PKW przygotowała dziś wytyczne, czyli jak sfałszować wybory przy pomocy komputerów PKW

PKW w dniu dzisiejszym, tak jak to przewidzieliśmy w poprzedniej informacji umieszczonej w internecie oraz w naszej INSTRUKCJI WYBORCZEJ (str. 14), wykorzysta system komputerowy i informatyczny do sfałszowania wyborów!

Według wytycznych PKW (bezprawnych i niekonstytucyjnych!!!)

PROTOKOŁY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NIE POWSTANĄ JAKO WYNIK PRACY CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH!
Obwodowa Komisja Wyborcza ma sporządzić jedynie wersję roboczą protokołu, a wersja ostateczna będzie wynikiem „pracy” paru osób w tym „informatyka”, którzy wypichcą protokół w osobnych pomieszczeniach i pod dyktando systemu komputerowego PKW!!!

Protokół dopiero wydrukowany z sieci podpiętej pod PKW ma być podpisywany przez pozostałych członków Okręgowych Komisji Wyborczych. W ten właśnie sposób były sfałszowane wybory samorządowe, kiedy to dopiero po kilkudziesięciu godzinach a nawet po wielu dniach, na skutek „zawieszającego się” systemu komputerowego, członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych podpisywali nieprzytomnie protokoły z wynikami wydrukowanymi przez komputery PKW, gdy już żaden z członków komisji ze zwykłego zmęczenia nie pamiętał, po kilkudziesięciu godzinach oczekiwania na „odwieszenie się systemu”, ani jakie były wyniki szczegółowe ani nawet ogólne.

Oto nowe wytyczne i inne dokumenty wyprodukowane przez „nowy” skład PKW w budynku podlegającym Kancelarii Prezydenta RP:

Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych:
https://drive.google.com/file/d/0B6yt28wnXDtcRmdqRlg5NEd3ajQ/view?usp=sharing

Uchwała o powoływaniu OKW:
https://drive.google.com/file/d/0B6yt28wnXDtcZmlZb3lrZWM2RTA/view?usp=sharing

Zaświadczenie dla męża zaufania:
https://drive.google.com/file/d/0B6yt28wnXDtcTC1PenlGcXlIdkk/view?usp=sharing

Poniżej prosimy zapoznać się z pytaniami jakie w tej sprawie zadał jeden z sympatyków Ruchu Kontroli Wyborów w trybie dostępu do informacji publicznej:

W trybie dostępu do informacji publicznej uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 roku „w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych …”:

1)      jaki konkretny przepis Kodeksu wyborczego przewiduje uczestnictwo w procesie powstawania protokołu obwodowej komisji wyborczej „osoby odpowiedzialnej za obsługę informatyczną”, o której mowa w punkcie 69 wytycznych PKW z dnia 9.03.2015r. – proszę o wskazanie oznaczenia tego przepisu oraz przytoczenie jego treści,
2)      jaki konkretny przepis Kodeksu wyborczego przewiduje sporządzanie przez obwodową komisję wyborczą projektu protokołu, o którym mowa w pkt 69 Wytycznych – proszę o wskazanie oznaczenia tego przepisu oraz przytoczenie jego treści,
3)      jakie postanowienie Wytycznych lub innego aktu prawnego (proszę o wskazanie i przytoczenie treści) nakazuje, aby członkowie obwodowej komisji wyborczej podpisali projekt protokołu, o którym mowa w pkt 69 Wytycznych,
4)      jaki konkretny przepis Kodeksu wyborczego przewiduje uczestnictwo w procesie powstawania protokołu obwodowej komisji wyborczej „systemu”, o którym mowa w punkcie 69 podpunkt 2) wytycznych PKW z dnia 9.03.2015r. – proszę o wskazanie oznaczenia tego przepisu oraz przytoczenie jego treści,
5)      czy przewidziana w punkcie 69 podpunkt 2) wytycznych PKW z dnia 9.03.2015r.  „sygnalizacja błędów i ostrzeżeń” przez „system” jest elementem sprawdzania poprawności arytmetycznej protokołu, a jeśli nie to na czym polega to sprawdzanie,
6)      jeśli sygnalizacja, o której mowa powyżej, jest elementem sprawdzania poprawności arytmetycznej protokołu, to jaki konkretny przepis Kodeksu wyborczego przewiduje kompetencje dla PKW do przeniesienia przewidzianego treścią art. 76 § 2 Kodeksu wyborczego uprawnienia pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej do dokonania takiego sprawdzenia – na „system” – proszę o wskazanie oznaczenia tego przepisu oraz przytoczenie jego treści,
7)      czy „system” o którym mowa w punkcie 69 podpunkt 2) wytycznych PKW z dnia 9.03.2015r. jest wyłącznie programem komputerowym czy też połączeniem programu komputerowego z zespołem ludzi obsługujących tych program,
8)      jaka konkretna wskazana personalnie, z imienia i nazwiska, osoba powołana do czynności wyborczych (członek OKW, członek PKW), decyduje o tym, że „system” o którym mowa w punkcie 69 podpunkt 2) wytycznych PKW z dnia 9.03.2015r. „sygnalizuje błędy i ostrzeżenia” – a jeśli wynika to tylko i wyłącznie z zastosowanego w programie komputerowym algorytmu informatycznego – jaka konkretna wskazana personalnie, z imienia i nazwiska, osoba powołana do czynności wyborczych (członek OKW, członek PKW), dokonała sprawdzenia prawidłowości działania tego algorytmu – w tym wypadku proszę również o dokument tego sprawdzenia,
9)      jak powinna postąpić obwodowa komisja wyborcza w wypadku, gdy zestawienie błędów będzie błędne, to jest będzie sygnalizowało nieistniejący błąd w danych liczbowych wyników głosowania w obwodzie,
10)   w jaki sposób obwodowa komisja wyborcza ma sprawdzić zgodność danych wprowadzonych do systemu informatycznego przez osobę odpowiedzialną za obsługę informatyczną w wypadku awarii drukarki lub „innych przeszkód w wydrukowaniu protokołu”,
11)   jak powinna postąpić obwodowa komisja wyborcza w wypadku, gdy sprawdzenie zgodności protokołu wydrukowanego z projektem protokołu przekazanego osobie odpowiedzialnej za obsługę informatyczną wykazuje różnice, w szczególności mimo braku raportu ostrzeżeń, na przykład zawyżając ilość głosów nieważnych, zwiększając ilość głosów oddanych na jednego z kandydatów itp.,
12)   z jakiego powodu Wytyczne nie przewidują parafowania przez członków Obwodowej Komisji Wyborczej poszczególnych stron protokołu wydrukowanego z systemu informatycznego,
13)   czy naruszeniem Wytycznych będzie parafowanie przez jednego lub wszystkich członków obwodowej komisji wyborczej każdej strony protokołu wydrukowanego z systemu informatycznego,
14)   jaki moment decyduje o „obecności przy sporządzeniu protokołu” o której mowa w punkcie 70 Wytycznych, to jest czy protokół podpisują wszyscy członkowie obwodowej komisji wyborczej obecni przy sporządzeniu projektu protokołu, przy wprowadzeniu tego protokołu do systemu, przy sprawdzeniu zgodności projektu z wydrukiem czy przy innym zdarzeniu,
15)   czy przed podpisaniem protokołu, o którym mowa w punkcie 70 Wytycznych, jakikolwiek dokument wyborczy w dowolnej postaci może opuścić lokal wyborczy,
16)   czy przed podpisaniem protokołu, o którym mowa w punkcie 70 Wytycznych, jakakolwiek informacja o wynikach wyborów może zostać przekazana do Okręgowej Komisji Wyborczej,
17)   czy Okręgowa Komisja Wyborcza może uwzględnić w swych pracach informacje wprowadzone do systemu informatycznego przed otrzymaniem fizycznego egzemplarza protokołu obwodowej komisji wyborczej,
18)   w jaki sposób Okręgowa Komisja Wyborcza będzie weryfikowała prawidłowość danych otrzymanych za pośrednictwem systemu informatycznego, o ile dane te będzie uwzględniać w swych pracach przed otrzymaniem fizycznych i podpisanych egzemplarzy protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych,
19)   w jaki sposób Okręgowa Komisja Wyborcza będzie weryfikowała prawidłowość danych otrzymanych i przetworzonych za pośrednictwem systemu informatycznego z fizycznymi, podpisanymi egzemplarzami protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych, niezależnie od czasu ich otrzymania,
20)   w jaki sposób Okręgowa Komisja Wyborcza dokona zsumowania ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, wskazanych w treści protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych,
21)   jeżeli to nie członkowie Okręgowych Komisji Wyborczych będą osobiście przeprowadzali arytmetyczne działanie sumowania danych widniejących w protokołach Obwodowych Komisji Wyborczych, to kto będzie te operacje arytmetyczne przeprowadzał i na jakiej podstawie prawnej ?

Jacek Zieliński,
ul. Podleśna 5
84-240 Reda

odpowiedzi proszę udzielić na mój adres mailowy adw@op.pl