Jak napisać Protest Wyborczy?

W wtorek t.j. 15.10.br. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane wyniki wyborów parlamentarnych 2019 r.

W związku z tym na składanie protestów w trybie wyborczym mamy czas tylko do wtorku 22.10. br. włącznie.

Protesty można wysyłać pocztą poleconą – decyduje data stempla pocztowego nie późniejsza niż 22 października.

W załącznikach wysyłam podstawowe pliki pomocne przy pisaniu protestów:

a) Protesty – plik zawiera informację o prawie kodeksowym

b) Protest OKW – plik z miejscami pozostawionymi do wypełnienia – pismo procesowe do Sądu Najwyższego do indywidualnej edycji

Poniżej w tekście niżej jest jeszcze zestaw pytań pomocnych w pisaniu protestu – każde z nich dotyczy naruszenia prawa, z którym mogliśmy mieć do czynienia podczas naszej pracy w OKW (a może się nam wydawać, że to nie miało znaczenia).

Oprócz tego dla osób, które dopiero teraz do nas dołączyły przesyłam stare pliki:

c) Paragrafy na wybory-09.2019

d) Rozdział XXXI Przestępstwa…

e) Wytyczne PKW

Poniżej zestaw pytań pomocnych w ustaleniu i wpisaniu do protestu konkretnych naruszeń prawa, z którym mogliśmy mieć do czynienia podczas pracy w OKW:

 1. Czy przed 7.00 policzyliście ponownie i ostemplowaliście wszystkie karty, czy po otwarciu lokalu dla głosujących wszystkie materiały zostały przeniesione do lokalu wyborczego?
 2. Czy ktoś wysłał na e-mail Komisarza zgłoszenie o nieprawidłowościach i czy ma
  potwierdzenie odebrania tego maila?
 3. Czy nikt nie liczył i stemplował kart poza lokalem wyborczym?
 4. Czy były kabiny z kotarą do zapewnienia tajnego głosowania?
 5. Czy komisja w każdym momencie pracowała w składzie min.2/3 powołanej ilości?
 6. Czy po 21.00 komisja schowała wszystkie długopisy i wyjęła ołówki?
 7. Jaki sposób segregacji i liczenia głosów zastosowaliście – czy taki jak na szkoleniu oraz opisany w Kodeksie Wyborczym i uchwale PKW, bez dzielenia się OKW na grupki? Jeśli w grupakch to, kto wydal takie polecenie?
 8. Czy stworzony i podpisany został protokół ręczny?
 9. Czy był porównywany protokół ręczny z komputerowym i w jaki sposób?
 10. Czy ktoś wpisał uwagi do protokółu końcowego i jaka była ich treść?
 11. Czy przew., z-ca Komisji lub informatyk odmawiał komuś wpisania uwag do
  protokółu końcowego lub ingerował w ich treść?
 12. Czy przew., z-ca Komisji lub informatyk zabraniał rejestracji obrazu i dźwięku z
  przebiegu prac Komisji?
 13. Czy ktokolwiek utrudniał pracę członkowi Komisji, mężowi zaufania lub
  obserwatorowi społecznemu?
 14. Czy każdy członek komisji, mąż zaufania i obserwator społeczny mogli na
  żądanie otrzymać w lokalu wyborczym kopię protokółu końcowego?
 15. Czy ktokolwiek wywierał na Was presję, straszył policją itp.?
 16. Gdzie pracował informatyk – czy w lokalu wyborczym (tu gdzie jest urna) i czy pracował w obecności wszystkich członków OKW, czy też pracował w jakimś innym pomieszczeniu poza lokalem wyborczym, do którego to pomieszczenia udawała się tylko część członków OKW lub sam przewodniczący lub jego zastępca?

Należy pamiętać o zebraniu zeznań świadków i dowodów oraz o wykonaniu najlepiej 4-ch odpisów wraz z załącznikami. Wnioskodawcą protestu może być przew. OKW, wyborca z danego okręgu wyborczego (nie obwodu) oraz pełnomocnik Komitetu Wyborczego.

Należy pamiętać o terminowym uzupełnianiu protestu na wezwanie Sądu (z reguły 7 dni).

Andrzej Zdun