Program Ochrony Środowiska dla Torunia

Prezydent Miasta Torunia przystępuje do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia na lata 2021– 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028.

Dbałość o środowisko naturalne stanowi jeden z najważniejszych filarów zrównoważonego rozwoju, dlatego tak istotnym staje się wytyczenie odpowiedniej ścieżki, która tę dbałość zapewni.

Dawniej ochronę środowiska rozumiano jako szereg działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego człowieka, czyli elementów przyrody. Aktualnie, zasady ochrony środowiska skupiają się wokół człowieka, jego życia, jakości życia oraz zdrowia. Te trzy wartości stanowią podstawę wszelkich działań ochronnych. Obejmują one zatem nie tylko dbałość o naturę, ale również, w takim samym stopniu, troskę o warunki mieszkaniowe, socjalne czy kulturalne – wszelkie elementy, które tworzą lub mają wpływ na człowieka i jego otoczenie.

Projekt ochrony środowiska zawiera długofalową politykę jego ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem działań krótko i długoterminowych, które prowadzić mają do poprawy warunków życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych, co w konsekwencji zapewnić ma przyszłym pokoleniom prawo do korzystania z zasobów naturalnych.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku realizuje cel strategiczny zawarty w Strategii rozwoju miasta pn. „Toruń nowoczesnym miastem europejskiej przestrzeni rozwoju, o dobrym stanie środowiska, wysokiej jakości życia i zaadoptowanym do zmian klimatu”.

Zakłada on kontynuację działań w zakresie ochrony środowiska w układzie dziesięciu, tzw. obszarów interwencji:
    • ochrona klimatu i jakości powietrza,
    • zagrożenia hałasem,
    • pola elektromagnetyczne,
    • gospodarowanie wodami,
    • gospodarka wodno-ściekowa,
    • zasoby geologiczne i gleby,
    • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
    • zasoby przyrodnicze,
    • zagrożenia poważnymi awariami,
    • edukacja ekologiczna.

Dla każdego z tych obszarów określono kierunki działań zmierzające do redukcji zagrożeń i poprawy jakości środowiska
Zachęcamy do składania opinii, stanowisk oraz propozycji dotyczących rozwiązań projektowych w zakresie objętym dokumentem.

Do pobrania:
    • PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2021- 2024 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2028 – kliknij tutaj, aby pobrać projekt.

Z treścią projektu można zapoznać się:
    • w Urzędzie Miasta Torunia, Punkt Informacyjny UMT na ul. Wały gen. Sikorskiego  8, w godzinach 9:00-17:00
    • na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia

Uwagi i wnioski można wnosić w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:
    • w formie pisemnej na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
    • listem elektronicznym na adres e-mail: wsie@um.torun.pl z dopiskiem „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia”

W ramach konsultacji odbędzie się także dyżur konsultacyjny online 10  grudnia 2020 r., godz. 10:00-19:00
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi:
1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl, w zgłoszeniu należy podać:
    • imię i nazwisko,
    • adres e-mail,
    • preferowaną godzinę spotkania – dostępne godziny: 10:00-12:00; 12:00-14:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 grudnia 2020 r., do godz. 15:00.

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/program-ochrony-srodowiska-dla-torunia

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz