NALEŻY OBNIŻYĆ GÓRNY PRÓG OBWODÓW WYBORCZYCH! – Apel Stowarzyszenia RKW

OBNIŻYĆ GÓRNY PRÓG OBWODÓW WYBORCZYCH!

Apel Stowarzyszenia RKW im. Jerzego Targalskiego Ruch Kontroli Wyborów-Ruch Kontroli Władzy

Byliśmy i nadal jesteśmy zaniepokojeni bezczynnością organów Państwa Polskiego, w tym przede wszystkim Państwowej Komisji Wyborczej pod kierownictwem Przewodniczącego PKW sędziego Sylwestra Marciniaka oraz Krajowego Biura Wyborczego a także Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, któremu przewodzi Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, w kwestii obniżenia górnego limitu liczby mieszkańców przypadających na jeden obwód wyborczy z obecnych 4000 mieszkańców do 2000 mieszkańców.

Zwracaliśmy już na to uwagę lata temu, oraz w naszych opracowaniach eksperckich w trakcie prac nad ostatnią nowelizacją Kodeksu Wyborczego w styczniu i lutym br., kiedy to Nadzwyczajna Komisja Sejmu RP przyjęła m.in. nasz postulat zakazu liczenia głosów w grupkach na rzecz komisyjnej klasyfikacji głosów wyborczych poprzez okazywanie każdego głosu całemu składowi Obwodowej Komisji Wyborczej, tak aby zapewnić uczciwe liczenie każdego głosu.

Niestety, wraz z przyjęciem tego postulatu, nie przyjęto ustawowo równocześnie naszego KONIECZNEGO w tym przypadku kolejnego postulatu o obowiązku zmniejszenia górnego limitu wielkości obwodów wyborczych.

Obecnie ustawowo przerzuca fakultatywnie na obywateli podjęcie działań umożliwiających obniżenie górnego pułapu liczby mieszkańców z danego obwodu wyborczego. Potencjalnie takie rozwiązanie istnieje, jeśli wyborcy zwrócą się w odpowiedniej liczbie z takim żądaniem do organizatorów wyborów – ALE MILCZĄ NA TEN NIEZWYKLE WAŻNY TEMAT TAK ORGANY I INSTYTUCJE PAŃSTWA, ORGANIZATORZY WYBORÓW JAK I PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W WYBORACH!

Trzeba zauważyć, że w przestrzeni publicznej, w mniej istotnych sprawach związanych z wyborami organy i instytucje Państwa Polskiego, szczególnie przedstawiciele PKW, zabierają głos, potrafią szeroko propagować rzeczy związane z tematyką wyborczą, korzystając też bez ograniczeń z mediów w sprawach zdecydowanie mniej ważących na wolności, ważności i uczciwości wyborów. Jednak MILCZĄ WSZYSCY w tak istotnej kwestii jak aktywizacja wyborców by skorzystali oni z nowych zapisów w prawie wyborczym umożliwiających legalne ZMNIEJSZENIE obwodów wyborczych! Ten temat jest JEST NIEOBECNY w przestrzeni publicznej a wymaga podjęcia działań w określonym momencie kalendarza wyborczego!

Powyższa bezczynność może spowodować w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. znaczne wydłużenie czasu ustalania wyniku wyborów w obwodach wyborczych liczących ponad 2000 wyborców, szczególnie jeśli składy Obwodowych Komisji Wyborczych podejmą próbę „strajku włoskiego” wobec nowego sposoby liczenia głosów. Będzie to szczególnie niebezpiecznie anarchizować proces wyborczy w kolejnych wyborach samorządowych na wiosnę 2024 r., co może spowodować katastrofę – czas liczenia głosów może ulec wydłużeniu do jeszcze większych rozmiarów, co zawsze umożliwia fałszerzom skorzystanie ze zmęczenia członków komisji, gotowych podpisać już każdy podsunięty im protokół, byle tylko zakończyć działania i pójść do domu.

Zwróciliśmy się z tym problemem jeszcze w dniu zakończenia prac Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Przewodniczącego PKW, sędziego Sylwestra Marciniaka z prośbą o spotkanie z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia RKW, na którym moglibyśmy zaproponować rozwiązanie problemu poprzez zaproponowanie autorskiego systemu liczenia głosów według nowych zasad, który skracałby procedurę podliczania głosów oraz takie działania, które doprowadzą do zwiększenia ilości Obwodowych Komisji Wyborczych. Termin takiego spotkania sędzia Sylwester Marciniak określił nam wstępnie na kwiecień b.r. Niestety do tej pory do takiego spotkania nie doszło – i to nie z naszej winy.

W naszej opinii, nie jest jeszcze za późno na zmianę obecnej sytuacji, której efektem będzie anarchizacja procesu wyborczego a można tych zmian dokonać przy współudziale Państwowej Komisji Wyborczej.

Nowy system komisyjnej klasyfikacji głosów i zakaz liczenia głosów w grupkach jest sam w sobie bardzo ważną wartością i nie po to został wprowadzony tak wielkim wysiłkiem do ustawy by go teraz skompromitować przez bałagan organizacyjny spowodowany (oczekiwanym przez fałszerzy) przemęczeniem członków OKW w najistotniejszym momencie, jakim jest liczenie głosów i tworzenie protokołu wyborczego.

Pragniemy podkreślić, że przy poprzednio stosowanym sposobie klasyfikacji i liczenia głosów – wystarczyła jedna osoba nieuczciwa w składzie OKW, aby zafałszować wynik wyborów (głosy były klasyfikowane praktycznie w grupkach) a mężowie zaufania i obserwatorzy nie mieli praktycznie szans na obserwowanie wszystkich osób klasyfikujących głosy. Natomiast w nowym systemie przez okazywanie głosu całej komisji – wystarczy jedna osoba uczciwa w składzie OKW a także spośród mężów zaufania i obserwatorów aby zapewnić uczciwy wynik wyborów. NA TYM POLEGA ZASADNICZA WARTOŚĆ ZMIANY SPOSOBU LICZENIA GŁOSÓW – DAJE MOŻLIWOŚĆ KONTROLI.

Z takim kreowanym bałaganem mieliśmy już do czynienia w wyborach samorządowych w 2014 r. i w 2018 r. Przypominamy sobie nawet, że były też i w poprzednich wyborach takie działania niektórych włodarzy największych aglomeracji Polski by jeszcze bardziej kumulować liczbę mieszkańców w danych Obwodowych Komisjach Wyborczych – specjalnie powiększali oni liczbę wyborców w obwodach poprzez kasowanie innych komisji wyborczych, Tak się „składa”, że te właśnie aglomeracje były wielokrotnie wskazywane, jako obszary o podwyższonym stopniu fałszerstw wyborczych. Można z wielkim prawdopodobieństwem przyjąć, że i w tych wyborach te antypaństwowe praktyki, wymierzone w swobody obywatelskie i prawa wyborcze, zostaną powtórzone – szczególnie jeśli taka instytucja jak Państwowa Komisja Wyborcza nadal będzie milczeć o prawie wyborców do wystąpienia o utworzenie dodatkowych Obwodowych Komisji Wyborczych w miejscach o zbyt wysokiej liczbie wyborców przypadających na dotychczasową OKW. Nadmienić należy, że zwiększenie gęstości lokali wyborczych nie musi oznaczać braku kadr do obsadzenia tych dodatkowych lokali.

Z powyższych powodów wzywamy organy Państwa Polskiego, Państwową Komisję Wyborczą, Komitety Wyborcze i wszystkich zainteresowanych w uczciwym przebiegu wyborów, o szeroką AKCJĘ INFORMUJĄCĄ obywateli o możliwości żądania zmniejszenia obwodów wyborczych tam, gdzie są one tradycyjnie przeładowane pracą w dniu wyborów.

Drugim nie rozwiązanym dotąd problemem, który mamy nadzieję wreszcie doczeka się realizacji przed wyborami samorządowymi w 2024 roku, jest zgłaszany przez nasze Stowarzyszenie RKW brak urzędowego monitoringu audio-wideo w lokalach wyborczych, pracującego w trakcie głosowania jak i w trakcie ustalania wyniku głosowania. Jest to niezbędny i łatwy sposób na skonfrontowanie prawdziwej frekwencji z podana frekwencją w protokole ponieważ podstawowym sposobem fałszowania wyniku wyborów polega na z jednej strony dorzucaniu głosów do urny a z drugiej podpisywania się za tak „głosujących” na listach wyborczych by frekwencja zgodziła się z liczbą głosów w urnie. Szczególnie w tych już wspomnianych wielkich aglomeracjach można byłoby łatwo skonfrontować wysoką frekwencję w obwodach wyborczych, z których protokoły „meldowały”, że w wyborach oddało głosy ponad 90 % , 100% a nawet ponad 100% wyborców z listy wyborców przypadających na dany OKW.. W wielu też innych sytuacjach, mających wpływ na uczciwość wyborów, szczególnie podczas liczenia głosów, czy nadużyć związanych z wykluczaniem ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej osób domagających się przestrzegania prawa, zarejestrowane nagranie może rozstrzygać o ustaleniu faktycznego przebiegu zdarzeń.

Trzecim zagadnieniem, które wciąż rodzi brak zaufania do rzetelności drukowanego przez informatyka OKW pomocniczego protokołu wyborczego jest nadal funkcjonujące w prawie wyborczym pojęcie „lokalu przynależnego” czyli pomieszczenia, w którym znajduje się komputer z drukarką i w którym pracuje informatyk a w którym to pomieszczeniu w żaden sposób nie zmieści się – obowiązkowy w przypadku tworzenia protokołu – skład Obwodowej Komisji Wyborczej. Miejscem pracy informatyka jest lokal wyborczy a więc ten lokal, w którym zgromadzony jest skład Obwodowej Komisji Wyborczej, pracujący nad protokołem a nie jakaś (często piętro wyżej) kanciapa, do której odbywają się pielgrzymki kolejnych członków OKW „ustalających” z informatykiem kształt protokołu. Istnienie tego odrębnego od lokalu wyborczego pomieszczenia wymusza od członków komisji obwodowej, na czas kontaktowania się z informatykiem, opuszczanie lokalu wyborczego a więc łamie to prawo wyborcze, które stanowi, że członkowie OKW pracują RAZEM w swym składzie w lokalu wyborczym. Ponadto uniemożliwia to pełną kontrolę pracy informatyka przez OKW. Stowarzyszenie RKW postuluje od lat likwidację dopuszczalności „lokalu przynależnego” i nakaz pracy informatyka bezpośrednio w lokalu wyborczym pod kontrolą wszystkich obecnych członków OKW.

Warszawa, 31 sierpnia 2023 r.

Marcin Dybowski, Prezes Zarządu Krajowego Ruchu Kontroli Wyborów

Andrzej Zdun, Prezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego Ruchu Kontroli Wyborów