Dlaczego Ruch Kontroli Władzy

Zmiana systemu oznacza uruchomienie nowych mechanizmów funkcjonowania państwa i społeczeństwa

Wygrane wybory nie oznaczają zdobycia władzy, a jedynie prawo do podejmowania decyzji w ramach zasad funkcjonowania obecnego systemu oligarchicznego. To środowisko, które te reguły ustala, posiada władzę rzeczywistą.


1. System wyborczy, którego głównym celem jest bezkarne fałszowanie wyborów, gwarantuje stabilność systemu kleptokracji.

By zdobyć władzę musimy ustalić nowe zasady funkcjonowania systemu.

Jeśli wyborów nie będą organizowali i kontrolowali przedstawiciele władz w tych wyborach wyłanianych, ich istotą nie będzie już umożliwianie i legalizowanie masowych fałszerstw.


2. Sceną polityczną zarządzają służby specjalne, które

  • infiltrują partie polityczne i organizacje obywatelskie, by nimi sterować, manipulować i rozbijać
  • zakładają partie polityczne by kanalizować niezadowolenie i stabilizować system kleptokracji
  • promują lub niszczą partie polityczne i inicjatywy obywatelskie za pomocą mediów, sądownictwa, prokuratury, działań operacyjnych, tzw. szeptanki itp.

By zdobyć władzę musimy ustalić nowe zasady funkcjonowania systemu.

Jeśli środowiska byłych i aktualnych funkcjonariuszy służb tajnych i ich agentury zostaną ukarane za tworzenie partii politycznych i inwigilowanie organizacji obywatelskich, stosowanie represji wobec niepokornych obywateli i posługiwanie się mediami, sądami i prokuratorami przeciwko obywatelom, a służby zajmą się unieszkodliwianiem obcych agentur i organizacji przestępczych, życie polityczne w Polsce stanie się autentyczne i będzie wyrażało interesy poszczególnych grup społecznych i całego narodu.


3. Budżet służy finansowaniu grup pasożytniczych wywodzących się z businessu bezpieczniackiego, zarówno lokalnych jak też żerujących na pośrednictwie w interesie kapitału obcego. Warunkiem funkcjonowania tej zasady jest drenaż społeczeństwa i blokada rozwoju businessu polskiego.

By zdobyć władzę musimy ustalić nowe zasady funkcjonowania systemu.

Jeśli państwo zacznie wspierać rodzime firmy, zlikwiduje presję podatkową i zapewni    równy dostęp do rynku, np. w dziedzinie zamówień publicznych, uruchomi dźwignię rozwoju i zmieni w ten sposób koleją regułę systemu.


4. Kleptokracja czyli powszechny system korupcji jest regulatorem systemu i źródłem uprzywilejowanej pozycji grup pasożytniczych i grup je obsługujących.

By zdobyć władzę musimy ustalić nowe zasady funkcjonowania systemu.

Kto zlikwiduje kleptokrację i doprowadzi do tego, że prokuratura będzie oskarżała, a sądy skazywały złodziei, a nie walczących z korupcją, zmieni reguły systemu i zdobędzie władzę. Ustawa z 30 stycznia 1920 roku  w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku pokazuje, że niepodległa Polska potrafiła zmienić reguły funkcjonowania systemu rosyjskiego.


5. Rząd w Warszawie wykonuje jedynie polecenia sił zewnętrznych, państw obcych lub lobby i korporacji, widząc w nich gwarancje swego bezpieczeństwa i realizacji interesów finansowych

By zdobyć władzę musimy ustalić nowe zasady funkcjonowania systemu.

Rząd Polski musi reprezentować interes Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej.

Kto zmieni obecne reguły funkcjonowania systemu i ustanowi nowe, zdobędzie władzę. By jednak dokonali tego właśnie obywatele muszą wydobyć się z mentalności niewolników czyli poczuć się panami władzy, która winna im służyć, a nie bać się każdego działania, zanim nie uzyskają na nie zezwolenia władz. Bez odzyskania godności i tożsamości wyzbycie się mentalności niewolniczej będzie niemożliwe.


Między kontrolą a poparciem władzy, rola i zadania stojące przed Stowarzyszeniem RKW w najbliższym czasie.

Naszym najważniejszym celem jest zmiana systemu kleptokracji i fasadowej demokracji. Jej bezpieczeństwo i stabilność wymuszają na Polsce status ograniczonej suwerenności. Usuwając zatem stary system odzyskujemy nie tylko wolność ale także niepodległość. Co to znaczy zmienić system? To oznacza zmienić reguły funkcjonowania państwa i jego instytucji, czyli np. sędziowie zamiast karać za walkę z korupcją, będą skazywali złodziei, prokuratorzy nie będą ścigali dziennikarzy, politycy nie będą na usługach służb, gospodarka nie będzie żywiła pasożytów i blokowała rozwój polskiego busonessu itp. Dopiero ustalenie nowych zasad funkcjonowania państwa będzie oznaczało zmianę systemu i zdobycie prawdziwej władzy. Dopóki rządzący tego nie dokonają, będą mogli podejmować decyzje jedynie w ramach reguł aktualnie jeszcze obowiązujących czyli powszechnej korupcji, klientelizmu i służalstwa wobec sił zewnętrznych.

Mamy więc dwie płaszczyzny działalności: walka o zmianę systemu i kontrola władzy w toku owej zmiany i po niej.

W tej sytuacji zadaniem Ruchu Kontroli Władzy będzie popieranie ludzi, działających na rzecz zmiany systemu i podejmowanych przez nich decyzji. Przynależność partyjna jest tutaj kwestią drugorzędną. Nawet bowiem w stronnictwie kontrolowanym przez bezpiekę mogą znaleźć się zwolennicy zmiany systemu, gdyż dynamika wydarzeń uniemożliwia służbom i agenturze pełną kontrolę nad kadrami. W partii antysystemowej mogą natomiast pojawić się ludzie, którzy wybiorą karierę osobistą i bezpieczne korzystanie ze zdobytej pozycji. Stowarzyszenie nie deklaruje więc poparcia dla żadnej partii ale dla ludzi i grup podejmujących konkretne decyzje tworzące podstawy wolności, demokracji i niepodległości Polski. To są nasi sojusznicy. Zachowujemy niezależność, gdyż jest ona także warunkiem skutecznego działania na rzecz zmiany, a jakaś bezwarunkowa lojalność wobec kogokolwiek lub jakiejkolwiek partii z obozu patriotycznego oznaczałaby także poparcie dla decyzji owe zmiany opóźniających bądź je uniemożliwiających. Logika działania partii a ruchu lub stowarzyszenia obywatelskiego jest zupełnie inna. Nas interesy partyjne nie obchodzą. Przykładowo. Stowarzyszenie będzie zdecydowanie przeciwstawiało się jakiemukolwiek porozumieniu z PSL, gdyż nie tylko jego kosztem musiałaby być rezygnacja z ukarania ludzi odpowiedzialnych za sfałszowanie wyborów samorządowych i złodziei rozkradających dobytek wielu gmin, ale także legalizacja sfałszowanych wyborów. Na legalizacji sfałszowanych wyborów nie można budować demokracji tak samo jak na mordzie popełnionym na ks. Jerzym nie można było zbudować Wolnej Polski, a co najwyżej Ubekistan. Podobnie. Porozumienie z Platformą Obywatelską lub jej „odnowioną” na tę okazję częścią byłoby zatrutym owocem, gdyż uniemożliwiłoby zmianę systemu i służyło jedynie jego przypudrowaniu. Reforma systemu wyborczego, sądownictwa, służb, podatków, szkolnictwa – to są najpilniesze zadania, które muszą cieszyć się naszym wsparciem. Dotąd mówiłem o naszych zadaniach wiążących się ze zmianą systemu. Teraz przejdźmy już do kontroli władzy. W pierwszym etapie powinna ona koncentrować się na oczyszczeniu przede wszystkim władz lokalnych ze złodziei i grup pasożytniczych drogą upubliczniania informacji o ich udziale w systemie kleptokracji i wywierania nacisku bezpośredniego poprzez organizację akcji obywatelskich, jak udział w posiedzeniach rad, nagrywanie ich, pikiety, akcje petycyjne, a przede wszystkim odwoływanie burmistrzów i wójtów. Podobnie należy dążyć do oczyszczenia sądów z rozgrzanych sędziów i prokuratur z zadaniowanych prokuratorów. Im bardziej będzie zmieniał się system, tym większe znaczenie będzie nabierało uruchomienie i czuwanie nad mechanizmem pozytywnej selekcji kadr administracyjnych, politycznych i sądowniczych. Tu nie chodzi o zastąpienie członków i sympatyków jednej partii przez ludzi innego stronnictwa. Naszym zadaniem będzie uruchomienie mechanizmu pozytywnej selekcji wśród wszystkich ugrupowań politycznych, we wszystkich instytucjach państwa. Przynależność partyjna nie będzie miała tu żadnego znaczenia. O tym która partia będzie rządzić decydować powinni wyborcy, a przecież wśród nas są i będą zwolennicy różnych opcji ideowych. Naszym zadaniem jest by ludzie uczciwi awansowali we wszystkich stronnictwach. Możemy to osiągnąć monitorując działalność osób publicznych i organizując nacisk opinii publicznej na tych, którzy sprzeniewierzyli się służbie publicznej traktując swoją działalność jako metodę na łatwe życie i urządzenie się. Dlatego będziemy się starali wymusić na nich odejście ze sfery publicznej nie patrząc do jakiego stronnictwa należą, bądź czyimi są współpracownikami lub krewnymi. Przejrzystość życia publicznego będzie skutecznym instrumentem kontroli władzy, którą trzeba wyprowadzić z błędnego mniemani a, że jest naszym właścicielem lub karbowym i może robić co chce, bo społeczeństwo ze strachu przed represjami będzie codziennie dokonywało na sobie lobotomii lub pozwalało ją przeprowadzać policji medialnej.

 

 

 

Spotkanie Stoarzyszenia RKW w Zielonej Górze 5 października 2015 r.