W obronie polskich zasobów LIST OTWARTY

Tychy, dnia 17. XII. 2019

Krzysztof Tytko
43-100 Tychy, ul. Nałkowskiej 15/69
Tel. 500-108-560, ktytko@go2.pl

                        Szanowny Pan Poseł Grzegorz Braun, 
                      Szanowny Pan Poseł Jarosław Sachajko

Preambuła:

 1. Nie ma obecnie w Polsce ważniejszej sprawy dla kandydatów na Prezydenta oraz Posłów i Senatorów, niż zmiana świadomości u większości Polaków oraz prawne zabezpieczenie, aby polska ziemia i polskie zasoby były wyłącznie pod kontrolą Narodu Polski.
 2. Bez własności nie będzie wolności i suwerenności Narodu Polski !
 3. W okresie 30-letniej transformacji elity władzy wszystkich opcji politycznych wywłaszczyły Naród Polski z kluczowego majątku na powierzchni, szacowanego na kwotę od 6 do 8 bilionów zł. a potem PiS zjednoczona prawica zlikwidowała Ministerstwo Skarbu Państwa.
 4. Wartość polskiej ziemi i jej podziemnych zasobów naturalnych oszacowana wg metodologii „Opcji realnych” powinna po stronie przychodowej kształtować się na poziomie kilku setek bilionów zł.
 5. Nasze bogactwa naturalne są nieodnawialnym, jedynym już, ale najbardziej cennym majątkiem, który poprzez innowacyjne wydobycie może zapewnić nam wysokie płace, dywidendę i godziwe emerytury oraz właściwe dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, co zagwarantuje Polakom godny standard życia na pokolenia.
 6. Możliwa dywidenda, przypadająca na statystycznego Polaka w okresie jego średniego życia (ok 75 – 80 lat) z eksploatacji i głębokiego przetworzenia naszych bogactw naturalnych może osiągnąć poziom ok. 1 miliona zł.
 7. Z najwyższym prawdopodobieństwem w tej kadencji sejmu dokona się finalizacja stanowionego prawa, które ostatecznie przekaże kontrolę nad zasobami naturalnymi wrogim dla Polaków kapitałom.
 8. Jedyną siłą zdolną do odwrócenia negatywnych trendów związanych z wywłaszczaniem Polaków z potencjalnych zysków uzyskanych z wydobycia bogactw naturalnych jest oddolne wymuszenie przez większość Narodu Polski na elitach sprawujących władzę działań zgodnych z Jego Racją Stanu a nie działań sprzyjających wrogim kapitałom jak to ma miejsce dzisiaj.
 9. Narzędziem, zapewniającym dotarcie do świadomości społecznej z tą strategiczną informacją, jest wywalczenie równoprawnego dostępu wszystkich środowisk patriotycznych do publicznych środków masowego przekazu, które są własnością Narodu, zawłaszczoną przez elity rządzące celem zablokowania dostępu do tej informacji.
 10. Jedynym narzędziem, które definitywnie udaremni władzy proces wywłaszczania Polaków z tych najcenniejszych aktywów, są stosowne zapisy prawne w Konstytucji RP, uwłaszczające Polaków na zasobach naturalnych kraju celem wypłacania Im dywidendy.

  Szanowni Panowie Posłowie,
  Polska jest bezsprzecznie najbogatszym krajem w Unii Europejskiej per capita, ze względu na posiadanie na swoim terytorium (stopniowo przejmowanym poprzez wyprzedaż ziemi) ogromnej ilości surowców energetycznych i wielu innych cennych surowców szacowanych na kilka setek bilionów zł, które są niezbędne dla dalszego gospodarczego i technologicznego rozwoju kraju oraz dynamicznego wzrostu standardu życia wszystkich Polaków, w kraju i za granicą.

  Świadome środowiska obywatelskie z coraz większym zaniepokojeniem i trwogą zauważają, że elity rządzące za cichym przyzwoleniem i biernej postawie posłów z prawie wszystkich opozycyjnych opcji politycznych z najwyższym prawdopodobieństwem finalizują stanowienie prawa, które systematycznie zmierza do przejęcia kontroli nad polską ziemią i polskimi zasobami naturalnymi, będącymi własnością suwerena. Jest to równoznaczne z przejęciem zysków z ich eksploatacji w przyszłości przez podmioty z obcym kapitałem głównie kosztem Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej stanowiących narodowość Polską.

  W związku z krytycznym położeniem rodowitych Polaków, stanowiących zdecydowaną większość Narodu Polski, apelujemy głównie do wszystkich Posłów Konfederacji aby razem zjednoczyli się i wspólnie zadziałali na rzecz obrony polskich zasobów naturalnych przed przejęciem nad nimi kontroli przez obce kapitały.

  Skutecznym działaniem realizacji tego celu byłoby wystosowanie wspólnego wniosku do Prezydenta RP i Prezesa RM o podanie do publicznej wiadomości (np. przez opublikowanie na internetowych stronach Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów) wszystkich umów z okresu rządów PiS i zjednoczonej prawicy oraz PO-PSL związanych z wydaniem w latach 2005 – 2019 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie oraz eksploatację złóż kopalin użytecznych.

  Wnosimy również o podjęcie przez Posłów Konfederacji działań na rzecz skierowania do w/w organów wykonawczych wniosku o utworzenie w nowym Ministerstwie Aktywów Państwowych Komisji Inwentaryzacyjnej Skarbu Państwa z zadaniem zewidencjonowania aktywów majątkowych krajowych bogactw naturalnych i dokonania ich szacunkowej wyceny wg metodologii Opcji Realnych.

  Ze względu na wysoce prawdopodobne naruszenie Prawa Naturalnego, braku reprezentatywnych konsultacji społecznych, braku uzasadnienia ekonomicznego oraz braku wyliczenia negatywnych dla suwerena skutków wprowadzanych nowelizacji ustaw, efektem końcowym prac Komisji Inwentaryzacyjnej byłaby konieczność przygotowania w trybie pilnym projektów ustaw anulujących wydane już koncesje za zdyskontowanym zwrotem inwestorom poniesionych nakładów inwestycyjnych wraz z dodatkową, umowną stopą zwrotu.

  W przypadku odmowy realizacji przez Rząd IX Kadencji w/w wniosków, Posłowie (jeśli odpowiedzialnie traktują swoje deklaracje przedwyborcze i obowiązki wobec Narodu) powinni natychmiast powołać Sejmową Komisję Śledczą lub niezależną Poselsko-Obywatelską Komisję Śledczą dla rozpoznania skali zagrożenia i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności za sprzeniewierzenie się Narodowi.

  Jako Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych zgłaszamy naszą gotowość do pomocy Panom Posłom oraz osobom współpracującym z Wami w przygotowania w/w wniosków i szacowania bezcennego majątku.

  Twardym uzasadnieniem powyższych zagrożeń i wniosków są następujące fakty:
  ⦁ Bogactwo Polski w zasoby naturalne jest udokumentowane w ponad 600 000 próbkach geologicznych, zdeponowanych w Centralnym i kilku Regionalnych Archiwach Geologicznych oraz w setkach tysięcy różnych dokumentów, opracowywanych w miarę badania próbek z wykonywanych wierceń, przeprowadzonych badań geofizycznych i innych metod badawczych.
  ⦁ W rejonie Przesmyku Suwalskiego, na którego obszarze wykonano ponad 200 otworów badawczych na głębokość ok. 2000 m udokumentowano ok.360 mln t rud żelaza oraz ok. 100 mln ton tytanu i kilkanaście mln. ton wanadu. Są to najbardziej strategiczne surowce, poszukiwane na całym świecie, na które wraz z upływem czasu popyt i cena będzie dynamicznie rosła.
  ⦁ Według dzisiejszych cen rynkowych – wartość majątku udokumentowanego w zasobach naturalnych Polski kalkulowana jest na kilka setek bilionów złotych (licząc od momentu rozpoczęcia ich wydobycia, rafinacji i przetwórstwa w finalne produkty – do momentu ich całkowitego wyczerpania).
  ⦁ Główni Geolodzy Kraju przy aprobacie władzy wykonawczej i „konstruktywnej” opozycji udostępnili prawie za bezcen, tj. za kwotę ok. 40 mln zł Informacje Geologiczne, pozyskane w latach 1945 – 1989 poprzez wykonanie ponad 35 000 odwiertów badawczych finansowanych ze środków publicznych na łączną kwotę od 350 do 400 mld zł (szacowanych w cenach bieżących).
  ⦁ Wydano w trybie bezprzetargowym większość z setek koncesji na poszukiwanie i rozpoznania złóż kopalin użytecznych, w tym liczne koncesje na poszukiwanie węglowodorów dla inwestorów (głównie zagranicznych).
  ⦁ Wraz z głębokością rośnie zasobność w strategiczne surowce niezbędne dla rozwoju ludzkości, do których dotarcie związane jest wyłącznie z postępem technologicznym, który przyśpiesza w sposób wykładniczy.
  ⦁ Najbardziej obiecującymi innowacyjnymi technologiami, które prawdopodobnie zrewolucjonizują w najbliższej przyszłości eksploatację strategicznych surowców na dużych głębokościach są technologie podziemnego zgazowania węgla i technologia ługowania (proces chemiczny w złożu, w którym metale przeprowadza się z fazy stałej do roztworu a po jego wypompowaniu na powierzchnię następuje proces odwrotny).
  ⦁ Postęp cywilizacyjny charakteryzuje się dynamicznym rozwojem innowacyjnych technologii, dzięki którym z każdym dniem pojawiają się nowe możliwości wydobycia i wykorzystania zasobów naturalnych z głębokości, które nigdy nie były dostępne w przeszłości.
  ⦁ Zasoby naturalne są kopalinami nieodnawialnymi, których cena na rynkach globalnych w miarę ich wyczerpywania się przez coraz to liczniejszą populację będzie dynamicznie rosła To jednoznacznie oznacza, że kraje zasobne w bogactwa naturalne (pod warunkiem utrzymania nad nimi suwerennej kontroli) będą miały coraz większe przychody i możliwości podwyższania swojego standardu życia w przyszłości, dlatego nakazem chwili jest walka z wielką determinacją o utrzymanie kontroli nad zasobami naturalnym przez suwerena.
  ⦁ Właścicielem krajowych zasobów naturalnych jest Naród Polski, który na mocy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. „O zasadach wykonywania Uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Dz.U 1996 nr 106 poz. 493, przekazano w jego imieniu właściwym ministrom w zarząd z fatalnymi skutkami.
  ⦁ „Właściwi ministrowie” Skarbu Państwa w okresie transformacji, którym suweren (poprzez demokrację przedstawicielską) powierzył swój majątek w zarządzanie, bezkarnie oszukali prawowitych właścicieli majątku narodowego, wyprzedając kluczowe aktywa gospodarcze zagranicznym nabywcom, w wielu przypadkach po bardzo zaniżonych cenach, traktując go jak własny folwark z rażącym naruszeniem ciążących na nich obowiązków, nierozliczonych do dziś.
  ⦁ Przekazanie kontroli przez elity rządzące nad zasobami naturalnymi bez zgody ich właściciela (zgody Narodu Polski poprzez referendum) jest działaniem bezprawnym, równoznacznym ze zdradą stanu, zasługującym na najwyższe potępienie i najsurowszą karę.
  ⦁ Największy, ogromny Narodowy Potencjał ukrywany przez polskie władze przed suwerenem umożliwiający generowanie ogromnych zysków w przyszłości, pozwalające oddłużyć Polskę, wzbogacić Polaków i uczynić nasz kraj niepodległym i suwerennym gospodarczo, tkwi w polskiej ziemi.
  ⦁ Oficjalny dług publiczny Polski wynosi ponad bilion zł i ciągle rośnie.
  ⦁ Ukryte długi ZUS wynoszą ok. 5 bilionów zł. Zagrożone są godziwe obecne i przyszłe emerytury dla wszystkich pokoleń Polaków (następnym generacjom zagraża bardzo niska emerytura obywatelska i upokarzający konflikt pokoleń).
  ⦁ Służba zdrowia zadłużona jest na wiele dziesiątek miliardów zł. (zadłużenie szpitali sięga 13,8 mld zł – jak wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia). Zyski uzyskane z eksploatacji zasobów naturalnych i ich przetwórstwa wystarczająco mogłyby dofinansować NFZ i jedynie takie działanie przyczyni się do szybkiego dostępu do pełnych usług medycznych, poprawy stanu zdrowia i wydłużenia życia Polaków.
  ⦁ Prezydent Izraela Szimon Peres publicznie stwierdził, że Izrael systematycznie skupuje długi Polski. Powiedział również, że Polacy nie muszą znać swojej historii, byleby wiedzieli, co wydarzyło się w Jedwabnem. Dług ten może posłużyć do przejęcia polskiej ziemi i bogactw znajdujących się w jej wnętrzu.
  ⦁ W Otwartych Funduszach Emerytalnych Polaków (OFE), które przekształcane są w Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), jest wystarczający, narodowy kapitał (ponad 160 mld zł), niezbędny do zainwestowania w eksploatacje i przetwórstwo narodowych bogactw naturalnych.
  ⦁ W okresie 30-letniej transformacji dokonano wielu nowelizacji w ustawie „Prawo geologiczne i górnicze” i ustawach powiązanych z wydobyciem surowców, mających na celu tworzenie coraz to korzystniejszego środowiska prawnego dla inwestorów zagranicznych.
  ⦁ Nowy Geolog Kraju dr Piotr Dziadzio zapowiada w najbliższym czasie następne nowelizacje w „Prawe geologicznym i górniczym”, które z najwyższym prawdopodobieństwem dotyczyć będą dalszej liberalizacji ustaw, prawdopodobnie niekorzystnych dla ich właścicieli, a dotyczących wydobycia strategicznych surowców w Polsce przez firmy z obcym kapitałem .
  ⦁ Na wybrzeżu gdańskim naoczni świadkowie z stosunkowo dużej odległości (wystąpiły trudności zrobienia zdjęć telefonem) zaobserwowali rozładunek wież wiertniczych przez żołnierzy amerykańskich stacjonujących również w rejonie Przesmyku Suwalskiego niedaleko od granicy z Rosją.
  ⦁ W ostatnich dniach w Zatoce Pomorskiej kanadyjska firma „Central European Petroleum” głównie za pomocą metody sejsmograficznej (nie poprzez kapitałochłonne wiercenia) natrafiła na „wielką plamę” podwodną pomiędzy Międzyzdrojami a Świnoujściem oraz wyspie Wolin. Pojawiły się podejrzenia, że może chodzić o spore złoża ropy naftowej i gazu, z eksploatacji których w najmniejszym stopniu korzystać będą Polacy. Portale rozpisują się o drugim Dubaju, czy Kuwejcie, a to dopiero początek ekspansji wrogiego kapitału, który rzekomo nie mając narodowości ale może doprowadzić do tylu szkód.
  ⦁ 15 października 2019 Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie innych ustaw zwalniających, przedsiębiorców z płacenia wysokich podatków od wydobycia gazu i ropy łupkowej.
  ⦁ Prezydent RP w orędziu podczas inauguracji Sejmu IX kadencji stwierdził, że do Polski wraca religia Mojżeszowa oraz wymienił w pierwszej kolejności, że Żydzi walczyli o suwerenną Polskę podczas wojny bolszewickiej w 1920 r, II wojny światowej i Powstania Warszawskiego, potwierdzając tym samym niesymetryczną przychylność nie do polskiej większości a do żydowskiej mniejszości narodowej wspieranej przez biznes amerykański.
  ⦁ Amerykańscy Kongresmeni Neal Dunn i Joe Wilson skierowali apel do Prezesa Rady Ministrów RP o usunięcie barier (podatku miedziowego) dla amerykańskich inwestycji w Polsce, co może świadczyć o bezwzględnej i bezpardonowej próbie wymuszania na polskich władzach korzystnych dla USA zapisów kosztem polskiego społeczeństwa.
  ⦁ Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (KGHM Polska Miedź S.A.) – jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie nie ma gdzie się dalej rozwijać w Polsce, bo otoczony jest „wianuszkiem” kilkunastu koncesji, których posiadaczami są już kapitały zagraniczne. Wiodąca Spółka z udziałem Skarbu Państwa nie zadbała w kraju o bazę zasobową dla przyszłego wydobycia w rejonach, jednych z najbogatszych w świecie.
  ⦁ Premier M. Morawiecki 2 lata temu jednoznacznie stwierdził, że Polska jest własnością kogoś z zagranicy („We are foregin owned country”) i dalej kolonizuje kraj, głównie poprzez bankowy kapitał żydowsko – amerykański.
  ⦁ Wg informacji prasowych Projekty Innowacyjne Polaków (jako start up do wdrożenia) okresowo rozpatruje Komisja w Izraelu, przejmując prawdopodobnie w ten sposób własność intelektualną Polaków i kontrolę nad rozwojem tych spółek, wspieranych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansowane ze środków publicznych.
  ⦁ PiS zjednoczona prawica, w swojej medialnej, „patriotycznej” narracji traktuje kapitał żydowski i amerykański, z racji przynależności tych nacji również do Narodu Polski, jako kapitał pochodzenia polskiego, co wydaje się być wielkim oszustwem, mającym na celu uzasadnić ukrytą supremację mniejszości narodowych nad większością stanowioną przez rdzennych Polaków, rzekomo dla dobra wszystkich Obywateli.
  ⦁ Lech Kaczyński jako Minister Sprawiedliwości w 2001 roku wstrzymał rozpoczętą ekshumację Żydów w Jedwabnem, dając Izraelowi „podstawy” do oskarżania Polaków o dokonanie tej zbrodni, której wykonawcą z najwyższym prawdopodobieństwem byli Niemcy.
  ⦁ Prezydent Lech Kaczyński w 2006 roku podczas pobytu w Izraelu na zamkniętym spotkaniu zadeklarował :„Chociaż rządy w Polsce się zmieniają (…) to polityka wobec Izraela się nie zmieni” potwierdzając w ten sposób przychylność wszystkich liczących się opcji politycznych w Polsce dla Izraela i jego interesów.
  ⦁ Koalicja rządząca nie przeciwstawia się bezprawnym roszczeniom żydowskim, wyrażanym w ustawie władz USA JUST Act of 2017, S.447. Należy łączyć ewentualną realizację tych roszczeń z próbą grabieży polskich zasobów naturalnych.
  ⦁ PiS zjednoczona prawica nie uchyliły ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwanej „ustawą 1066 lub „ustawą o bratniej pomocy”, wprowadzonej w życie przez koalicję PO-PSL, a nawet wręcz ją zaostrzyła. Ustawa dopuszcza możliwość prowadzenia operacji przez służby i wojsko obcych państw na terenie państwa polskiego, mogących mieć na celu ochronę fizyczną bezprawnie pozyskanych polskich złóż naturalnych .
  ⦁ PiS zjednoczona prawica wbrew przedwyborczym deklaracjom z 2015 roku sprowadza do Polski miliony obywateli narodowości ukraińskiej, których bardzo trudno (opierając się na faktach historycznych) będzie zasymilować z narodowością polską. Wicepremier Rady Ministrów Jarosław Gowin planuje narodowość ukraińską uczynić elitą narodu polskiego, która w przyszłości może przecież ściśle współpracować ze społecznością żydowską w celu ochrony bezprawnie zagarniętych najcenniejszych aktywów Polski i przed koniecznością ich zwrotu, gdy do suwerena dotrze do świadomości co utracił.
  ⦁ Bogactwa naturalne (szczególnie nośniki energetyczne) w historii ludzkości bardzo często były przedmiotem przejęcia przez inne kraje poprzez działania wojenne, które nie zawsze kończyły się długotrwałym sukcesem.
  ⦁ Najlepszym i najpewniejszym sposobem korzystania z bogactwa innych krajów przez super mocarstwa nie są działania wojenne, a prawne przejęcie nad nimi kontroli poprzez działalność lobbystyczną. Z tej „mądrości” życiowej, możni tego świata za cichym przyzwoleniem elit rządzących oraz bierności i tolerancji opozycji chcieliby w Polsce korzystać pełnymi garściami.
  ⦁ Zachodzi w pełni uprawniona obawa (jeśli narodowość polska nie wybudzi się z wieloletniego letargu), że wkrótce kontrolę nad polskimi zasobami przejmą mniejszości narodowe, reprezentowane przez stronnictwo żydowsko-amerykańskie lub stronnictwo niemiecko-rosyjskie. O to toczy się teraz gra na linii Ameryka, Izrael – Europa pod pretekstem braku praworządności w Polsce.
  Odbywa się ona kosztem narodowości polskiej stanowiącej ponad 95 % Narodu Polski (wg ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku), która może w niedalekiej przyszłości zostać sprowadzona do roli proletariatu robotniczego i chłopa pańszczyźnianego, gdzie zamiast na swoim, pracować będzie dla bezprawnie uwłaszczonych, nowych właścicieli za niewspółmiernie do potencjału niską płacę, brak dywidendy, jałmużnę jaką jest 500+, podwyższenie płacy minimalnej oraz dodatkową 13-tą i 14-tą emeryturę.

  Szanowni Panowie Posłowie,
  ⦁ Jest wielkim oczekiwaniem społecznym, że bez wyjątku wszyscy Posłowie Konfederacji ze zdwojoną energią przystąpią do szukania sojuszników w różnych opcjach politycznych aby dla udaremnienia przekazywania kontroli nad polską ziemią i zasobami naturalnymi wprowadzić zaporowe zapisy w Ustawie Zasadniczej (Konstytucji RP) gwarantujące osiągnięcie tego celu.
  ⦁ Strategiczna Inicjatywa Obywatelska w formie pisma kierowanego do wszystkich Posłów Konfederacji oraz zawartych w nim apeli, wniosków i sugestii proponuje, aby (powołując się na konkretne artykuły Konstytucji RP) podjąć działania prawnie zebrania wymaganej ilości podpisów posłów pod następującymi nowelizacjami Ustawy Zasadniczej, w niżej wymienionych art.1, art.4, art.5. zaznaczonych tłustym drukiem, kursywą i podkreślonych.
  ⦁ Art.1 pkt.1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. pkt.2. „Wszelka własność państwowa – w tym lasy państwowe, grunty rolne, wody i zasoby naturalne – należy do Narodu Polski”.
  pkt.3. „Zbycie, przewłaszczenie lub obciążenie hipoteką mienia państwowego może się odbywać jedynie na podstawie przepisów ustaw uchwalonych większością trzech czwartych głosów”.

  ⦁ Art.4 pkt.1 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
  pkt.2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
  pkt.3. „Wykonywanie prawa własności narodu polskiego w stosunku do mienia państwowego podlega nadzorowi Najwyższej Izby Kontroli”.
  ⦁ Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże „praw narodu polskiego do mienia państwowego (polskiej ziemi i zasobów naturalnych)” i dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

  Uważamy, że
  ⦁ Brak poparcia dla zebrania wystarczającej ilości podpisów pod takimi nowelizacjami Ustawy Zasadniczej jednoznacznie identyfikuje Posłów i Senatorów, którzy nie podpisali się pod tą Obywatelską Inicjatywą jako przeciwników zachowania szans dla obrony Polskiej Racji Stanu.

  Osoby sprawujące funkcje publiczne, które powzięły powyższe informacje, pomimo że nie sprawowały wcześniej władzy i nie sprawują władzy obecnie, są również odpowiedzialne za zdradę stanu, jaką jest bierne tolerowanie i nie przeciwstawianie się czynnie tym haniebnym występkom, popełnianym przez rządzących.

  Majątek przekazany obcym podmiotom wbrew interesowi lub niezgodnie z prawem (po odzyskaniu suwerenności i niepodległości przez suwerena) podlegać będzie zwrotowi, a winni działań sprzecznych z interesem narodowym powinni zostać surowo ukarani.

  Kolejne władze państwowe (prezydenci, premierzy, ministrowie) utraciły już całkowicie swoją wiarygodność, więc suweren na mocy art.4 Konstytucji RP zmuszony jest w akcie samoobrony i desperacji wszelkimi dostępnymi środkami i z wielką determinacją dążyć do sprawowania władzy bezpośredniej poprzez skorzystanie z prawa veta, prawa do skutecznego wdrażania strategicznych inicjatyw obywatelskich i prawa do negowania ustaw – kolizyjnych z interesem narodowym i polską racją stanu.

  Jesteśmy zdania, że oszukańcza polityka (bardzo trudno zauważalna dla współwłaściciela ogromnego majątku, czyli przeciętnego Obywatela, zajmującego się bieżącymi sprawami z konieczności podtrzymania własnej egzystencji), polegająca na skutecznej realizacji długofalowych i skrzętnie ukrywanych celów, stanowi najwyższe z możliwych zagrożeń dla przyszłego bytu Narodu Polski.

  W świetle powyższego, dla pełniejszego uwiarygodnienia powyższych tez, wnosimy o wystąpienie przez Posłów Konfederacji z Interpelacjami Poselskimi celem udzielenia przez rządzących odpowiedzi na następujące pytania
  1. Komu wydano dotychczas koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie kopalin użytecznych w Polsce (wykaz firm) w rozbiciu na lata:
  a) 2006-2007, gdy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość w koalicji z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin,
  b) 2008-2015 za kadencji PO-PSL,
  c) 2016-2019 podczas ponownych rządów PiS Zjednoczona Prawica
  2. Ilu z firm wymienionych w pkt.1 po udzielonych koncesjach na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin użytecznych wydano koncesje na eksploatację tych kopalin ze złoża ?. Jaki jest łączny obszar udzielonych koncesji w km2 ?
  3. Ilu i jakim firmom wydano koncesje na wydobycie kopalin na okres dłuższy niż 30 lat
  4. Za jakie kwoty udzielono w/w koncesji jak w pkt.
  5. Za jaką kwotę łącznie sprzedano koncesjonariuszom Informację Geologiczną pozyskaną w latach 1945 – 1989
  6. Ile otworów geologicznych wywiercono w okresie PRL tj. w latach 1945–1989 w przedziałach głębokości otworu do 200 m, od 200 do 1500 m, od 1500 do 6000 m i powyżej 6000 m
  7. Ile łącznie wykonano otworów wiertniczych w Polsce w latach 1989-2019 w przedziałach głębokości otworu do 200 m, od 200 do 1500 m, od 1500 do 6000 m i powyżej 6000 m?. Ile z tych otworów wykonały firmy zagraniczne?
  8. Jakie zdaniem Rządu są złoża perspektywiczne w Polsce, ile ich jest i na jakich głębokościach one zalegają ?
  9. Jaka jest główna przyczyna radykalnego zmniejszenia geologicznych robót poszukiwawczych w Polsce w okresie transformacji ?
  10. Jaka jest średnia długość dotychczas wywierconych otworów geologicznych w Polsce
  11. Ile otworów geologicznych wywiercono na głębokość większą od 3000 m ?
  12. Ile rdzeni geologicznych (próbek geologicznych) jest zmagazynowanych w Centralnym i Regionalnych Archiwach Geologicznych w Polsce?
  13. Czy prowadzi się obecnie prace związane z badaniem próbek geologicznych na obecność w nich cennych pierwiastków śladowych?
  14. Kiedy i za jaką kwotę zakupiono dla PIG–PIB Mikrosondę Jonową „SHRIMP” ?
  15. W jakim stopniu od momentu zakupu wykorzystana jest Pracownia Mikrosondy Jonowej zainstalowana w PIG-PIB, która wyposażona jest w czułą, wysokorozdzielczą mikrosondę jonową „SHRIMP”, jako skuteczne narzędzie mikroanalityczne przeznaczone do analiz izotopowych i analiz śladowych ilości pierwiastków w ciałach o stanie stałym, szczególnie w próbkach geologicznych.
  16. Ile próbek geologicznych zmagazynowanych w Centralnym i Regionalnych Archiwach Geologicznych od momentu zakupu Microsondy zostało już przebadanych oraz ile z dostępnych próbek zostało jeszcze do przebadania? Jakie perspektywicznego wnioski wynikają z analizy badań tych próbek ?
  17. Czy dokonana została wycena w cenach bieżących np. wg metodologii „Opcji Realnych” udokumentowanych już złóż kopalin użytecznych oraz wszystkich kluczowych pierwiastków śladowych i pierwiastków ziem rzadkich ?
  18.Jakie są perspektywiczne technologie wydobywania kopalin użytecznych ze złóż zalegających na głębokościach do 7000 – 8000 m ?
  19. Jakie zdaniem Głównego Geologa Kraju i Organu Zarządzającego PIG – PIB są perspektywy komercyjnego zastosowania innowacyjnej, czystej technologii Podziemnego Zgazowania Węgla ?
  20. Jakie zdaniem Głównego Geologa Kraju i Organów Zarządzających PIG – PIB są perspektywy komercyjnego zastosowania technologii ługowania (proces chemiczny, w którym metale przeprowadza się z fazy stałej do roztworu, który po wypompowaniu na powierzchnię może zostać poddany procesowi odwrotnemu) ?
  21. Czy Rząd RP w najbliższej przyszłości zamierza wprowadzać te technologie do powszechnego stosowania ?
  22. Na jaką łączną kwotę koncesjonariusze wnieśli pozwy do instytucji międzynarodowych o odszkodowanie od skarbu państwa i czego te roszczenia dotyczą ?
  23. Jakie są planowane w obecnej kadencji nowelizacje ustaw dotyczące poszukiwań, rozpoznania i wydobycia surowców i co jest ich celem?
  24. Jakie są konsekwencje i możliwości prawne odkupienia udzielonych już koncesji przez Skarb Państwa ?.

Szanowni Panowie Posłowie Grzegorz Braun i Jarosław Sachajko,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sporządzenie i doręczenie nam uzgodnionej z pozostałymi posłami Konfederacji odpowiedzi na nasze pismo w terminie do dnia ostatecznego wyboru Kandydata Konfederacji na Prezydenta RP celem powzięcia przez środowiska patriotyczne wymienione poniżej, ostatecznej decyzji na kogo My rodowici Polacy mają głosować w majowych wyborach na najwyższy Urząd w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pismo to jednoznacznie kierujemy do Pana Posła Grzegorza Brauna, który naszym zdaniem powinien podjąć się przywództwa w integracji Koła Poselskiego Konfederacji dla pilnej realizacji koniecznych działań, które jednoznacznie nakreśliliśmy w przedłożonym tekście, ze względu na fakt, że przed krajowymi wyborami parlamentarnymi do Sejmu IX Kadencji mieliśmy wspólne uzgodnione stanowiska w wielu tematach, bez żadnych rozbieżności.

Głównym adresatem tego pisma z tych samych względów, jest również Pan Poseł Jarosław Sachajko z Kukiz 15, z którym w poprzedniej kadencji sejmu współpracowaliśmy w istotnych tematach w Zespole Parlamentarnym powołanym przez Pana Posła Jacka Wilka wspieranym przez Pana Posła Roberta Winnickiego.
Po październikowych wyborach ustaliliśmy, że z Inicjatywy Obywatelskiej powołamy nowy Zespół Parlamentarny, którego tematem będzie „Zapewnienie Bezpieczeństwa Energetycznego Kraju w oparciu o krajowe nośniki energetyczne i OZE” oraz powołanie Komisji Poselsko – Obywatelskiej celem ścisłego wyjaśnienia najistotniejszych spraw dla przyszłych losów Polaków.

W przypadku wyrażenia Przez Panów Posłów zgody na dalszą współpracę, z swego grona zamierzamy powołać Radę Programową, która wspólnie z Posłami Konfederacji i Panem Posłem Jarosławem Sachajko dopracowałaby strategię i taktykę działania oraz dokonałaby personalnego podziału zadań oraz wyznaczyłaby terminy ich bieżącego wykonania dla urzeczywistnienia nakreślonych w piśmie, bardzo silnie zagrożonych a najżywotniejszych spraw i interesów Narodu Polski. Z dużą nadzieją oczekujemy na sygnał zwrotny czekając na wyznaczenia pierwszego spotkania celem uaktualnienia Agendy.

Pismo przekazujemy również do wiadomości wszystkim Posłom Partii „KORWiN” i Partii „Ruch Narodowy”, licząc na czynne włączenie się wszystkich zainteresowanych w proces implementacji powyższego Projektu w życie, co tak dobitnie poprzez słowo jedność podkreślane jest w kampaniach prawyborczych przez ugrupowania polityczne stanowiące Konfederację.

W przypadku gdyby wszyscy Posłowie zdecydowali się czynnie współpracować w przedmiotowej sprawie to proponujemy aby 24 pytania interpelacyjne zawarte w tekście równomiernie podzielić na 12 (11+1) posłów celem skierowania po dwa (ewentualnie poprawione) zapytania poselskie do stosownych organów państwa celem udzielenia rzetelnej odpowiedzi.

Prosimy również po przeczytaniu przedmiotowego pisma i przeprowadzonej ewentualnej konsultacji z pozostałymi Posłami Konfederacji o krótką rozmowę telefoniczną celem przekazania wstępnej aprobaty lub jej brak, aby nie tracić przez strony cennego czasu w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

W imieniu Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych:

 1. Krzysztof Tytko, Marek Adamczyk, Bogdan Gizdoń, Ewa Paradzińska
 2. Członek Ruchu Narodowego, sympatyk OKOPZN – Łukasz Łapka.
  Wsparcia dla naszej Strategicznej Inicjatywy Obywatelskiej udzielili również:
  ⦁ Honorowy członek OKOPZN – prof. zw. dr hab. inż. R. H. Kozłowski
  ⦁ Honorowy członek OKOPZN – prof. zw. dr hab. Mirosław Dakowski
  ⦁ Honorowy członek OKOPZN – dr Zbigniew Kękuś
  ⦁ Prezes Stowarzyszenia „Wars i Sawa” dr Mira Modelska-Creech.
  ⦁ Narodowy Instytut Studiów Strategicznych – Wojciech Dobrzyński.
  ⦁ Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Teresa Garland
  ⦁ Pierwszy Konwent Narodowy Polski – Jan Krzanowski
  ⦁ Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” – Robert Bąkiewicz
  ⦁ Stowarzyszenie „Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych” – Jan Sposób
  10.Stowarzyszenie „Inicjatyw Europejskich Ziemi Częstochowskiej” – R. Borecki
  11.Stowarzyszenie „Ruch Kontroli Wyborów” – Marcin Dybowski
  12.Stowarzyszenie „Samorządna Suwalszczyzna” – dr inż. Jerzy Ząbkiewicz
  Pismo do wiadomości niżej wymienionym Posłom „Konfederacji”:
 3. KORWIN-MIKKE Janusz
 4. BERKOWICZ Konrad
 5. WINNICKI Robert
 6. BOSAK Krzysztof
 7. KULESZA Jakub
 8. DZIAMBOR Artur
 9. SOŚNIERZ Dobromir
 10. TADUJ Krzysztof
 11. URBANIAK Michał
  10.KAMIŃSKI Krystian

Dodaj komentarz