Apel Zgromadzenia Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów do Kandydatów na Prezydenta RP i ich Komitetów Wyborczych

Apel Zgromadzenia Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów do Kandydatów na Prezydenta RP i ich Komitetów Wyborczych

Wobec możliwości dokonania masowych fałszerstw wyborczych, zwracamy się do Kandydatów na Prezydenta RP i ich Komitetów Wyborczych o natychmiastowe wystąpienie do Państwowej Komisji Wyborczej z żądaniem zablokowania wytycznych PKW, które generują nadużycia i fałszerstwa wyborcze oraz złożenia wyjaśnień w poniższych sprawach:
1.      Glosowania korespondencyjnego jako metody masowego fałszowania wyborów.
Według par. 2 i par. 5 rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie odbioru pakietów wypełnione pakiety głosowania korespondencyjnego będą mogły pozostawać u urzędników poza wszelką kontrolą obwodowych komisji wyborczych przez minimum 7 dni przed wyborami. Członkowie obwodowych komisji wyborczych nie będą mogli porównać podpisu wyborcy na kopercie, gdyż nie będą mieli jego dowodu osobistego. Oznacza to przejęcie części zadań członków komisji przez urzędników.

2.    Zalecenia PKW by ostateczną wersją protokołu wyborczego nie był protokół ręczny, wytworzony i podpisany przez wszystkich członków OKW, lecz by był to wydruk z komputera i drukarki podłączonej do systemu komputerowego PKW wytworzony poza lokalem wyborczym i przy udziale niektórych członków komisji. Przewodniczący OKW pod groźba sankcji KARNEJ ma natychmiast zniszczyć login, hasło i certyfikat, na podstawie którego wpisał dane, a więc jedyny dowód jakie dane w rzeczywistości zostały przez niego wprowadzone.
3.    Zniesienie obowiązującego kiedyś wymogu sprawdzenia przez OKW czy osoba posługująca się zaświadczeniem o głosowania w innym miejscu, została rzeczywiście u siebie skreślona z listy wyborców i czy wydano jej w/w zaświadczenie.
4.     Figurowanie w spisach wyborców ludzi zmarłych i niezamieszkałych w danej gminie z powodu błędnych rejestrów wyborców tworzonych na styku urzędów gminnych i centralnej bazy danych tzw. ŹRóDŁA.
5.    Głosowanie za pomocą nowych dowodów osobistych, które nie zawierają danych adresowych i wzoru podpisu. Jakie są gwarancje, że ta sama osoba nie zostanie wprowadzona przez centralny system komputerowy do rejestru spisu wyborców w wielu obwodowych komisji wyborczych jednocześnie.
Wyżej wykazane wątpliwości do dziś nie zostały wiarygodnie wyjaśnione. Sprawa głosowania korespondencyjnego została zgłoszona do prokuratury, ale jeśli w/w sprawach nie nastąpią działania Kandydatów na Prezydenta RP i ich Komitetów Wyborczych, to luki pozostawione w wytycznych PKW będą wykorzystane w celu sfałszowania wyborów. Jako ogólnopolski ruch wolontariatu domagamy się od Kandydatów na Prezydenta RP i ich Komitetów Wyborczych niezwłocznej reakcji.
W imieniu zgromadzonych koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2015 roku                                                         
/-/ Marcin Dybowski            
Krajowy Koordynator Sieci RKW