Czy na III Forum Wizja Rozwoju jest miejsce dla firm z USA? Jakie zamiary i perspektywy realizuje rząd?

MFiPR informuje:

To jedno z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce, które po raz trzeci odbywa się w Gdyni. Jego uczestnicy rozmawiają o różnorodnych wyzwania stojących przed polską gospodarką – od innowacyjności, ekomobilności, energetyki wiatrowej po społeczną odpowiedzialność biznesu i koniecznych działania w dobie pandemii COVID-19. W tegorocznej edycji forum wzięły udział minister

Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz wiceminister Anna Gembicka.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, rozpoczęła swój udział w forum od wystąpienia podczas sesji plenarnej. Mówiła między innymi o realizowanej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jej efektach, również w kontekście walki ze skutkami pandemii.

– Troszczymy się o to, by możliwości rozwoju i korzyści z nowych inwestycji dotarły do wszystkich i wszędzie. Ten cel wdrażamy za pomocą takich programów, jak Mosty dla Regionów, Dostępność Plus, specjalne programy dla Śląska i Bieszczad czy Pakiet dla Miast Średnich – podkreślała szefowa MFiPR.

Wystąpienie minister Jarosińskiej-Jedynak dotyczyło również wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. – Te ogromne środki przekuwamy w konkretne programy i inwestycje. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pracujemy nad kontynuacją polityki spójności, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, inicjatywy React-EU i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – mówiła minister Jarosińska-Jedynak.

O Tarczy Antykryzysowej i Polsce Wschodniej

Szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wzięła również udział w dwóch dyskusjach panelowych. Pierwsza z nich dotyczyła Tarczy Antykryzysowej jako elementu nowego ładu gospodarczego, druga – znaczenia inwestycji w Polsce Wschodniej dla rozwoju gospodarczego całego kraju. Uczestnicy pierwszego panelu rozmawiali między innymi o znaczeniu Tarczy Antykryzysowej i jej efektach już odczuwalnych dla polskich przedsiębiorców. Bezprecedensowa pomoc państwa w ustabilizowaniu sytuacji przedsiębiorstw w czasie lockdownu pozwoliła wielu firmom przetrwać najtrudniejszy moment pandemii. Tarcze pomocowe, antykryzysowe i finansowe były tworzone głównie z myślą o zachowaniu miejsc pracy. Do odbudowy gospodarki mają zostać wykorzystane również fundusze unijne na nową perspektywę finansową w latach 2021-2027, w tym fundusz odbudowy.

– Te środki będziemy przeznaczać na działania długofalowe wspierające realizację celów rozwojowych Polski, określonych między innymi w Strategii na rzecz Odpowiedniego Rozwoju. Jednocześnie nasze działania będą wpisywać się w jasno określone cele Komisji Europejskiej, czyli cyfryzację i zielony ład. Spodziewamy się, że w wyniku zainwestowanych środków europejskich w ciągu najbliższych kilku lat zwiększy się produktywność polskich przedsiębiorstw. Na większa skalę zastosujemy automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, skuteczniej wykorzystamy badania naukowe do podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw. Umocnieni się dzięki temu pozycja polskich firm w światowych łańcuchach dostaw – mówiła minister Jarosińska-Jedynak.

16 lat Polski w Unii Europejskiej to czas dynamicznych zmian. Jednym z obszarów, gdzie zmiany te widać najwyraźniej, jest Polska Wschodnia. Dzięki polityce spójności Unii Europejskiej na terenie pięciu wschodnich województw – lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego – zrealizowano już ponad 57 tysięcy projektów o wartości ponad 210 miliardów złotych.

– Wdrażany w latach 2014-2020 Program Polska Wschodnia jest już drugą edycją specjalnego instrumentu polityki spójności przeznaczonego tylko dla pięciu najsłabiej rozwiniętych województw kraju. Obecnie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pracujemy nad formułą programu, która przez kolejne siedem lat, w nowej perspektywie budżetowej UE, umożliwi kontynuację procesów zainicjowanych w Polsce Wschodniej. Wsparcie z Funduszy Europejskich jest przeznaczone dla różnych obszarów, między innymi przedsiębiorstw z sektora MŚP, transportu miejskiego, dróg i szklaków kolejowych – wyliczała minister Jarosińska-Jedynak.

O polityce senioralnej i kołach gospodyń wiejskich

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka, która również bierze udział w tegorocznej edycji Forum Wizja Rozwoju, uczestniczy w dwóch panelach dotyczących kwestii społecznych – 24 sierpnia w Pomorskim Forum Kół Gospodyń Wiejskich, a 25 sierpnia w panelu „Seniorzy ważnym ogniwem gospodarki – polityka senioralna wyzwaniem dla rządzących”.

Szczegółowe informacje o Forum Wizja Rozwoju (https://wizjarozwoju.pl/).

źródło: MFiPR

PROGRAM:

https://wizjarozwoju.pl/program/

Dodaj komentarz