Gmina Woźniki obroniła cenę wody – przykład do naśladowania.

graf. Serwis Informacyjny Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Sprawa podwyżek cen za media jest zbyt często akceptowana z automatu. Dochodzą do nas sygnały o tym, że dostawcy wody, ciepła próbują często przerzucać skutki swoich złych decyzji na odbiorców mediów. Niech przykład z Woźnik będzie dobrym przykładem dla innych włodarzy, prezesów spółdzielni, zarządców, wspólnot – że można przeciwdziałać nieuzasadnionym podwyżkom.

W tym roku Veolia planowała podwyżkę cen za wodę na terenie gminy Woźniki. Zmianie taryfy przeciwny był burmistrz Woźnik. „Wody Polskie”, zatwierdzające stawki, odrzuciły wniosek Veolii.

W pierwszym kwartale tego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, wchodzące w skład grupy Veolia, złożyło do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o skrócenie obowiązującej taryfy i zatwierdzenie nowej na terenie naszej gminy. Oznaczałoby to podwyżkę za świadczenie tych usług. Burmistrz Woźnik uznał ten wniosek za bezzasadny i nieuzasadniony, i przedstawił stanowisko gminy „Wodom Polskim”.


Przypomnijmy, że zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz obsługą systemu wodociągowego na terenie gminy Woźniki zajmuje się firma „Veolia”. Taryfikator cen został ustalony przez PWiK w roku 2018 i powinien obowiązywać przez trzy kolejne lata (do 24 maja 2021 r.), a stawka za wodę – rosnąć systematycznie i zgodnie z planem (2018 – 5,45 zł/m3, 2019 – 5,58 zł/m3, 2020 – 5,71 zł/m3). Przedsiębiorstwo Veolia w okresie obowiązywania taryfikatora złożyło natomiast wyżej wspomniany wniosek.

Warto podkreślić, że w 2018 roku nastąpiła zmiana zasad ustalania i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. W konsekwencji tych zmian taryfa ta zatwierdzana jest przez dyrektora regionalnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, a nie jak dotychczas przez burmistrza i Radę Miejską. Zatwierdzenia stawek za wodę dokonują więc „Wody Polskie”, a pozytywne rozpatrzenie przez nie wniosku PWiK oznaczałoby wzrost cen wody.

– Nie do zaakceptowania jest dla mnie występowanie z wnioskiem o podwyżkę w czasie epidemii COVID-19. Niedopuszczalne jest przenoszenie na barki mieszkańców skutków błędnych decyzji planistycznych kierownictwa spółki. W stanowisku do „Wód Polskich” przedstawiliśmy nasze argumenty wnosząc o nieuwzględnianie wniosku o skrócenie obowiązującej taryfy – podkreśla burmistrz Michał Aloszko. – Ingerowanie w obowiązującą taryfę jest możliwe, ale tylko w przypadku udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych. Nic takiego nie nastąpiło – dodaje.

Z argumentami burmistrza zgadzają się „Wody Polskie”, które w uzasadnieniu do swojej decyzji podają, że „Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”. Spółce wytknięto także m.in. brak precyzyjnego przeliczenia planowanych kosztów w kalkulacji wniosku taryfowego czy brak wystarczającego udokumentowania udziału procentowego wzrostu kosztów we wszystkich kosztach prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zapatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki. Zaznaczono także, że przedsiębiorstwo planując niezbędne przychody na kolejne lata obowiązywania taryfy powinno zachować daleko idąca staranność i szczegółowość w ich szacowaniu.

Od decyzji „Wód Polskich” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach może się jeszcze odwołać.

źródło: Serwis Informacyjny Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Dodaj komentarz