W sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania

Art. 223. Okręgowa komisja wyborcza po zarejestrowaniu list kandydatów zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez Państwową Komisję Wyborczą.

TREŚĆ UCHWAŁY o druku i dostarczeniu kart do OKW KLIKNIJ!
fragment:
18. Okręgowa komisja wyborcza ustali szczegółowy plan przekazania pozostałego nakładu kart do głosowania wraz z nakładkami obwodowym komisjom wyborczym. W przyjętym we współdziałaniu z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) harmonogramie dostarczenia kart do głosowania i nakładek do gmin i miast, a następnie do obwodowych komisji wyborczych okręgowa komisja wyborcza ustali sposób i terminy odbioru kart do głosowania i nakładek przez osoby upoważnione przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz terminy przekazania kart do głosowania i nakładek poszczególnym obwodowym komisjom wyborczym. O przyjętych ustaleniach należy powiadomić obwodowe komisje wyborcze.