Chełm stracił 960 mieszkańców. Raport o stanie miasta za 2019 rok

Formalnością zdają się głosowania na czwartkowej sesji Rady Miasta nad udzieleniem prezydentowi Chełma wotum zaufania i absolutorium. Jakub Banaszek bez problemu uzyska potrzebną mu bezwzględną większość głosów. Wcześniej przedstawiony zostanie 209 stronicowy „Raport o stanie Chełma w 2019 r”.

„Raport o stanie Chełma w 2019 r.” to dokument napisany przez miejskich urzędników obrazujący społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną, przestrzeń miejską oraz zarządzanie miastem według stanu na koniec ubiegłego roku. Zwykle raport powstawał w maju, ale ze względu na koronawirusa, terminy zostały przesunięte o 60 dni. Z dokumentem może zapoznać się każdy zainteresowany. Pełny tekst raportu poniżej.

Chełm stracił 960 mieszkańców

My wybraliśmy kilka ciekawostek. Miasto się konsekwentnie wyludnia. W ciągu roku 2019 ubyło 960 osób. Z rejestru mieszkańców miasta wynika, że w Chełmie zameldowanych były 60 253 osoby. Kobiet było więcej, bo 32 324, a mężczyzn 27 929. 10 672 mieszkanki miasta miały więcej niż 60-lat. Mężczyzn powyżej 65 roku mieszkało 4 661. Młodzieży do 18 roku życia doliczono się 9 387 i było 6 stulatków. W 2019 roku urodziło się w Chełmie 446 dzieci, a zmarły 622 osoby. Zameldowanych było 102 cudzoziemców na pobyt stały i 301 na pobyt czasowy.

Uczniowie i nauczyciele

474 pierwszaków zaczęło naukę w szkołach podstawowych w szkołach. W roku szkolnym 2019/2020 naukę podjęło 5 293 uczniów w 187 oddziałach. Najwięcej z 474 uczniów w 20 oddziałach klas pierwszych szkół podstawowych zostało przyjętych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 11 oraz Szkole Podstawowej nr 8. Uczyło ich 18 doktorów i 1311 magistrów. 502 590,57 zł – tyle wyniosło ich wynagrodzenie brutto. Największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się: I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych.

W 2019 roku ze świadczeń pomocy społecznej oferowanych przez MOPR skorzystały ogółem 1 724 rodziny. Opłacono 4 pogrzeby.

Nieruchomości

Chełm był właścicielem gruntów o powierzchni o 854 hektarów. 15 399 budynków znajdowało się w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, wydano  275 decyzji o pozwoleniu na budowę i oddano do użytku 229 nowych obiektów. Na terenie miasta obowiązują 43 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Mechanicznie zamiatano ulice na długości 86 km z częstotliwością 2 razy w tygodniu. Leczeniem objęto 305 kasztanowców białych, wydano 118 decyzji na usunięcie drzew i krzewów.

Zyski i straty spółek

Unieszkodliwiono 89,96 ton odpadów zawierających azbest. W 2019 r. udzielono 8 dotacji na usunięcie szamb. Przebudowano również 0,647 km nawierzchni dróg gminnych i 0,2 km nawierzchni dróg wewnętrznych.

Wydatki remontowe na drogi publiczne w 2019 r. wyniosły: 2 224 343,52 zł, podczas gdy na remonty dróg, chodników i innych elementów infrastruktury drogowej w 2018 r. wydatkowano 3.631.725,97 zł.

2 846 142 pasażerów przewiozły Chełmskie Linie Autobusowe. 35 autobusami Chełmskie Linie Autobusowe przejechały na 14 liniach w 2019 r.  1.276.203 kilometrów przewożąc 2 846 142 pasażerów. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 536 050,27 zł. 

Zatrudniający 46 osób Park Wodny Stan zakończył rok 2019 stratą netto w wysokości 1 985 644,44 zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Chełmie za 2019 rok odnotowało stratę w wysokości 902 tys. zł. a inna spółka TBS  zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 96 696,81 złotych tj. o 10,21 proc. wyższym niż w roku 2018.

Za:

Regionalny portal informacyjny Dziennik Wschodni

Dodaj komentarz