Pierwsze sygnały o fałszowaniu wyboru składu Obwodowych Komisji Wyborczych! Uwaga!

W Kłodzku chcieli zrobić losowanie składu Obwodowych Komisji Wyborczych nie dość, że natychmiast w piątek 17.04, lecz nawet losowanie chcieli zrobić w trybie TAJNYM!
W Białymstoku udziela urząd w kwestiach związanych z procedura głosowania nieprawdziwych informacji.
W Kołobrzegu o godz. 11.00 w dniu 17.04 już zamknięto możliwość składania list z kandydatami na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

WZORY PISM, gdy doszło do sfałszowania składu OKW – KLIKNIJ!

W związku z tymi „jaskółkami” fałszowania procesu wyborczego informujemy, że:

„Zgodnie z art.182 § 7 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy (zwaną w dalszej części Ustawą) w przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta. Tak też wskazuje § 8 Uchwały PKW z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej w dalszej części Uchwałą) – „Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład, komisja powoływana jest w największym dopuszczalnym składzie, a jej skład ustalany jest w trybie losowania, o którym mowa wart. 182 § 7 Kodeksu wyborczego.”

Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania wójt (Burmistrz, Prezydent, Wójt) podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 dni przed dniem losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je w Biuletynie Informacji Publicznej (§8.2 Uchwały).

Taka regulacja powoduje, iż bezwzględnie zawiadomienie powinno być umieszczone na stronie BIP Urzędu i tam możemy się z nią zapoznać.

Przepisy nie regulują miejsca czy też wzoru takiego zawiadomienia, jednakże w mojej ocenie, powinna być zamieszczona w sposób czytelny, ale również w taki, aby każdy obywatel w prosty sposób
mógł ja odnaleźć. W mojej ocenie winna się znajdować bezpośrednio w zakładce Wybory na Prezydenta RP 2015.

W przypadku.braku zawiadomienia, ale również innych naruszeń, właściwy komisarz wyborczy wzywa te organy do wykonania zadań w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskutecznego upływu terminu niezwłocznie wykonuje te zadania i powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą (zgodnie z art. 17 § 1 Ustawy).

Podkreślić jednak należy, że aby doprowadzić do takiego wezwania, należy niezwłocznie – po ujawnieniu naruszenia – zawiadomić komisarza wyborczego, który w trybie w/w przepisu dokonuje czynności, a konsekwencja takiego wezwania w rozpatrywanym przypadku (braku zawiadomienia o terminie losowania) byłoby ponowne przeprowadzenie losowania.

Mając na uwadze dwudniowy termin dla zawiadomienia losowanie może się odbywać takim tylko dniu, o którym zawiadomiono w sposób prawidłowy.

UWAGA na marginesie:
[To Państwowa Komisja Wyborcza określa sposób zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych poprzez ogłoszenie wzoru takiego zgłoszenia zgłoszenia oraz zasad powoływania Obwodowych Komisji Wyborczych a także zasad  przeprowadzenia losowania .

Jeśli okaże się, że Państwowa Komisja Wyborcza NIE ogłosiła w terminie takich zasad to doszło do  popełnienia przestępstwa – co oznacza, że należy zgłosić do prokuratury możliwość popełnienia przestępstwa przez PKW i nadzorującego proces wyborczy Prezydenta RP.]