Wniosek RKW do Prokuratora Generalnego ws dokumentacji wyborczej

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 roku

                                                                                  

Prokurator Generalny

                                                                                   Zbigniew Ziobro

                                                                                   Prokuratura Krajowa

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

                                                          

Wniosek o zabezpieczenie przez Prokuratora Generalnego dokumentacji wyborczej oraz wszczęcie postępowania wyjaśniającego

 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,

 

W imieniu Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy z uwagi na treść. art. 2 oraz art. 3 ustawy o Prokuraturze kierujemy do Pana wniosek o zabezpieczenie zgodnie z dyspozycją art. 22 § 3 kpk dokumentacji związanej z wyborami samorządowymi w 2014 oraz wyborów 2015 roku, która to stanowi dowód w sprawie licznych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 248 kk poprzez zwrócenie się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego o wstrzymanie brakowania ww. dokumentacji.

Zarazem wnosimy o wszczęcie sumarycznego postępowania wyjaśniającego w przedmiocie zakresu i skali naruszenia dyspozycji art. 248 kk w oparciu o stany faktyczne w protestach wyborczych w skali kraju.

Zarazem jako przedstawiciela społecznego w mającym się toczyć postępowaniu wskazujemy w imieniu naszego Stowarzyszenia RKW p. Marcina Dybowskiego, z adresem dla doręczeń: ul. Klonowa 10a, 05-806 Komorów.

Uzasadnienie

W dniu 4 lipca 2016 roku Trybunał Konstytucyjny, z uwagi na upływ 6-miesięcznego terminu zawieszenia postępowania, który to upłynął bezskutecznie, umorzył postępowanie z wniosku posłów PiS (oraz sędziego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego) z 2015 roku w sprawie określonego w rozporządzeniu Ministra Kultury sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów. PiS kwestionowało określenie przez ministra warunków i trybu brakowania niektórych dokumentów z głosowania. We wniosku podkreślano, iż z Kodeksu wyborczego wynika, że wszystkie dokumenty z wyborów powinny być przekazywane do archiwów państwowych. W ocenie Stowarzyszenia w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów znajduje się szereg nieścisłości, które uzasadniały wniosek złożony przez posłów PiS.

W szczególności należy wskazać tu: § 7 ww. rozporządzenia, zgodnie z którego treścią po upływie 30 dni od rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy w sprawie ważności wyborów, podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawach nieważności wyborów lub nieważności wyboru posła do Parlamentu Europejskiego, wydania przez sąd prawomocnych orzeczeń w sprawie ważności wyborów, dokumenty z głosowania (za wyjątkiem: 1. dokumentów z wyborów, stanowiących dowody w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przygotowawczych postępowaniach karnych, 2. protokołów głosowania w obwodzie, 3. protokołów posiedzeń, uchwał, urzędowe obwieszczenia, komunikaty oraz inne dokumenty dotyczące obsługi obwodowej komisji wyborczej, 3. dokumenty dotyczące powołania obwodowych komisji wyborczych) podlegają brakowaniu, zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który stoi w sprzeczności:

– z § 15 rozporządzenia, ponieważ Szef Krajowego Biura Wyborczego przyjmuje i przechowuje w archiwum zakładowym Krajowego Biura Wyborczego dokumenty z wyborów z Państwowej Komisji Wyborczej w sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz zapewniający ochronę danych osobowych znajdujących się w tych dokumentach przed nieuprawnionym ujawnieniem, oraz

– z § 16 rozporządzenia, zgodnie z którym dokumenty z wyborów, stanowiące materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, przekazuje się w terminie 5 lat od dnia wyborów do właściwego archiwum państwowego (z wyjątkiem: 1) wykazów podpisów osób popierających: a) utworzenie komitetów wyborczych wyborców, b) zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 2) dokumentów wymienionych w § 13 ust. 3 pkt 2).

Wedle informacji uzyskanych przez Stowarzyszenie RKW, Archiwa Państwowe na skutek postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym wstrzymały proces niszczenia dokumentacji wyborów. Stowarzyszenie zgadza się zarówno z Prezes PiS Jarosławem Kaczyńskim, jak i obecnym Prezydent RP Andrzejem Dudą, że w przypadku wspomnianych wyborów z lat 2014 – 2015 mogło dojść do fałszerstwa i innych przestępstw wskazanych w art. 248 kk. Co więcej, w ocenie Stowarzyszenia RKW już samo publiczne stwierdzenie, że doszło do przestępstwa z art. 248 kk, stwierdzenie przez Głowę Państwa – Prezydenta RP powinno uruchomić procedury związane z art. 304 par. 2 kpk.

W poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystów pod przewodnictwem senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego skutecznie powstrzymała proces niszczenia dokumentacji wyborczej poprzez złożenie zapytania do TK. Jednak po umorzeniu postępowania w sprawie,  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowiło przystąpić do brakowania dokumentacji, co doprowadzi do bezpowrotnego utracenia dowodów w sprawie przestępstw określonych w art 248 kk.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.                                                                 

 

                                                                         Jerzy Targalski

                                                                         Prezes Stowarzyszenia RKW

 

 

Do wiadomości:

Prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego