po przekroczeniu granicy państwowej podróżni muszą odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę. W trakcie odprawy wprowadzono obowiązek przekazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji o:

  • adresie zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
  • numerze telefonu do kontaktu z tą osobą.

Więcej informacji w Dzienniku Ustaw

Źródło: ro.com.pl

Dodaj komentarz