Wyniki analiz biologicznych nie wskazują na zanieczyszczenie wody w stawach w Oleśnicy

W związku ze stwierdzonymi przypadkami zgonów ptaków wodnych (8 kaczek nad stawami przy ul. Spacerowej oraz 3 łabędzi nad stawami przy ul. Kruczej), Urząd Miasta Oleśnicy, w ramach kontroli sytuacji zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok i badania laboratoryjne padniętych ptaków (kaczek i łabędzi) oraz laboratoryjne badanie próbek wody w obu stawach.

13 sierpnia br. zgłoszono powyższy przypadek do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W dniu 21 sierpnia br. WiOŚ podjął działania na terenie w celu ustalenia stanu faktycznego. Oględzinom zostały poddane stawy w Parku nad Stawami przy ul. Spacerowej oraz staw w Parku Książąt Oleśnickich przy ul. Kruczej.

Wizualnie nie stwierdzono zanieczyszczeń o charakterze chemicznym czy też ropopochodnym, a barwa wody była naturalna. Ze stawów pobrano próbę wody do analizy. Wyniki analiz biologicznych nie wskazują na zanieczyszczenie wody w stawach jakimikolwiek substancjami.

Nie stwierdzono nadmiernego rozwoju lub obumierania mikroorganizmów planktonowych, występowały żywe, ruchliwe i wybarwione organizmy typowe dla wód naturalnych.

Prametry wody takie jak pH, przewodność elektryczna właściwa oraz tlen rozpuszczony pozostają w normie. WiOŚ nie stwierdził zanieczyszczenia wody w wyżej wymienionych zbiornikach.

W wyniku sekcji zwłok i badania laboratoryjnego przeprowadzonych przez lekarza weterynarii  dwóch kaczek ze stawów przy ul. Spacerowej w badaniu hodowlanym wymazu stwierdzono wzrost mikroflory mieszanej, wskazującej na proces rozkładu gnilnego.

Łabędzie z Kruczej  zostały poddane szerokiemu badaniu toksykologicznemu, w których nie stwierdzono wskazań na obecność substancji toksycznych, stwierdzono tylko tak jak w przypadku kaczek wzrost mikroflory mieszanej.

Zdaniem lekarza weterynarii najprawdopodobniej pierwotną przyczyną padania ptaków było wirusowe zapalenie płuc, co tłumaczyłoby stan zwierząt na stawie, a potwierdzałby obraz sekcyjny

Oprac. Es.

Dodaj komentarz