Witajcie w Korpusie Solidarności!

Na prośbę Czytelników odświeżamy tekst z 30 listopada 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami oraz możliwościami przystąpienia do programu Korpus Solidarności organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności NIW

Programy realizowane przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) są dużą szansą na realizację nawet ambitnych projektów dla NGO.

Wielką zaletą programu Korpus Solidarności oraz pozostałych programów realizowanych przez NIW jest brak wymaganego wkładu własnego we wszystkich konkursach, co daje szansę na start nawet młodym i niezamożnym organizacjom społecznym.

Ze swojej strony, jako Stowarzyszenie RKW oraz beneficjent jednego z programów NIW proponujemy zainteresowanym podmiotom III sektora nieodpłatną pomoc w postaci konsultacji oraz wskazówek przy pisaniu projektów.

Na dole strony znajdą Państwo linki do strony Narodowego Instytutu Wolności.


Korpus Solidarności to program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń.

Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

Program Korpusu Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców:

  • wolontariuszach,
  • organizatorach wolontariatu,
  • koordynatorach wolontariatu,
  • otoczeniu wolontariatu.

Korpus Solidarności jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego, długoterminowego.

Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Koncentracja na tej formie wolontariatu nie oznacza jednocześnie deprecjonowania idei wolontariatu okazjonalnego lub akcyjnego, współtworzącego ważny obszar dobrowolnej
i nieodpłatnej działalności na rzecz innych.

Wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.

Efektem wzmocnienia wolontariuszy i organizatorów wolontariatu uczestniczących w Programie, ma być objęcie realną pomocą osób i środowisk potrzebujących wsparcia. Wszystkie podejmowane działania mają na celu wzrost wrażliwości na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, wzrost gotowości do wzajemnej pomocy, a w efekcie wzrost solidarności międzyludzkiej oraz zaufania społecznego.

Taka zmiana postaw powinna skutkować promocją wolontariatu, zachęcać do wstąpienia w szeregi wolontariuszy, spowodować, że z ich pomocy będą korzystać także inne środowiska i grupy społeczne zainteresowane współpracą.

Korpus Solidarności

oprac. EB


https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz