Zburzono budynek historycznego magazynu – Miasto podjęło stosowne kroki

Inwestor prowadzący prace przy ul. Szyperskiej nie zastosował się do zaleceń konserwatorskich w sprawie historycznych budynków. To wynik kontroli przeprowadzonej w poniedziałek przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

Zdjęcie przedstawia plac budowy. Widać na nim koparkę i pracowników budowlanych. - grafika artykułu
Inwestor prowadzący prace przy ul. Szyperskiej nie zastosował się do zaleceń konserwatorskich w sprawie historycznych budynków/ fot. Tomasz Dworek

Prace rozbiórkowe budynku magazynowego przy ul. Szyperskiej zostały przeprowadzone w sposób niezgodny z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu konserwatorskim (nr 678/2018 z dn. 12.07.2018 r.). Niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu Miejski Konserwator Zabytków wydał decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu działań.

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, warunkami określonych w dokumentacji projektowej oraz zakresem prac w wydanym pozwoleniu konserwatorskim, inwestor zobowiązany był do prowadzenia prac w ściśle określony sposób, który gwarantować miał zachowanie substancji zabytkowej w jak największym zakresie.

Ściana południowa budynku magazynowego usytuowanego wzdłuż ul. Szyperskiej miała być demontowana modułowo, wycinana i zabezpieczona w segmentach, z zachowaniem oryginalnego detalu architektonicznego (gzymsy, cokoły, pilastry, obramienia okien), w celu jej odtworzenia w elewacji nowoprojektowanego budynku.

– Niestety, inwestor w sposób całkowicie niedopuszczalny zburzył budynek magazynowy w całości. Ponadto prace prowadzone były bez wymaganego, ze względu na swoją specyfikę, nadzoru dyplomowanego konserwatora zabytków. Inwestor uzyskując pozwolenie zobowiązał się do określonych działań budowlano-konserwatorskich, których nie dopełnił i tym samym naruszył warunki wydanej decyzji – tłumaczy Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków. 

– Osoby, które łamią prawo, muszą ponosić konsekwencje swoich czynów. W tym przypadku inwestor nie tylko złamał decyzję konserwatorską, która określała zakres możliwych prac, ale też nie zastosował się w piątek do decyzji MKZ o wstrzymaniu prac. Poleciłem sprawdzenie dokumentów celem zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Ten inwestor swoją postawą psuje wizerunek nie tylko innym przedsiębiorcom – którzy potrafią działać w zgodzie z prawem, sztuką urbanistyczną i poszanowaniem zasad dziedzictwa – ale i nam jako Miastu – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

W poniedziałek, w trakcie oględzin terenu inwestycji, wszelkie prace zostały przez MKZ wstrzymane (wpisem do dziennika budowy). Bardzo ważne jest jeszcze jedynie zabezpieczenie zabytkowego budynku tzw. Kapitanatu.

Wobec Inwestora, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawno-administracyjne. 

– Dzisiaj inwestor został zawiadomiony o wszczętych postępowaniach egzekucyjnych w tym zakresie – informuje Joanna Bielawska-Pałczyńska.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie prowadzi także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W poniedziałek obecni na miejscu inspektorzy stwierdzili istotne odstąpienie od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę. Dalsze decyzje PINB podejmie po zapoznaniu się z dokumentacją projektową. 

Za działania prowadzone niezgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi inwestorowi grożą m.in. dotkliwe kary finansowe oraz uchylenie pozwolenia na budowę. 

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/zburzono-budynek-historycznego-magazynu-miasto-podjelo-stosowne-kroki,154417.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz