Co powinien zrobić koordynator powiatowy RKW?

Co robi koordynator powiatowy Ruchu Kontroli Wyborów?
  1. Udostępnia swój telefon i mail publicznie dlatego tylko do celów RKW powinien założyć osobną skrzynkę pocztową na gmailu, jeśli takiej nie posiada (będzie potrzebna do spraw technicznych) i może założyć osobny numer na telefonie na kartę.
  2. Natychmiast nawiązuje kontakt z ochotnikami z jego terenu przekazanymi mu z centralnej bazy danych i sam szuka kolejnych, prowadzi ich bazę, przekazuje im materiały, i nadsyła ich dane do bazy centralnej, ustala zasady współpracy. Dobrze by miał minimum 1-2 współpracowników, zwłaszcza w wypadku rozległego powiatu.

  3. Ustala liczbę i położenie komisji obwodowych w powiecie. Chodzi o to, że członkiem komisji obwodowej może być tylko osoba zarejestrowana w spisie/rejestrze wyborców danej gminy w której powołany ma być skład komisji. Trzeba więc wcześniej zorientować się kogo do jakiej komisji skierujemy. Granice komisji obwodowych są mniej więcej stałe, ale PKW ogłosi wykaz komisji obwodowych dopiero 5 kwietnia i wtedy będzie czas na korekty.
  4. RKW samodzielnie nie może skierować do komisji nikogo, ale robią to Komitety Wyborcze przez swoich pełnomocników w terenie. Listę takich pełnomocników reprezentujących Komitety Wyborcze, które popierają RKW, zostaną dostarczone koordynatorom. Umowa z tymi komitetami stwierdza, że tam gdzie nie będą miały własnych kandydatów, delegują wskazanych przez RKW. W okręgach, gdzie RKW nie będzie miał swoich koordynatorów, ochotnicy będą musieli sami udać się do wskazanych przez nas mailem pełnomocników.
  5. Komitety Wyborcze muszą przedstawić swoich kandydatów do komisji obwodowych najpóźniej 17 kwietnia, co oznacza, że koordynatorzy muszą pełnomocnikom dostarczyć listy z danymi naszych kandydatów w piątek poświąteczny 10 kwietnia lub najpóźniej w poniedziałek 13 kwietnia.
  1. Koordynator zbiera następujące dane od kandydata na członka komisji obwodowej i przekazuje pełnomocnikowi wybranego komitetu wyborczego, który popiera RKW
Obwodowa Komisja Wyborcza nr   w
Imię
Drugie imię Nazwisko
Adres

zamieszkania

Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr Domu Nr lokalu Poczta
Kod

pocztowy

_
Numer
ewidencyjny
PESEL
Numer

telefonu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji wyborczej.
………………………………… dnia …………………………..2015r. ………………………………………………………..
(miejscowość) (podpis kandydata na członka komisji)
UWAGA: formularz zawiera mylne sformułowanie „adres zamieszkania”. W rzeczywistości chodzi o adres zameldowania, gdyż na ogół zameldowanie decyduje o wpisaniu do REJESTRU uprawnionych do głosowania w komisji, w której kandydat może pracować.
Sprawdzić trzeba
czy jesteś uwzględniony w rejestrze wyborców danej gminy, na terenie której będziesz w komisji (albo inaczej: czy od ostatnich wyborów nie zmieniałeś miejsca meldunku).
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej:
§ 5. 1. Wójt rozpatruje tylko zgłoszenia tych kandydatów na członków komisji, którzy mają prawo wybierania w wyborach, dla przeprowadzenia których powoływana jest komisja, są ujęte w rejestrze wyborców danej gminy oraz spełniają warunki określone w §3 ust. 25 i wpłynęły do wójta nie później niż w 23. dniu przed dniem wyborów.”
 W naszym przypadku najważniejszy jest adres uwzględniony w rejestrze wyborców. Adres w dowodzie jest drugorzędny. 
Kodeks wyborczy art. 182 par. 4 (o kandydatach do komisji obwodowych): „Kandydatami, o których mowa w § 2 pkt 1 i w § 3 pkt 1, mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.” A to oznacza, że można mieszkać gdziekolwiek, ale być zameldowanym na terenie danej gminy (wtedy z automatu jest się w stałym rejestrze wyborców danej gminy). Stąd adres zamieszkania wydaje się być zbędny (jeśli to weryfikują w gminie, to i tak po nr PESEL).
Mylne sformułowanie jest celowo zrobione, żeby było sporo odrzuceń wniosków, bo formularz nie zawiera pełnych danych. Faktycznie po adresie zameldowania dojdziemy do tego gdzie jesteśmy umieszczeni w stałym rejestrze wyborców i czy mamy prawo zasiadać w danej komisji. To też w takim razie nasza rola, żeby się upewnić czy kandydat może być kandydat może być kandydatem.
„3. Zgłoszenie zawiera:
1) nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;
2) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka komisji;
3) numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się komisja;
4) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.”

  1. W dniu głosowania koordynator zbiera kopie protokołów od członków komisji obwodowych, a gdy ich nie ma, fotografuje wywieszone protokoły, następnie podlicza wyniki z komisji na swoim terenie i wpisuje do programu lub na arkusze excel i dostarczę koordynatorowi okręgowemu, a gdy go nie ma, centrali. Skany protokołów zamieszcza w internecie. Szczegółowa instrukcja zostanie dostarczona później.