Gender – przewrót antropologiczny? – dr Anna Kubiak

Słownik PWN terminem ideologia określa całokształt idei i poglądów na świat i życie społeczne właściwy danej warstwie, grupie społecznej, danemu  kierunkowi, prądowi politycznemu, ekonomicznemu, czy artystycznemu.

Ideologia gender, nazwana od angielskiego słowa gender–rodzaj (w odróżnieniu od słowa sex-płeć) to wielowymiarowe zjawisko kształtowane przez lewicowe środowiska feministyczne w XX wieku. Ideologia  ta  wywodząca  się  z  ruchów walczących z dyskryminacją kobiet  o równe dla nich prawa wyborcze, o możliwość nauki,  o porównywalną płacę na równorzędnych stanowiskach, na  przestrzeni  wielu lat zmieniła zasadniczo swoje oblicze. W  propagowanych  dzisiaj  coraz  agresywniejszych formach oddziaływania ujawnia  się  fakt,  iż  w  ideologii  tej  tkwi istotny  błąd antropologiczny – zaprzeczanie naturze człowieka, jego godności, istocie kobiecości i męskości, istocie rodziny.

Kluczowym pojęciem, wokół którego zbudowana została teoria gender jest „tożsamość płciowa”, inaczej nazywana „płciową identyfikacją” (ang. genderidentity) . Termin ten oznacza utrwalone i intensywne doświadczenie odczuwania i przeżywania własnej płciowości, która może być zgodna lub nie z płcią biologiczną. Inaczej mówiąc jest to czyjeś wewnętrzne poczucie „ja” jako mężczyzny lub  kobiety, kombinacja obu tych pojęć lub żadna z nich. Twórcy ideologii nazywają to osobistym odczuwaniem własnej płci społeczno-kulturowej.  Człowiek jest tym kim chce być niezależnie od obiektywnych ustaleń biologicznych, kulturowych i społecznych. Subiektywność wewnętrznych odczuć i przeżyć jest tu najważniejsza, umowność wszystkiego co dotyczy człowieka, w tym płci, wydaje się być w świetle teorii gender wartością pożądaną i promowaną.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele różnych prób zdefiniowania pojęcia gender jako tzw. konstruktu społecznego. Jest z tym poważny problem gdyż ideolodzy rozróżniają kilka znaczeń tego pojęcia.  Wydaje się, że najtrafniej opisuje to francuski badacz o. Joseph Verlinde, pisząc iż teoria ta dotyczy tożsamości płciowej tworzonej przez każdą jednostkę na podstawie subiektywnego postrzegania własnej płci i orientacji seksualnej.  Według tej przesłanki męskość i kobiecość nie byłyby już oparte na danych biologicznych ale na subiektywnym przekonaniu jakie każdy tworzy o własnej tożsamości. Inaczej mówiąc twórcy tego zjawiska sugerują możliwość całkowitego rozdzielenia  tożsamości płciowej i płci biologicznej określonej przez geny dziedziczone po rodzicach. Ktoś kto będąc anatomicznie mężczyzną „przyjmując” kobiecą tożsamość płciową miałby być uznany za kobietę a ktoś kto będąc biologicznie kobietą „przyjmuje” męską tożsamość płciową winien być uznawany za mężczyznę. Osoba określa się  na podstawie własnego poczucia i wybiera swoje zachowania seksualne niezależnie od swej anatomii.

Kolejnym utworzonym na potrzeby tej teorii określeniem jest pojęcie – „stereotyp płciowy”, które wynika z opinii, że płeć będąc  cechą uniwersalną i łatwo identyfikowalną jest szczególnie podatna  na  tworzenie  stereotypów.  Stereotypy  są  zespołem uproszczonych i sztywnych przekonań na temat osobistych atrybutów grupy osób, czy kategorii społecznych np. kobiet i  mężczyzn.  Stereotypy  płci  opisują  przekonania,  że szczególne  zachowania  charakteryzują  jedną płeć i  nie  odnoszą się do drugiej.

Najczęściej opisywanym przykładem takiego stereotypu ( wg genderystów)  jest wychowywanie dziewczynek na „dziewczynki” i chłopców na „chłopców”.  Zwykle, w kulturze zachodniej, dziewczynkom kupowane są zabawki związane z gotowaniem, sprzątaniem lub robieniem makijażu. To zaś od najmłodszych lat uczy je pełnić określone role społeczne, które w społeczeństwie Zachodu są im przypisane.

W przypadku chłopców zwykle podarowanymi zabawkami są samochody, narzędzia, żołnierzyki, czy plastikowa broń. Ideolodzy gender sugerują, że przedmioty te również mają na celu wczesne przygotowanie ich do pełnienia określonych ról społecznych.

Twórcy teorii gender uważają, że każdy człowiek od początku swojego życia jest przyuczany do pełnienia poszczególnych, przypisanych płci biologicznej ról i odznaczania się pewnymi zrachowaniami, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a także w procesie socjalizacji przez środowisko. Mowa tu o stosownym sposobie ubierania się, zachowania, byciu takim a nie innym rodzicem, pełnieniu określonej funkcji na gruncie zawodowym, a także o obowiązku bycia osobą o orientacji heteroseksualnej. Ideolodzy określają  to wychowanie jako  opresyjne i domagają się, żeby dać każdej osobie przestrzeń, by sama mogła powiedzieć kim jest i jaka jest jej tożsamość.

Należy tutaj zauważyć, że absurd założeń ideologii gender faktycznie skazałby ją na szybkie  unicestwienie.  Praktyka  wskazuje jednak na  to, że jest ona krok  po  kroku aplikowana odgórnie, poprzez próby powolnej zmiany świadomości społecznej, zmiany postaw,  a  także  poprzez akty   prawne pozornie  promujące dobro (np. konwencja przeciw przemocy, ustawy antydyskryminacyjne),  ale  zawierające pułapkę – konieczność akceptacji ideologii  gender.

Ideologia  gender  wchodzi do  naszego  kraju wieloma kanałami m.in. poprzez różnorodne przekazy, szczególnie medialne, kształtujące postawy wrogie powszechnie dotychczas akceptowanej cywilizacji, wrogie chrześcijaństwu, wrogie Kościołowi. Do przyjęcia ideologii gender przygotowywane są uczelnie – na wielu z nich kształceni są aktywiści ruchu  bazującego  na  założeniach gender; do  przyjęcia  ideologii przygotowywane są środowiska: medyczne, artystyczne, naukowe, prawne. W myśl ideologii  gender  przeprowadza  się  w  wielu  środowiskach  liczne  szkolenia  dla nauczycieli, policjantów, prawników… W promocję gender włączyło się wielu naukowców. Zgodnie z tym nurtem źle widziane   jest   publikowanie opracowań naukowych,  które  świadczą  o wartości i znaczeniu małżeństwa i rodziny. Nagłaśniane są natomiast wyniki   tych badań (najczęściej zmanipulowanych lub nierzetelnych), które są zgodne z ideologią gender.

Wobec powyższego uzasadniona wydaje się dziś społeczna dyskusja na temat obecnego statusu teorii gender, a także na temat ideologicznych zapędów  różnych osób i środowisk, które pod pretekstem wzniosłych idei walki o równość klasową, etniczną, płciową, prawo do aborcji i eutanazji usiłują dokonać dekonstrukcji myślenia opartego o wartości klasyczne i chrześcijańskie. Ten artykuł jest próbą inauguracji  takiej  właśnie dyskusji.

Anna Kubiak – dr nauk przyrodniczych


https://youtu.be/orFvL7QzArk

1 komentarz do wpisu “Gender – przewrót antropologiczny? – dr Anna Kubiak”

Dodaj komentarz