Poznań. Badania pól elektromagnetycznych

Miasto Poznań w październiku zawarło umowę współpracy z Instytutem Łączności, działającym przy Państwowym Instytucie Badawczym. Chodzi o cykl pomiarów pola elektromagnetycznego. Badania są wykonywane na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju, także w Poznaniu.

Zdjęcie przedstawia aparaturę do badania pól elektromagnetycznych umieszczoną na dachu budynku. - grafika artykułu
Aparatura została zamontowana na dachu budynku Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, przy ul. Gronowej 22a

Źródłami pól elektromagnetycznych są m.in. stacje bazowe telefonii komórkowej, linie i stacje elektroenergetyczne, stacje radiowo-telewizyjne, ale także np.: telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze czy telewizory. Zbadania ich natężenia na terenie całego kraju podjął się Instytut Łączności Państwowego Instytutu Badawczego. To narodowa instytucja badawczo-rozwojowa w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. 

Miasto Poznań udostępniło miejsce do prowadzenia ciągłej, szerokopasmowej rejestracji natężenia pola elektromagnetycznego za pomocą stacji monitoringu z dołączoną sondą pomiarową. Aparatura została zamontowana na dachu budynku Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, przy ul. Gronowej 22a, w bezpośrednim zasięgu stacji bazowych telefonii komórkowej. 

Badania potrwają około miesiąca. Po ich zakończeniu instytut opracuje raport z przeprowadzonych pomiarów. Dokument ten, do końca stycznia przyszłego roku, zostanie udostępniony również Miastu Poznań. Wyniki pomiarów dostarczą nam informacji o poziomach pól elektromagnetycznych dla konkretnej lokalizacji oraz dadzą ogólny obraz, jakich poziomów pól elektromagnetycznych można się spodziewać w przypadku pomiarów prowadzonych w podobnych warunkach. 

Pola elektromagnetyczne są czynnikiem powszechnie występującym w środowisku. Ich źródła mogą być naturalne (np. wyładowania elektryczne) i sztuczne (związane z wykorzystywaniem energii elektrycznej oraz łącznością bezprzewodową).

Na co dzień badania poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzone są, zgodnie z kompetencjami, przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dotychczasowe badania prowadzone w Poznaniu przez GIOŚ nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm.  

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/badania-pol-elektromagnetycznych,156025.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz