Spotkanie przedstawiciela RKW z Prezesem NIK Marianem Banasiem

W dniu 11.02.20 nastąpiło kolejne spotkanie przedstawiciela Ruchu Kontroli Wyborów Marcina Dybowskiego z Prezesem NIK Marianem Banasiem. Tematem rozmów było przedstawienie przez RKW konieczności przeprowadzenia przez NIK szeregu kontroli, których celem będzie zbadanie stopnia przygotowań organów państwowych oraz samorządowych do prawidłowego i transparentnego przeprowadzenia wyborów w Polsce w 2020 roku. Ruch Kontroli Wyborów przedstawił Prezesowi NIK pismo, w którym zaproponowane zostały konkretne kwestie wymagające zbadania przez kontrolerów NIK i zakres nieprawidłowości z jakimi coraz częściej mamy do czynienia ze strony samorządów, instytucji i organów państwowych oraz sądów podczas przygotowań do wyborów, w dniu wyborów oraz po wyborach.

W piśmie zaznaczyliśmy, że:

Ruch Kontroli Wyborów proponuje dokonanie kontroli pracy organów państwa i samorządów w związku z licznymi nieprawidłowościami komunikowanymi organom państwa i samorządom oraz sądom. Zawiadomienia nasze dotyczące nieprawidłowości są ignorowane zarówno przez Kancelarie Prezydenta, jak też sądy oraz organy państwa i samorządu.

W memoriale, jaki został opublikowany w czasopiśmie WNET wręczonym między innymi członkom Kancelarii Prezydenta, jak też Prezesowi NIK zawarte zostały nasze uwagi dotyczące całego mechanizmu fałszowania wyborów w RP. W związku z treścią tego memoriału należałoby przeprowadzić wnikliwie kontrolę NIK przynajmniej w zakresie tego, co dotyczy tworzenia baz danych w samorządach i w centralnych organach państwa (na przykład tzw. baza danych Źródło), które stanowią podstawę pracy podczas wyborów lub bazy pomocnicze (w gminach i centralnie w PKW). Należy skontrolować oprogramowanie (software) i hardware, na fundamencie czego opiera się system i bezpieczeństwo wyborów. /…/

(pytania konfrontujące stan rzeczywisty należałoby zadawać także osobom wchodzącym w skład Obwodowych Komisji Wyborczych a nie tylko urzędnikom z kontrolowanych instytucji) /…/

Przedstawiciel Ruchu Kontroli Wyborów zadeklarował w imieniu Stowarzyszenia RKW gotowość pełnej współpracy z NIK i pomoc inspektorom NIK w kontroli.

Poniżej fotokopia zawierająca fragment złożonego dziś pisma:

Dodaj komentarz