Sześć celów strategicznych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Spełnienie kryteriów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” to jeden z głównych celów strategii rozwoju UWM na najbliższe lata. W styczniu projekt strategii zaopiniuje Rada Uczelni, a następnie rektor przestawi ją Senatowi UWM.

Przez ostatnie miesiące Kolegium Rektorskie UWM z inicjatywy rektora Jerzego Przyborowskiego przygotowywało nową strategię rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Znalazło się w niej 6 głównych celów strategicznych: spełnienie kryteriów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, rozwój oferty dydaktycznej, zapewnienie przyjaznych warunków studiowania i pracy, wsparcie rozwoju osobistego studentów i pracowników Uniwersytetu, nowoczesny system zarządzania i zapewnienie Uniwersytetowi stabilnych warunków finansowych oraz umocnienie marki Uniwersytetu w kraju i za granicą, czyli promocja.

– Już w swoim programie wyborczym nawiązywałem do tych celów, które są ujęte w strategii. Strategia jest przygotowana na 10 lat i uwzględnia bardzo wiele aspektów związanych z rozwojem UWM we wszystkich obszarach jego funkcjonowania – wyjaśnia rektor UWM, prof. Jerzy Przyborowski.

UWM uczelnią badawczą
Główny cel związany jest ze spełnieniem kryteriów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
– To cel bardzo ambitny. Jego realizacja jest możliwa dzięki bardzo dobremu wynikowi ewaluacji jakości naukowej. Pierwsza jest przed nami, w 2022 roku, za okres 5-letni od 2017 do 2021 roku. Strategia obejmuje również działania, które mają zagwarantować dobry wynik ewaluacyjny w następnej perspektywie ewaluacyjnej, czyli od 2022 do 2026 roku. Jej wynik będziemy znali w 2027 roku. Liczę na to, że będziemy spełniać kryteria konkursu . Jest to uzależnione od tego, czy będziemy mieli odpowiednio dużo dyscyplin z kategorią naukową A+, A i B+ – podkreśla rektor.

Z tym kryterium związane jest z jednej strony utrzymanie dobrego rozwoju dyscyplin, które już funkcjonują na UWM, z drugiej – wprowadzenie nowych dyscyplin naukowych.

– Są to strategiczne dla nas dyscypliny, które w następnej perspektywie będą poddane ewaluacji. Najważniejsze z nich to nauki chemiczne , informatyka oraz nauki o zdrowiu – dodaje rektor Jerzy Przyborowski.
Projekt strategii zawiera wiele szczegółowych narzędzi do jej realizacji. Jednym z nich jest inwestowanie w infrastrukturę badawczą. Uczelnia bardzo mocny nacisk kładzie także na system motywacyjny i wspieranie pracowników. Istotnym elementem jest również umiędzynarodowienie.

– Chcemy zwiększyć liczbę projektów realizowanych z partnerami z zagranicy i dzięki środkom z zagranicy, nie tylko z Unii Europejskiej. Nowe dyscypliny chcemy także wzmocnić kadrowo. W tym celu utworzymy nowoczesny system zarządzania zasobami ludzkimi z tzw. poławiaczami talentów. Powstanie wyspecjalizowana jednostka do wyszukiwania osób, które wzmocnią te strategiczne dyscypliny – informuje rektor.
Uczelnia chce także sprowadzić z zagranicy profesorów wizytujących oraz utworzyć fundusz stypendialny postdoktorancki, za pomocą którego będzie mogła zapraszać z zagranicy świeżo upieczonych doktorów, aby w ten sposób budować zespoły międzynarodowe.

Kształcenie do potrzeb rynku pracy

Drugi główny cel strategiczny to doskonalenie oferty kształcenia i dostosowywanie jej do aktualnych potrzeb rynku pracy. Na UWM działa kilka biur, które wkrótce zostaną włączone do Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia. Będzie się ono zajmowało m.in. długoterminową analizą potrzeb kadrowych zarówno w regionie, jak i w kraju. Powoływanie nowych kierunków zawsze będzie poprzedzone dogłębną analizą takich potrzeb.

UWM przyjazny studentom i pracownikom

Kolejny główny cel strategiczny to zapewnienie przyjaznych warunków studiowania oraz pracy.

– Tu na pierwszym miejscu jest oczywiście zakończenie budowy i wyposażenie siedziby wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych, aby od 1 października 2023 roku studenci i pracownicy mogli rozpocząć studia i pracę w nowych warunkach. Ponadto chcemy modernizować nasze osiedle akademickie, uwzględniając różne aspekty, również te ekologiczne. Powstaną nie tylko nowe miejsca postojowe, ale zwiększymy też nakłady na parkingi rowerowe. Do 2026 roku zaplanowaliśmy także wprowadzenie elektromobilności na terenie kampusu – mówi rektor.

Władze uczelni stawiają także na zwiększenie bezpieczeństwa w kampusie oraz tworzenie dodatkowych miejsc rekreacji dla studentów, w szczególności w okolicy plaży kortowskiej.

– Chcemy poprawić również standardy życia w akademikach. Pierwszy z nich już niebawem poddamy modernizacji, a następne czekają na swoją kolej. Zamierzamy jak najszybciej ruszyć z kapitalnym remontem stołówki akademickiej – zaznacza rektor.

Rozwój studentów i pracowników

Kolejny cel strategiczny to wsparcie rozwoju osobistego studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu.

– Chcemy utworzyć Uniwersyteckie Centrum Kompetencji, czyli ośrodek, w którym przede wszystkim studenci i doktoranci będą mogli zdobywać nowe kompetencje poprzez udział w warsztatach czy szkoleniach. Kończyłyby się one nie tylko uzyskaniem certyfikatu, ale również uprawnień do prowadzenia określonych czynności związanych z zawodem. Nie zapominamy również o osobach z niepełnosprawnościami. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby one to wsparcie otrzymywały – dodaje rektor.

Nowoczesny system zarządzania i mniej biurokracji

Nowoczesny system zarządzania i zapewnienie uniwersytetowi stabilnych warunków finansowych oraz materialnych to piąty główny cel strategiczny rozwoju UWM.

– Przede wszystkim chcemy wprowadzić zintegrowany system zarządzania uczelnią i wprowadzić ideę paperless university, czyli zminimalizować biurokrację. To bardzo ambitne zadanie i jest tu sporo do zrobienia. W pierwszej kolejności chcemy wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów, najpierw w administracji centralnej. Po przetestowaniu, będziemy mogli to rozszerzyć na cały Uniwersytet. Będzie to proces długotrwały, ale myślę że do 2024 roku powinniśmy go zakończyć – podkreśla rektor Jerzy Przyborowski.

Istotne, zwłaszcza z punktu widzenia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, będzie wprowadzenie dla tej grupy kompleksowego i spójnego systemu awansowania. Będzie to możliwe po opracowaniu systemu wartościowania stanowisk pracy, który powstanie w najbliższym czasie.

Wprowadzenie efektywnego systemu zarządzania finansami i majątkiem to również istotny punkt. Uczelnia chce utrzymać decentralizację finansowania.

– Wydziały będą posiadały własne środki i tutaj warto podkreślić, że to jest decentralizacja, a nie samofinansowanie. Pieniądze dzielone są według określonych reguł. Być może te zasady też będą wymagały pewnych modyfikacji. Ponadto chcemy utworzyć uczelniany centralny system zarządzania infrastrukturą badawczą i dydaktyczną. Wprowadzimy także strategię zarządzania gruntami i nieruchomościami – wymienia rektor.

Promocja w kraju i za granicą

Ostatni główny cel strategiczny rozwoju UWM to umocnienie marki Uniwersytetu w kraju i za granicą, czyli szeroko rozumiana promocja.

– Właściwie powinniśmy mówić o oddzielnej strategii promocyjnej Uniwersytetu. Obejmować będzie ona promocję oferty kształcenia, ale nie tylko. Składać się na to będą również osiągnięcia badawcze w zakresie innowacji, patentów czy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Strategia promocji będzie miała również ścisły związek z absolwentami UWM. Narzędziami do realizacji będą m.in. nowoczesna strona internetowa, a także szersze wykorzystanie mediów społecznościowych – podkreśla rektor Jerzy Przyborowski.

Strategia przygotowana jest na wiele lat, ale co roku będzie powstawał plan działania, który następnie będzie podlegał kontroli.

– Pierwsze i podstawowe zadanie na ten rok to pozytywne zakończenie ewaluacji. Będziemy też kontynuować inwestycje i przygotowywać się do kolejnych. Przeprowadzimy również audyty dotyczące promocji i struktury organizacyjnej uniwersytetu oraz wprowadzimy system wartościowania stanowisk pracy. Na pewno będziemy podejmować działania związane z rozwojem nowych dyscyplin naukowych, aby od 2022 roku zaczęły pracować na swoją ocenę – informuje rektor.

Jak zatem UWM będzie wyglądał za 10 lat?

– Założenie jest takie, że UWM będzie liczącą się w kraju i za granicą jednostką naukową i edukacyjną. Liczę na to, że znajdziemy się w rankingach międzynarodowych. Bardzo mocno na to pracujemy. Myślę, że uda nam się utrzymać pozycję, którą mamy w tej chwili w krajowym rankingu „Perspektyw”. Jesteśmy na siódmym miejscu. Przed nami znajdują się najbardziej liczące się uniwersytety w Polsce, m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trudno jest z nimi konkurować, co nie znaczy, że nie będziemy tego robić – podsumowuje rektor Jerzy Przyborowski.

Sylwia Zadworna

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz