Toruń. Segregowanie śmieci obowiązkowe

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi ustawowy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Poprawne segregowanie śmieci będzie kontrolowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
Aby uznać, że odpady zbierane są w sposób selektywny, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. Co najmniej 40% łącznej pojemności pojemników lub worków przeznaczona jest do selektywnej zbiórki. Frakcje: papier, tworzywa sztuczne, szkło i bio
  2. Dopuszczalne zanieczyszczenie: 5 % objętości pojemnika do selektywnej zbiórki.

Właściwe segregowanie odpadów będzie kontrolowane, a w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmowane będą odpowiednie czynności, włącznie z podwojeniem opłaty za wywóz śmieci. Od tej pory pracownicy MPO opróżniający pojemniki, będą zgłaszać przełożonym, jeśli zauważą że śmieci nie są segregowane, bądź są segregowane niewłaściwie. Ponadto co miesiąc zespół sprawdzający wyrywkowo będzie kontrolował 50 lokalizacji pojemników. Jeśli więcej niż 5% objętościowo w pojemniku stanowić będą odpady niezgodne z opisem, MPO wykona dokumentację fotograficzną, a odpady odbierze jako zmieszane.

W oparciu o otrzymane od spółki MPO zawiadomienie gmina będzie wszczynać postępowanie podatkowe, zmierzające do ustalenia, czy rzeczywiście zasady selektywnej zbiórki zostały naruszone i czy istnieją przesłanki do określania wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli te informacje się potwierdzą, Gmina nałoży dwukrotną w stosunku do podstawowej opłaty za miesiąc,
w którym stwierdzono niestosowanie się do zasad selektywnego zbierania odpadów.

Stawki za zbiórkę odpadów od 1 stycznia 2021 r.:

  • Zabudowa jednorodzinna

Stawka podstawowa: 15 zł/ osobę na miesiąc
Podwyższona: 30 zł za miesiąc, w którym nieprawidłowo prowadzono selektywną zbiórkę

  • Zabudowa wielorodzinna

Stawka podstawowa: 14 zł/ osobę na miesiąc
Podwyższona: 28 zł za miesiąc, w którym nieprawidłowo prowadzono selektywną zbiórkę

UWAGA!

  • Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie
  • Nie dotyczy sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika.

Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami w Toruniu znajdziesz na www.odpady.torun.pl

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/segregowanie-smieci-obowiazkowe

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz