Likwidacja kopalń czy możliwości jakiegokolwiek źródła utrzymania?

STANOWISKO
STOWARZYSZENIA POLSKICH CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW
W SPRAWIE SYTUACJI W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM:

Stowarzyszenie
Polskich Chrześcijańskich Demokratów
STANOWISKO
STOWARZYSZENIA POLSKICH CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW
W SPRAWIE SYTUACJI W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM
Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów w pełni popiera uzasadnioną akcję
protestacyjną pracowników przemysłu wydobywczego oraz mieszkańców Górnego Śląska
i Małopolski przeciwko zamiarom likwidacji kopalń, których skutki są bardziej poważne niż tylko
utrata bogactwa narodowego jakim są złoża węgla. Skutkiem tej decyzji będzie także
gospodarcza ruina przedsiębiorstw współpracujących z przemysłem wydobywczym oraz skrajne
ubóstwo dziesiątek tysięcy rodzin Śląska i Małopolski. Likwidacja górnictwa węglowego odbije
się także negatywnie na energetyce zawodowej i ciepłownictwie, które funkcjonują głównie
w oparciu o paliwo węglowe. Te scenariusze niosą istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa
energetycznego naszego kraju.
Uważamy, że główną przyczyną zapaści ekonomicznej państwowego przemysłu wydobywczego
są zaniechania gremiów kierowniczych zarządzających przemysłem wydobywczym oraz próby
podporządkowania polskiego górnictwa i energetyki ideologicznemu podejściu Unii Europejskiej
do zagadnienia klimatu i emisji dwutlenku węgla.
Likwidacja kopalń nie jest i nie może być jedynym sposobem rozwiązania narastających
w ostatnich latach problemów przemysłu wydobywczego. Pracownicy energetyki, przemysłu
wydobywczego i przedsiębiorstw współpracujących nie znajdą zatrudnienia w branży
odnawialnych źródeł energii.
Przestrzegamy przed decyzjami, które doprowadzą do skrajnego ubóstwa mieszkańców Śląska
i Małopolski, a być może zmuszą w ten sposób dziesiątki tysięcy naszych rodaków do wyjazdu
z Ojczyzny.
Wzywamy do społecznego dialogu i poszukiwania rozwiązań organizacyjnych, finansowych,
technicznych i technologicznych zapobiegających nadciągającej katastrofie górnictwa, w poczuciu
odpowiedzialności za Ojczyznę i poszanowania godności pracowników kopalń, energetyki oraz
mieszkańców Śląska i Małopolski.
Adam Kowalczyk – prezes SPChD

Warszawa 9 sierpnia 2020 roku
KONTAKT
Adam Kowalczyk – Prezes SPChD tel; 731 218 047 e-mail; ecoenergy@onet.eu
Włodzimierz Markowski – Wiceprezes SPChD tel; 606 324 717 e-mail; wmarkowski@poczta.onet.pl
(adres do korespondencji)
00-151 Warszawa email- spchd.org@wp.pl
ul. Nowolipki 15/9 www.spchd.lca.p

List otwarty w sprawie przemysłu wydobywczego STOWARZYSZENIA POLSKICH CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW
W SPRAWIE SYTUACJI W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM:

W sierpniu 2020 roku Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów – SPChD  zaniepokoiło się rozpoczęciem przez Rząd RP procesu likwidacji kopalń wydobywających węgiel, co jest odstąpieniem  od istotnej części  programu wyborczego „Zjednoczonej Prawicy” . Wobec tych działań Nasze Stowarzyszenie przedstawiło 9 sierpnia 2020 roku swoje stanowisko w tej sprawie , domagając się od Rządu zaniechania tych działań . W odpowiedzi od Rządu RP otrzymaliśmy  komunikat o przekazaniu naszego stanowiska  Właściwemu Ministrowi to jest   Ministrowi Zasobów Naturalnych  do wnikliwej analizy. O wynikach tej analizy SPChD dotychczas nie zostało poinformowane.

Obserwując przebieg toczących się negocjacji pomiędzy Rządem RP a Związkami Zawodowymi związanymi z górnictwem węglowym, w sprawie całkowitego zaniechania wydobycia węgla w Polsce , w dniu 20.02.2021 roku SPChD przedstawiło swoje Stanowisko w sprawie rządowej „polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Powiadomiony o tym stanowisku został Prezydent RP, Sejm, Senat i Premier Rządu RP. Było to spowodowane sprzecznością programu wyborczego „Zjednoczonej Pawicy”, zakładającym budowanie suwerenności energetycznej Polski, z programem trwałego odcięcia Naszego Kraju od większości własnych źródeł nośników energii. Wiąże się to, naszym zdaniem , z poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Odpowiedź od Rządu  RP otrzymaliśmy 31.03.2021 roku. Z treści tej odpowiedzi pośrednio wynika, że kluczowym organem Rządu RP zajmującym się bezpieczeństwem energetycznym Polski jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. O braku należytej staranności w formułowaniu uzasadnienia polityki energetycznej przez ten Kluczowy Organ Rządowy świadczy, między innymi : przemilczenie aktualnego deficytu energetycznego Polski , przemilczenie strat związanych z inwestycją „ Elektrownia Ostrołęka”  oraz powoływanie się na sprzeczne z wiedzą naukową ustalenia „wyznawców” tak zwanej „Religii Klimatycznej” . Tak niskie traktowanie wagi problemu bezpieczeństwa energetycznego Polski  przez Rząd RP, wymusiło na SPChD  napisanie listu otwartego do Premiera Rządu RP.

Prezentujemy poniżej oba stanowiska SPChD , odpowiedź Rządu RP oraz nasz list otwarty do Premiera Rządu RP.

Liczymy na szerokie poparcie społeczne stanowiska SPChD.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz