Zwalczanie klubów sportowych przez prezydent Hannę Zdanowską w celu przejęcia nieruchomości tych klubów na przedsięwzięcia deweloperskie (+video)

1️⃣ Przejęcie nieruchomości klubów sportowych poprzez wywołanie kryzysu organizacyjnego i materialnego w klubach, to już utrwalona forma działania prezydent Hanny Zdanowskiej.

2️⃣ Spółdzielczy Klub Sportowy START pozbawiony został dotacji na działalność w czasie najlepszych osiągnięć sportowych wśród młodzieży (poprzez sztucznie wywołane i bezprawne roszczenie zawyżonych opłat za dysponowanie mieniem). Następnie klub jest pozbawiany prawa do dysponowania nieruchomościami (nawet nie podpisuje się z Klubem umowy dzierżawy). W Studium zagospodarowania przestrzennego większość terenów klubowych przeznaczane jest na zabudowę deweloperską. Tak następuje proces dławienia działalności sportowej klubu z tradycjami i przejmowanie atrakcyjnych terenów pod apartamentowce.Klub mógłby być realizatorem projektów rewitalizacyjnych, ale pozbawia się go majątku i ostatecznie podmiotowości. O partnerstwie nie ma żadnej mowy.

3️⃣ Podobny proces uruchomiono w stosunku do Klubu Sportowego SPOŁEM. Ograniczono dotacje dla Klubu o połowę. Dezorganizuje się prace organów klubowych, by przejąć część nieruchomości. To że działa się na trwałą szkodę materialną mogącą pozbawić podmiotowości klubu, to p. Zdanowskiej nie obchodzi.

➡️ Niedawno zorganizowała tu konferencję prasową mówiącą o rewitalizacji Parku Helenowskiego, podczas której dysponowała już nieruchomościami Klubu Społem. Oczywiście nikt z Klubem tego nie uzgadniał.

➡️Doprowadzono do wycofania się z aktywności części działaczy, by powołać kuratora, który miałby przeprowadzić operacje pozbawienia Klubu części nieruchomości.

➡️Kto miałby zostać kuratorem według p. Zdanowskiej? – deweloper p. Dominik Gralka (m.in. właściciel działki po hotelu Centrum). To charakterystyczne: kiedy p. Dominik Gralka był prezesem Rudzkiego Klubu Sportowego, to naprawianiem finansów tego Klubu zajmował się skutecznie jako kurator Ryszard Sokołowski, który był prezesem Klubu Społem. Analogicznie:Klub mógłby być realizatorem projektów rewitalizacyjnych, ale pozbawia się go majątku i ostatecznie podmiotowości. O partnerstwie nie ma żadnej mowy.

4️⃣ Zabiegi p. Zdanowskiej pokrzyżował Sąd Rejestrowy, który wskazał drogę na wyjścia z kryzysu stworzonego przez p. Zdanowską, co w ostateczności spowodowało zwołanie Walnego Zebrania Delegatów, wybranie nowych władz i ich zarejestrowanie. W nowych władzach są najbardziej zasłużeni działacze Klubu w tym najbardziej doświadczony Ryszard Sokołowski, jako dyrektor Klubu.

5️⃣ Jednak p. Zdanowska dalej paraliżuje Klub odmową wpisania nowych władz – zarejestrowanych w KRS – do prowadzonej przez Prezydenta Miasta ewidencji klubów sportowych.

✅📢Wzywam p. Zdanowską do uznania klubów sportowych jako partnerów miasta i honorowania ich podmiotowości (wielkiej tradycji – także olimpijskiej) i misji, czyli umożliwienia ich działalności i nie zabierania nieruchomości służących realizacji tej misji.

✅📢Wzywam do zarejestrowania legalnych władz Klubu SPOŁEM w ewidencji klubów sportowych oraz do podpisania umowy dzierżawy (analogicznie jak z innymi klubami) nieruchomości wykorzystywanych przez Klub START.

✅📢Wzywam do ustalania planów rewitalizacyjnych z gospodarzami terenów, którym te plany są dedykowane. Kluby są gotowe do takiej aktywności i mogą przyciągać innych.


Sylwetka posła Włodzimierza Tomaszewskiego

Od 2002 roku do 2010 sprawowałem urząd  I Wiceprezydenta Miasta. Pracę zawodową rozpocząłem jeszcze podczas studiów. Od 1975 do 1980 roku pracowałem jako instruktor w Zakładowym Domu Kultury im. Harnama w Łodzi. Współorganizowałem łódzką „Solidarność”. W latach 1980-1981 kierowałem Działem Organizacyjnym Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”. Od 1990 roku współtworzyłem polski, odradzający się samorząd.

Całe swoje życie związałem z Łodzią. Jestem absolwentem pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego.

W Łodzi mieszkam od urodzenia, tu też pracuję.

W rządzie Jerzego Buzka byłem wiceministrem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Wdrożyłem w życie kontrakty wojewódzkie, jako programy operacyjne przygotowujące polskie samorządy do członkostwa w Unii Europejskiej. Wcześniej, jako doradca Premiera RP ds. samorządu terytorialnego koordynowałem prace nad ustawami kompetencyjnymi w ramach reformy ustrojowej państwa. Ich wynikiem była m.in. decentralizacja Polski, powstanie od 1 stycznia 1999 roku powiatów oraz scalenie dotychczasowych 49 województw w 16 nowych. 
Współtworzyłem korporacje samorządowe działające dziś w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Do chwili obecnej współpracuję także jako ekspert z organizacjami samorządowymi i parlamentarzystami.

Działalność

  • w 2010 roku obejmuje funkcję przewodniczącego Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego
  • w 2006 roku w wyborach do Rady Miejskiej ponownie uzyskuje jeden z najlepszych wyników
  • w 2002 roku w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi uzyskuje najlepszy wynik wyborczy w ramach swojego komitetu wyborczego i jeden z najlepszych pośród wyników wszystkich kandydatów startujących z innych komitetów
  • w latach 1998 – 2002 radny Rady Miejskiej w Łodzi z najlepszym wynikiem wyborczym w ramach swojego komitetu wyborczego i jeden z najlepszych pośród wyników wszystkich kandydatów startujących z innych komitetów
  • od 1998 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego „Wiadomości Samorządowych”- pisma Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego – Liga Łódzka im. Grzegorza Palki
  • od 1990 roku działacz Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, przekształconego w stowarzyszenie ŁPO –Liga Łódzka im. Grzegorza Palki
  • 1989 – 1990 r. przewodniczący struktury zakładowej NSZZ „Solidarność”
  • od 1980 roku w NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej

Postanowieniem z 3 czerwca 2005 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Włodziemierza Tomaszewskiego Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój samorządu terytorialnego.

25 maja 2009 postanowieniem Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polski Włodzimierz Tomaszewski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce samorządowej. Publikował m.in. w Tygodniku Samorządowym „Wspólnota” i w „Rzeczpospolitej”.

oprac. EB

  • źrógło: https://tomaszewski.lodz.pl/index.php/o-mnie/

Dodaj komentarz