ZBRODNIA DOSKONAŁA W WAŁBRZYCHU – o przekrętach przy „reprywatyzacji”

W sprawie przekrętu „reprywatyzacyjnego” w Wałbrzychu skierowane zostało przez mgr inż. Grażynę Durkalec, mgr inż. Zbigniew Durkalec oraz pełnomocników skrzywdzonych rodzin

pismo ze strony naszego Stowarzyszenia RKW do ministra Patryka Jakiego.

A oto czego dotyczy sprawa ZBRODNI DOSKONAŁEJ W WAŁBRZYCHU:

Przypowieść o Zbrodni Doskonałej w Wałbrzychu i nowej reguła matematycznej polegającej na tym iż kwota 900 zł kosztów procesu sądowego jest większa od następujących wartości:50 mld zł + wartość przedsiębiorstw państwowych + wartości mieszkań i lokali użytkowych, w tym hoteli, +wartość gruntów + wartość poniesionych szkód i krzywd przez rodziny przekazane za darmo jak niewolnicy.

Zbrodnia Doskonała i nowa reguła matematyczna w Wałbrzychu istnieje z powodu:

Trwałej Miłości Wzajemnej Kasty, Palestry, Wojewodów i Wicewojewodów Wałbrzyskich, geodetów, osób wybranych w wolnych wyborach, Zarządu miasta Wałbrzycha, syndyków, likwidatorów, grupy cwaniaków, kadry kierowniczej przedsiębiorstw państwowych, notariuszy, komorników, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracowników Urzędu Skarbowego, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa i pozostałych do kasy i władzy, bezkarności

To nie jest bajka ani fanaberie a przypowieść jest zawarta i wynika ze sposobu prowadzenia sprawy i wydania wyroku w dniach 4. 01. 2017 r. i dwóch wyroków jednocześnie w tym samym dniu tj. 17. 03. 2017 r. . przez Sędziego Sądu Okręgowego w Świdnicy Jacka Szerera, byłego dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu i męża Notariusz Anny Szerer.

Sprawa była prowadzona pod sygnaturą akt IC 2508/14.

Wałbrzych zostało odzyskany po II Wojnie Światowej, jako mienie poniemieckie. Po Niemcach pozostało na terenie Województwa Wałbrzyskiego, w tym w Wałbrzychu, co najmniej 200 zakładów pracy, mieszkania, Domy Kultury, Ośrodki Sportowe, Baseny, hotele, przychodnie lekarskie, szpitale, uzdrowiska itp.

Ale po 1985 roku Wałbrzych, tak jak inne miejscowości na terenie Województwa Wałbrzyskiego, zostało bardziej zniszczone, rozkradzione, rozszabrowane niż jak po II Wojnie Światowej.

Wałbrzych i mieszkańcy przeżyli kolejną potajemną i bezwzględną wojnę, przeprowadzoną i przygotowaną przez osoby wykształcone, którzy popełniły według ich mniemania zbrodnię doskonałą z miłości do pieniędzy i władzy.

Zbrodnia doskonała w Wałbrzychu została dokonana przy pomocy zbrodniczych Decyzji Administracyjnych i Uwłaszczeniowych wydanych przez Wojewodę Wałbrzyskiego w latach od 1991 do 1998 roku kiedy to rozdawany był na życzenie majątek przedsiębiorstw państwowych, tereny, mieszkania, lokale użytkowe, hotele, przychodnie, ośrodki wczasowe itp. Rozdano to wybranym osobom pod pozorem spółek prawa handlowego, fundacji, agencji, spółdzielni mieszkaniowych itp.

Zbrodnia doskonała obejmowała również to, iż Państwowe Biuro Notarialne w Wałbrzychu do 31. 121993 roku dokonało zamknięcia 1186 ksiąg wieczystych, a Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zamknął 286 ksiąg wieczystych.

Zaginął również Rejestr Przedsiębiorstw Państwowych w Wymiarze Sprawiedliwości.

Zbrodnia doskonała w Wałbrzychu jest nadal doskonała, bowiem kasta w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu zakładała, zamykała, ponownie zakładała księgi wieczyste dla nieruchomości w Wałbrzychu. Była i jest to karuzela która służy ukryciu dowodów zbrodni doskonałej.

Po 1998 roku Kasta i Palestra Organów i Instytucji Państwowych, w tym Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa rozpatrywała wszystkie pozwy, skargi wnioski, doniesienia, odwołania, i prowadziły to w stały i jednakowy sposób tak jak sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy Jacek Szerer stosowali nową regułę matematyczną, przykładowo kwota 900 zł kosztów procesu sądowego jest większa od następujących wartości 50 mld zł + wartość przedsiębiorstw państwowych + wartości mieszkań i lokali użytkowych, w tym hoteli, +wartość gruntów + wartość poniesionych szkód i krzywd przez rodziny przekazane za darmo jak niewolnicy.

Zbrodni Doskonałej powiedzieli STOP aktywna grupa lokatorów oraz ich pełnomocnicy a mianowicie mgr inż. Grażyna Durkalec i mgr inż. Zbigniew Durkalec.

Do aktywnej grupy lokatorów należą głównie: Barbara Antos, Zbigniew Antos, Roman Broda, Stanisław Dudek, Tadeusz Flis, Józef Gromadzki, Genowefa Kruszewska, Stanisław Humeniuk, Bronisław Mądry, Włodzimierz Radziemski, Kazimierz Sobczyk, Janusz Sosnowski, Krystyna Sucharzewska, Zdzisław Szczepankiewicz, Witold Szmigowski, Bogdan Walczak, Anna Wasung, Jan Woźniak, Jan Ziemski, Jan Żurawski i inni.

Od 2008 roku zostało złożonych ponad 200 pozwów, ale Kasta i Palestra w przypadku podpisania 3 aktów notarialnych pomiędzy:

1. Zakładem Urządzeń Górniczych „ WAMAG” S. A. w Wałbrzychu, RHB 1492, REGON 19873

a

2. Wałbrzyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, spółka z o. o. w Wałbrzychu, RHB 2046, NIP 886-19-80-221, REGON 890466551, KRS 0000071355.

postępowała jednakowo tj. odrzucała pozwy, obciążała powodów wysokimi kosztami sądowymi i procesowymi, zastraszała i nie zastosowała prawa obowiązującej i wynikającego Ustawy z 1990 r. o zwrocie korzyści niesłusznie czerpanych kosztem Skarbu Państwa.

Bo w Wałbrzychu w tym przypadku ma miejsce Zbrodnia Doskonała.

Żadna z w/w organów i instytucji w Polsce nie wszczęła od 2000 roku z urzędu postepowania, w sprawie ustalenia legalności co do przekazania za darmo nieruchomości zabudowanych, w tym zamieszkałe mieszkania, położonych w Wałbrzychu w 1997 r. . Kasta i Palestra z miłości do Kasy i władzy zadbała o to.

Aktywna grupa nie występowała tylko w swojej sprawie ale w trosce o majątek Państwa Polskiego i skrzywdzone rodziny. Miedzy innymi w 2014 roku 14 osób złożyło pozwy i pozwało Prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja, jako reprezentanta Skarbu Państwa od 1. 01. 2013 r. , w sprawie ustalenia przez Sąd nieważności następujących aktów notarialnych sporządzonych przez notariusza Bożenę A. Warzyńksą ( obecnie Łagoda): Rep. A nr 11793/97 z dnia 30. 10. 1997 r. , Rep. A nr 10408/97 z dnia 31. 07. 1997 r. , Rep. A nr 10734/97 z dnia 20. 08. 1997 r. wraz z załączonymi dowodami.

Sprawa z której wynika przypowieść dotyczy pozwu złożonego do Sądu Okręgowego w Świdnicy w sprawie ustalenia przez Sąd nieważności aktu notarialnego, określonego Rep. A nr 11793/97 z dnia 30. 10. 1997 r. , zostały przedstawione niektóre dowody. Przyzwoita, dzięki Bogu nie mgr prawa, kobieta MJ, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku 64 lat marzyła aby kasta zakończyła Zbrodnię Doskonałą.

Dnia 16. 12. 2014 roku Polka w trosce o dobro Państwa Polskiego złożyła pozew w sprawie ustalenia przez Sąd nieważności aktu notarialnego, określonego Rep. A nr 11793497 z dnia 30. 10. 1997 r. został złożony przedmiotowy pozew.

Pozew zasługiwał na rozpatrzenie w sposób procesowy a nie na odrzucenie. Powódka jest uprawniona do złożenia takiego pozwu, wynika to przede wszystkim z Art. 1 Ustawy Zasadniczej bo chodzi o dobro narodowe Państwa Polskiego tj. ujawnienie bezprawnej i dzikiej prywatyzacji majątku przedsiębiorstw państwowych na terenie Województwa Wałbrzyskiego w tym miasta Wałbrzycha.

MJ wykazała iż jej pełnomocnicy planowali dla prawdy i sprawiedliwości przedstawić dowody w sprawie Zbrodni Doskonałej.

Kasta nakazała zapłacić 500 zł kosztów sądowych, zostały wpłacone. Kasta przyznała pełnomocnika urzędu i nakazała pełnomocnikowi zmienić treść pozwu. Pełnomocnik nie zmienił treści i uzasadnienia pozwu.

Kasta nie dopuściła na rozprawie w dniu 21. 12. 2015 r. , jako dowodów w sprawie przesłuchań świadków głównie: mgr inż. Grażynę Durkalec, mgr inż. Zbigniewa Durkalec, Jana Woźniak, Bogdana Walczak, Włodzimierza Radziemskiego i pozostałych.

Świadkowie zamierzali udowodnić zasadność pozwania przed wymiar sprawiedliwości Skarb Państwa, który od 1. 01. 2013 r. reprezentowany jest przez Prezydenta miasta Wałbrzycha i przedstawić posiadane dokumenty i ustalone fakty.

Pełnomocnik MJ zgłosił wniosek do protokołu rozprawy w dniu 21. 12. 2015 r. , iż nie dopuszczając dowodów w formie przesłuchania świadków sąd złamał prawo i bez możliwości zgłoszenia sprzeciwu zamknął przewód sądowy i na dzień 4. 01. 2016 r. wyznaczył już termin ogłoszenia wyroku.

Sędzia Jacek Szerer jako uzasadnienie posłużył się odpowiedzią na pozew powoda, udzieloną przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa z dnia 6. 10. 2015. Powódka dwa razy zgłosiła sprzeciw do sposobu i nieprzyzwoitej odpowiedzi, udzielonej przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

Sposób odpowiedzi jest dowodem na to iż od 1990 roku Państwo Polskie jest TEKTUROWE i nie istnieje, chyba tylko po to aby dobrze działo się Kaście, Palestrze, Notariuszom, komornikom i ich rodzinom, przyjaciołom, wątpliwej grupie bogaczy, znajomym, w tym Romanowi Szełęmej.

Kasta zasłaniając się niezawisłością nie dopuszcza dowodów Zbrodni Doskonałej, aby prawda nie wyszła na jaw o tym jak rozdano majątek miasta Wałbrzycha za darmo pod pozorem prawa i że w tym uczestniczyli funkcjonariusze publiczni, partyjni, pracownicy sądu, prawnicy i osoby ze świecznika demokracji.

W sposób urągający urzędowi została przygotowana odpowiedź z 6. 10. 2015 r. przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, , pomylone są dane, mowa jest o starostwie kieleckim, a butny i arogancki sposób odpowiedzi skupił się na tym iż Kasta ma ukarać i zażądać od MJ kwotę 3. 600 zł.

Powódka udowodniła przed sądem iż osiąga miesięcznie netto 1070, 60 zł w formie oświadczenia i to że zostaje jej na żywność 80 zł miesięcznie.

4. 01. 2017 roku Sąd wydał wyrok o odrzuceniu pozwu i nakazał zapłacić MJ 900 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

MJ a złożyła Apelację od Wyroku z 4. 01. 2017 r. dnia 10. 02. 2017 r. , zrezygnowała z pełnomocnika.

Wyrok dnia 4. 01. 2017 r. został wydany z obrazą przepisów prawa i przez sędziego który może być związany ze sprawą.

MJ wniosła o uchylenie Wyroku w całości i przeprowadzenie ponowne sprawy w sposób procesowy, zgodnie z Ustawą Zasadniczą, Kodeksem Postępowania Cywilnego, zapewnieniem równości wobec prawa, oraz bez stronniczości sądu a mianowicie: przez sędziego nie związanego z notariuszem Anną Szerer i notariuszem Januszem Sobczak oraz takiego który nie pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Wałbrzychu przy ul. Zamkowej 4 w Wałbrzychu.

Kasta zażądała od MJ zapłacenia 500 zł tytułu kosztów Apelacji od wyroku IC 2508/14 z dnia 4. 01. 2017 r. .

MJ złożyła zażalenie na wysokość kosztów wysokości 500 zł od Apelacji.

Sędzia Jacek Szerer sam w swojej sprawie i nie tylko jako sędzia, ale również jako były Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu i mąż notariusz Anny Szerer rozpatrywała zażalenie i apelację od IC 2508/14 z 4. 01. 2017 r. i ……. . 17. 03. 2017 roku.

Sędzia Jacek Szerer jako dyrektor w Urzędzie Wojewódzkim pracował razem z Jerzym Świteńkim, kiedy ten był Wojewodą Wałbrzyskim. Jerzy Świteńki to też były sędzia i przyjaciel wielu sędziów z tamtego systemy.

Ponieważ w Wałbrzychu zostało popełniona Zbrodnia Doskonała przez Układ Zamknięty, a związana z prywatyzacją majątku przedsiębiorstw państwowych, to właśnie dlatego bezkarnie tego samego dnia17 marca 2017 roku, sędzia Jacek Szerer wydał dwa wyroki w sprawie IC 2508/14 tj. :

pierwszy o odrzuceniu wniosku zwolnieniu od kosztów apelacji w wysokości 500z ł,

a drugi uzasadniając iż MJ nie wpłaciła 500 zł to Apelacja od wyroku musi zostać odrzucona.

MJ odwoływała się od kosztów procesu w wysokości 900 zł na rzecz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Okazało się że Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa wezwała MJ do zapłaty 900 zł. Mimo złożonego wniosku do tej Instytucji o umorzenie tej kwoty i wykazanie jakie szkody poniósł i ponosi Skarb Państwa.

Sposób załatwienia wniosku wraz z dowodami na Zbrodnię Doskonała w Wałbrzychu przez Prokuratorię Generalnej Skarbu Państwa jest dowodem na to iż zarówno kasta, Palestra i Prokuratoria generalna Skarbu Państwa stosuje ciągle i nieprzerwalnie nową regułę matematyczną a mianowicie iż kwota 900 zł kosztów procesu sądowego jest większa od następujących wartości 50 mld zł + wartość przedsiębiorstw państwowych + wartości mieszkań i lokali użytkowych, w tym hoteli, +wartość gruntów + wartość poniesionych szkód i krzywd przez rodziny przekazane za darmo jak niewolnicy.

Zbrodnia doskonałe i nowa reguła funkcjonuje w Wałbrzychu tylko dlatego iż wmówiono od 1989 r. członkom Kasty i Palestry iż są ponad prawem, ponad Polakami, ponad Państwem Polskim i do końca życia zarówno oni, jak ich rodziny i znajomi są bezkarni i za nic nie odpowiadają.

Siebie kochają miłością wzajemną a Polaków i Polskę nienawidzą.

MJ jako dowód przedstawiła pozew zbiorowy złożony przez 17 osób dnia 5. 08. 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu o Uzgodnienie Treści Księgi Wieczystej z Rzeczywistym Stanem Prawnym i Wpisanie Powodów i Skarb Państwa jako Właścicieli do Ksiąg Wieczystych. Pozew dotyczył 78 ksiąg wieczystych prowadzonych dla miasta Wałbrzycha. Sprawa ta jest prowadzona pod sygn. akt VIII C 1964/13 i IC 1683/13.

Dnia 18. 11. 2013 r. aktywna grupa złożyła osobiście na ręce Pana Prezydenta wniosek o przystąpienie, jako strona postępowania do sprawy, prowadzonej w Sadzie Rejonowej pod sygn. akt IC 1683/13.

Dla dobra miasta Wałbrzycha, Wałbrzyszan Prezydent miasta Wałbrzycha mógłby przejąć bezpłatnie na własność tereny, mieszkania, lokale użytkowe, położone na terenie miasta Wałbrzycha i przyczynić się do zakończenia konfliktu społecznego, jaki ma miejsce w wyniku bezpodstawnej utraty kontroli Gminy Wałbrzych nad Wałbrzyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. .

Romana Szełemej został poinformowany iż aktywna grupa wystąpiła również w imieniu Skarbu Państwa, a od 1. 01. 2013 r. oznacza to że również w imieniu Gminy Wałbrzych.

Gdyby Prezydent kierował się dobrem Wałbrzyszan a nie miłością do Kasty, Palestry, wątpliwej grupy bogaczy zakończyłby ogromny konflikt społeczny w Wałbrzychu, trwający od 1997 roku.

Roman Szełemej otrzymał treść pozwu i wykaz ksiąg wieczystych i wykorzystał nasz wniosek ale nie dla dobra zwykłych Wałbrzyszan, skrzywdzonych przez Gminę Wałbrzych.

W ramach pozwu zacytujemy jak grupa Wałbrzyszan chciała zadbać o majątek państwowy:

W punktach

(…) 70. Uzgodnienie treści księgi wieczystej nr KW 35179 -, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości ul. Wrocławska 93 w Wałbrzychu – z rzeczywistym stanem prawnym i wpisanie: Skarb Państwa jako właściciela nieruchomości tj. budynków i gruntu.

71. Uzgodnienie treści księgi wieczystej nr KW 33664 -, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział Ksiąg Wieczystych dla lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej, działka 133/2 w Wałbrzychu – z rzeczywistym stanem prawnym i wpisanie:

Skarb Państwa jako właściciela nieruchomości tj. budynków i gruntu. (. . )

I JAK POSTĘPUJE PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA?

WYKORZYSTUJE NASZ WNIOSEK W RAMACH ZBRODNI DOSKONAŁEJ W WAŁBRZYCHU

Prezydent miasta Wałbrzycha wydał Decyzję nr 7/20015 dnia 15. 01. 2015 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Decyzja ta dotyczy nieruchomości zabudowanej przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu, określonej nr działki 382, obręb nr 4 Szczawienko, o pow. 5, 0547 ha.

Decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Decyzja została wydana przez Prezydenta miasta Wałbrzycha aby ukryć dowody bezprawnej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na terenie miasta Wałbrzycha, na terenie Województwa Wałbrzyskiego.

Na tej działce znajdują się następujące budynki i urządzenia, które nie stanowią odrębnej nieruchomości:

-nr 1 budynek przemysłowy przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 2 budynek przemysłowy przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 3 budynek przemysłowy przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 4 budynek przemysłowy przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 5 budynek magazynowy przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 6 inny budynek niemieszkalny przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 7 inny budynek niemieszkalny przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 8 budynek magazynowy przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 9 budynek magazynowy przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 10 budynek magazynowy przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 11 inny budynek niemieszkalny przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 12 budynek magazynowy przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 13 budynek magazynowy przy ul. Wrocławskiej 93 w Wałbrzychu

-nr 14 budynek przemysłowy przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 15 budynek przemysłowy przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 16 budynek przemysłowy przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

-nr 17 urządzenia.

Pierwsza spółka prawa handlowego otrzymała bezprawnie przedmiotową działkę z zabudowaniami za darmo, kosztem Skarbu Państwa.

Jak wynika zapisów w księdze wieczystej dot. działki o której mowa w przedmiotowej Decyzji Notariusz Anna Szerer sporządziła co najmniej 3 umowy sprzedaży:

Umowę sprzedaży nr 5698 /2006 z dnia 3. 10. 2006 r.

Umowę sprzedaży nr 7803/2006 z dnia 27. 11. 2006 r

Umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu nr 46662/2007 z dnia 20. 07. 2007 r. .

Jeżeli miejsce miała sprzedaż to pieniądze ze sprzedaży zabudowań powinny wrócić do Skarbu Państwa.

Jaki to dziwny przypadek iż mąż pani Notariusz pan Jacek Szerer pełnił funkcję Prezesa Sadu Okręgowego w Świdnicy i w tym czasie w tym sądzie każdy sędzia odrzucał wszystkie pozwy dot. tzw. ZUG WAMAG i tzw. WTBS, pozwów było rozpatrywanych w ilości ok. 106.

W spółce z o. o. o nawie „RONAL – POLSKA „ od ok. 1998 roku pracuje dr inż. Krzysztof Brosig, który pracował w przedsiębiorstwie państwowym z/s przy ul Wrocławskiej 93 w Wałbrzychu o nazwie Zakłady Urządzeń Górniczych „WAMAG” jako kadra kierownicza oraz brał udział w prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. Adres ul. Wrocławska 93 jest wymieniony w przedmiotowej Decyzji.

Prezydent miasta Wałbrzycha Roman Szełemej odmówił udzielenia nam pomocy a w przypadku bogatej – spółce z o. o. o nawie „RONAL – POLSKA pomógł wydając z rażącym naruszeniem prawa Decyzję nr 7/20015 dnia 15. 01. 2015 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Decyzja ta dotyczy nieruchomości zabudowanej przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu, określonej nr działki 382, obręb nr 4 Szczawienko, o pow. 5, 0547 ha.

Oddział Stowarzyszenia RKW w Wałbrzychu

Ryszard Jordan

ul. Katowicka 3/9

58-303 Wałbrzych

(adres do korespondencji)

e-mail. ruch.kontroli.wladzy.walb@gmail.com

tel. 604552997