Wielka mistyfikacja – Iustitia jest z nazwy stowarzyszeniem, ale działa jak związek zawodowy

A tak się składa, że sędziowie mają konstytucyjny zakaz należenia do związków zawodowych. Założyli zatem związek zawodowy pod szyldem stowarzyszenia.

Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 178 ust. 3 Konstytucji RP).

Czym różni się stowarzyszenie od związku zawodowego? różnice nie są może bardzo duże, ale dające się zauważyć. Obie formy organizacji społecznych określane są jako organizacje pozarządowe. Czemu zatem stowarzyszenia dla sędziów są dopuszczalne, a związki zawodowe już nie?

 • Prawo o stowarzyszeniach
 • Art. 2. 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 • Art. 10. 1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności (…) 2. Ogólnokrajowe stowarzyszenia zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, podejmujące zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności…
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Art. 3. 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
 • Art. 3. 4. Przepisów działu II [definiującego uprawnione organizacje pozarządowe – Red.]nie stosuje się do: związków zawodowych i organizacji pracodawców; samorządów zawodowych;

Jak widzimy, związki zawodowe mają nieco inne cele, niż stowarzyszenia i fundacje. Stowarzyszenia działają niejako na zewnątrz, a związki zawodowe „do wewnątrz” – mają za zadanie dbać przede wszystkim o swoich własnych członków, w przeciwieństwie do szeroko pojętej misji społecznej stowarzyszeń, których sferą działania jest sfera zadań publicznych.

Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219);
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018);
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
32a) rewitalizacji;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a.

Popatrzmy teraz na cele i sferę działalności związków zawodowych.

 • Ustawa o związkach zawodowych
 • Art. 2. 1. Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową.
 • Art. 4. Związki zawodowe reprezentują osoby, o których mowa w art. 2, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.
 • Art. 5. Związki zawodowe mają prawo reprezentowania na forum międzynarodowym interesów osób, o których mowa w art. 2.

Widzimy, że sędziowie działają niczym rasowi związkowcy – walczą o przywileje, bronią „swoich” oraz uważają, że mają prawo reprezentować interesy swojego lobby za granicą. Zasady określające strukturę oraz funkcjonowanie samorządów sędziowskich zawarte w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, nie przewidują takiej możliwości, czyli z mocy ustawy sądowniczej, taka działalność sędziów nie ma podstaw prawnych, a jako że sędzia jest funkcjonariuszem państwowym mogącym działać tylko i wyłącznie w oparciu o przepisy prawa, działalność taka jest bezprawna, czyli przestępcza. Stowarzyszenia mogą oczywiście działać transgranicznie, a nawet globalnie, ale nadal występuje tutaj konflikt interesów. Stowarzyszenia, czy fundacje działają na korzyść społeczeństwa, związki zawodowe na korzyść własnych członków. Zatem zagraniczne i publiczne występy sędziów wpisują się w prawo o związkach zawodowych, będąc jednocześnie w sprzeczności z prawem o stowarzyszeniach.

Art. 6. Związki zawodowe współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.
Art. 7. 1. W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkie osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1, niezależnie od ich przynależności związkowej.

I tutaj widać, że działalność Iustitii idealnie wpisującą się w zasady opisane w ustawie o związkach zawodowych. Walczą o korzystne dla siebie prawa i twierdzą, iż występują w imieniu wszystkich sędziów, a ich opinia powinna być wiążąca. Domagają się uzgadniania ustaw oraz konsultowania wszelkich procedur. Prawo nie przewiduje możliwości takich uzgodnień z sędziami, jednak pomimo to, Iustitia prze, czy też zgadza się pod pewnymi warunkami na rozmowy „okrągłego stołu reformy sądowniczej” które nie mają żadnych podstaw prawnych, ale z przeświadczeniem, że słusznie się im to należy.

Bezwiednie, albo celowo, tego nie wiadomo, naśladują schematy obecne w ustawowo opisanych konsultacjach zagwarantowanych związkom zawodowym.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

 • Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej „Radą”, jako forum trójstronnej współpracy strony reprezentującej osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, zwanej dalej „stroną pracowników”, strony pracodawców, o których mowa w art. 11 pkt 2 tej ustawy, oraz strony rządowej, zwanych dalej „stronami Rady”.
 • Art. 2. Do właściwości Rady oraz jej stron należy:
 • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk,
 • opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych,
 • inicjowanie na zasadach określonych niniejszą ustawą procesu legislacyjnego,
 • Art. 3. 1. Strony Rady mogą zawierać porozumienia i zajmować wspólne stanowiska.Przedmiotem porozumień stron Rady są wzajemne zobowiązania stron służące realizacji celów Rady, o których mowa w art. 1
 • Porozumienia określają w szczególności:
 • 1) czas obowiązywania;
 • 2) tryb dokonywania zmian treści;
 • 3) tryb rozwiązania;
 • 4) przypadki wygaśnięcia;
 • 5) tryb rozstrzygania kwestii spornych.

Na pytanie, czy sędziowie są pracownikami, czy też na podstawie stosunków służbowych wykonują pracę zarobkową, odpowiada również ustawa sądownicza.

Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Art. 9. Nadzór administracyjny nad działalnością sądów, o której mowa w art. 8 pkt 1, sprawuje Minister Sprawiedliwości,
 • Art. 65. § 1. Stosunek służbowy sędziego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu powołania
 • Art. 91 § 10. W razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego w sposób, o którym mowa w art. 68, od wynagrodzenia wypłaconego sędziemu w okresie służby, od którego nie odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne, przekazuje się składkę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianą za ten okres w przepisach o ubezpieczeniu społecznym.
 • Art. 101. § 1. W razie śmierci sędziego jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy dla rodzin pracowników. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość odprawy, wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia na stanowiskach asesora sądowego lub sędziego.

Na koniec zobaczmy co w statucie zapisali sędziowie z Iustitii:

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 5. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
 2. upowszechnianie i ochrona wolności, praw oraz swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn, a także podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji,
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie rozwoju świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa w tym dzieci i młodzieży,
 4. współdziałanie w pracach legislacyjnych w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia,
 5. reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego,
 6. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawników, w szczególności stowarzyszeniami sędziów, także jako działanie na rzecz integracji europejskiej,
 7. wspieranie członków w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i nabywaniu wiedzy przydatnej w pełnieniu służby sędziego,
 8. integracja środowiska sędziowskiego oraz wspieranie i pomoc sędziom, byłym sędziom, w tym pozostającym bez pracy, sędziom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Powyżej wytłuszczone są cele charakterystyczne dla związków zawodowych. Reszta, to po prostu wymagane ustawowo formuły prawne niezbędne, żeby kolega sędzia zarejestrował stowarzyszenie i nie czepiał się, że to związek zawodowy.

§ 6. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, która nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia, a także inną nieodpłatną działalność zmierzającą do realizacji celów statutowych, nie będącą działalnością pożytku publicznego. 

W paragrafie szóstym, jak poprzednio – wstawiono magiczną formułę konstytuującą organizację społeczną jako stowarzyszenie, chociaż wiadomo, że Iustitia działa dokładnie na odwrót, czyli na korzyść innych sędziów, a zwłaszcza swoich członków, co wypełnia przesłanki uznania tej organizacji za związek zawodowy.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być sędzia sądu powszechnego, wojskowego, administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także sędzia w stanie spoczynku.
 2. Utrata statusu sędziego nie powoduje ustania członkostwa, o ile zebranie członków oddziału nie postanowi inaczej, stosując odpowiednio przepisy § 14 ust. 2,3-5.

I kolejny przyczynek do zdefiniowania Iustitii, jako związku zawodowego. Jak zatem widzimy, sędziowie od dawna przebierali nogami, żeby nie być tylko i wyłącznie sędziami, na co się pisali, ale również działaczami związkowymi (korporacyjnymi, kastowymi) oraz politykami, którzy mają możliwość czynnego wpływania na proces legislacyjny, co stoi w jawnej sprzeczności z ustawami, konstytucją oraz zasadą trójpodziału i równoważenia się władz. Cała działalność Iustitii sugeruje i wskazuje na wielką mistyfikację prawną, która w czasie trwającego obecnie kryzysu stała się drastycznie i tym bardziej jaskrawo widoczna.

Wyjaśnia to w jakimś stopniu, dlaczego sędziowie prezentują tak ciasne perspektywy dotyczące bezpieczeństwa i reformy państwa. Ich interesuje raczej zapewnienie własnej grupie zawodowej większych wpływów oraz większego zakresu władzy niekontrolowanej najlepiej przez nikogo, niż troska o państwo, czy lojalność wobec państwa, którego chleb jedzą. (hahaha tu się sam uśmiałem z tej górnolotności spływającej po cynicznej obłudzie), a czy płacić im będą w złotówkach, czy w niemieckich Euro-srebrnikach, to już mniejsza z tym.

Jacek Biel

 • Statut Iustitii – https://www.iustitia.pl/o-iustitii/statut-stowarzyszenia
 • foto

5 komentarzy do wpisu „Wielka mistyfikacja – Iustitia jest z nazwy stowarzyszeniem, ale działa jak związek zawodowy”

Dodaj komentarz