Upoważnienia dla RKW z Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna

Podpisy od Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna – KLIKNIJ!
Podpisy od Komitetu Wyborczego Jacka Wilka – KLIKNIJ!
Podpisy od Komitetu Wyborczego Mariana Kowalskiego – KLIKNIJ!
Podpisy od Komitetu Wyborczego Pawła Kukiza – KLIKNIJ!

Pełnomocnik wyborczy Komitetu wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna udziela Upoważnień dla koordynatorów desygnowanych przez Ruch Kontroli Wyborów do zgłaszania kandydatów na członków OKW na terenie MINIMUM jednej gminy. UPOWAŻNIENIE BĘDZIE OBEJMOWAĆ PEŁNOMOCNICTWO DLA CAŁEGO TERYTORIUM PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ GMINY!

W korespondencji trzeba wskazać nazwę gminy.
Wpisujemy minimum jedna gminę, tę na którą otrzymujemy upoważnienie, oczywiście jeśli pragniemy mieć upoważnienie na powiat wtedy wpisujemy powiat ale musimy wymienić wszystkie gminy
Jeżeli upoważnienie na powiat to wymienić wszystkie gminy powiatu
Jeżeli na kilka gmin – wymienić te gminy i w jakim są powiecie
Jeżeli miasto na prawach powiatu to pisać np. „Gmina Olsztyn na
prawach powiatu”

Na adres: wrela@o2.pl  należy przesłać gotowe wypełnione Upoważnienie lub tylko dane niezbędne do udzielenia Upoważnienia : imię, nazwisko, pesel, nr DO, adres, telefon, email.

Jeżeli wcześniej nie udzielono już komuś innemu Upoważnienia obejmującego wnioskowany obszar Upoważnienie będzie udzielane.

Dystrybucji Upoważnień dokonywać będziemy pocztą kurierską do centralnego miejsca w regionie, powiadamiając telefonicznie wszystkich zainteresowanych. 
Listę Upoważnionych przez KWGB sporządzimy do dn. 14.04.2015.

Upoważnienie do pobrania w formacie pdf KLIKNIJ!
Upoważnienie w formacie doc  KLIKNIJ!

Tekst upoważnienia według poniższego wzoru:
 
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Grzegorza Michała Brauna

ul. Krzywe Koło 30/3; 00-270 Warszawa

UPOWAŻNIENIE

DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Ja niżej podpisany, Bogdan Ludkowski, zamieszkały:51-180 Wrocław, ul. Strażacka 23,legitymujący się

dowodem osobistym oznaczonym AVR 688518, PESEL: 60040403535, działając jako pełnomocnik

wyborczy Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza

Michała Brauna, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja

2015 roku, niniejszym upoważniam:

Pana (Panią)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zamieszkałego(Zamieszkałą)…………………………………………………………………………………………………………………

Nr dowodu osobistego…………………………………………, PESEL……………………………………………………………………

do zgłaszania w moim imieniu jako przedstawicieli Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna kandydatów na członków Obwodowych

Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (I tura) i 24 maja 2015 roku (II tura) na terenie:

Gminy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Powiat…………………………………………………………., Województwo……………………………………………………………..

………………………………………