Dowody (m.in. zdjęcia sfałszowanych protokołów) fałszerstwa wyborczego w Katowicach 2014.

Poniżej publikujemy treść protestu wyborczego, jaki został złożony do Sądu oraz zdjęcia dokumentów świadczące o fałszerstwie wyborczym.
O tym fałszerstwie wyborczym, jako modelu postepowania w dniu wyborów, będzie mowa w dniu 07.03.2015 podczas szkolenia na II Konferencji POWSTAŃ POLSKO, która odbędzie się w Niepokalanowie (godz. 11.00 Msza Święta za Ojczyznę w bazylice, potem przejście do o.o. Franciszkanów do sal na szkolenia)

Wyjaśnienie do załączników:
 1. Uchwała in blanco- te luźne kartki, na których była jedynie pieczęć oraz dane członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, podsuwano im do podpisu po czym dopinano je do „właściwych” uchwał. Oczywiście, robiono to już pod nieobecność członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, tłumacząc to działanie chęcią zaoszczędzenia ich czasu, aby nie musieli oni pozostawać do końca pracy WKW. 
 
2. Pierwszy, rzekomo błędny protokół zbiorczy Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, który w nocy z piątku na sobotę lub w sobotę wcześniej rano został zmieniony na ten „właściwy”. 
 
P.S. Ten protokół jest niepodpisany i nieopieczętowany, gdyż jest to ta piąta (druga z „nadliczbowych”) kopia protokołu, która trafiła w ręce Pani Doroty Stańczyk. Podpisuje się i pieczętuje wyłącznie pierwsze trzy kopie. 
 
3. Tekst protestu wyborczego, który złożyła Pani Dorota w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

https://docs.google.com/document/d/1LXjwe3XOv6n5NacCHAKVqizAahD0bReT3lWShjA6-Os/edit?usp=sharing

      Bytom, 1 XII 2014 r.
Dorota Stańczyk
(adres)
  Sąd Okręgowy w Katowicach
  ul. Francuska 38
  40-028 Katowice
PROTEST WYBORCZY
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu wyborczego wnoszę protest wyborczy dotyczący wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które miały miejsce w dniu 16 listopada 2014 r., w części odnoszącej się do wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach, odpowiedzialnej na terenie Województwa Śląskiego za ustalenie wyników głosowania i wyników ww. wyborów oraz ich ogłoszenie, zarzucam bezprawną zamianę protokółu z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego podpisanego przez wszystkich członków Komisji na inny protokół oraz niedpoinformowanie o tym fakcie części składu Komisji,
– tj. złamanie art. 248 pkt 3 i 4 oraz art. 249 pkt 3 i 4 Kodeksu karnego.
Jednocześnie wnoszę o stwierdzenie na podstawie art. 394 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego nieważności powyższych wyborów oraz wydanie postanowienia o przeprowadzeniu wyborów ponownych.
UZASADNIENIE

Podczas wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada br., byłam członkiem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach. W dniach 20 i 21 listopada br. brałam czynny udział w pracach ww. Komisji obejmujących m.in. sumowanie liczby głosów i w dalszej kolejności sporządzanie protokółu z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego. Po wydrukowaniu przedmiotowego protokółu, wraz z pozostałymi osobami wchodzącymi w skład Komisji, złożyłam stosowny podpis pod tym dokumentem.
Ku mojemu głębokiemu zdziwieniu 22 listopada ze środków masowego przekazu dowiedziałam się, że ów protokół, który podpisałam dzień wcześniej nie był ostateczną wersją oraz że sporządzona została druga jego wersja, zmodyfikowana względem pierwszej i zawierająca inne dane liczbowe niż uprzednio. Niestety nikt z członków Komisji nie poinformował mnie o powodach skutkujących koniecznością zamiany protokółów, ani o samym zamiarze dokonania takiego kroku, a przecież będąc członkiem ww. Komisji powinnam mieć możliwość zapoznania się z ostateczną wersją protokółu i złożenia na nim swojego podpisu. Tak się jednak nie stało. W załączeniu umieszczam ostateczną wersję protokołu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach w formie elektronicznej.
Ponadto, podobnie jak ja, nie została powiadomiona o zamianie protokółów vice przewodnicząca Komisji p. Martyna Katarzyna Konopka. Wobec tego rodzi się uzasadnione podejrzenie, że Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach mogła dopuścić się podrobienia dokumentu wyborczego oraz nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów, czyli przestępstw z art. 248 pkt 3 i 4 kk, a także podstępnego przeszkadzania przy obliczaniu głosów i sporządzaniu zeń protokołu, tj. przestępstw z art. 249 pkt 3 i 4 kk.
    Powszechne są głosy, że przeprowadzone w dniu 16 listopada br. wybory w skali całego Kraju odbyły się w warunkach dalekich od standardów właściwych dla państwa prawa. Co za tym idzie, prawdopodobnie wyborcza farsa z udziałem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach nie jest bynajmniej odosobnionym przypadkiem. W tej sytuacji brak stwierdzenia nieważności wyborów może doprowadzić do wypaczenia ich wyniku i w konsekwencji do utraty wśród obywateli wiary w możność wpływu na dobór personalny organów władzy, a przez to na losy wspólnot różnych szczebli, jak również w realność konstytucyjnie zagwarantowanych praw.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

                                        __________________

                                            podpis

Podgląd załącznika 20141123_221508.jpg

Podgląd załącznika 20141123_153830.jpg

Podgląd załącznika 20141123_221529.jpg

Podgląd załącznika 20141123_221502.jpg

Podgląd załącznika 20141123_221525.jpg

Podgląd załącznika 20141123_221434.jpg

Podgląd załącznika 20141123_221429.jpg

Podgląd załącznika 20141123_221445.jpg

Podgląd załącznika 20141123_153837.jpg

Podgląd załącznika 20141123_221452.jpg

Podgląd załącznika 20141123_221440.jpg

Podgląd załącznika 20141123_221424.jpg

Podgląd załącznika 20141123_221456.jpg

Podgląd załącznika 20141123_221520.jpg

Podgląd załącznika Uchwała.jpg