Wojewoda unieważnił uchwałę Rady Miasta wprowadzającą Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

W swojej decyzji stwierdził, że zapisy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn „istotnie naruszają prawo” i wykraczają poza zakres kompetencji samorządu.

Wojewoda swoją decyzję wydał po przeprowadzeniu analiz prawnych i zapoznaniu się z uwagami zgłaszanymi w tej sprawie przez Centrum Życia i Rodziny oraz Społeczną Radą Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań”.

Przede wszystkim Rada Miasta podjęła uchwałę bez powiązania z zadaniami i procedurami właściwymi dla funkcjonowania organów samorządu terytorialnego, czyli bez podstawy prawnej. Przepisy prawne przywołane przez Radę Miasta Poznania – jako podstawa podjęcia ww. uchwały, odnoszą się do innych sfer działalności organów samorządu terytorialnego i nie mogły stanowić podstawy do przyjęcia karty 

– wyjaśnia wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Zdaniem przedstawicieli Centrum Życia i Rodziny, które wraz ze Społeczną Radą Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań”, przygotowało petycję z apelem o podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę wielkopolskiego uchwała przyjęta głosami radnych Koalicji Obywatelskiej zawierała w sobie szereg niebezpiecznych zapisów, m.in. nawiązujących do ideologii gender.

Decyzja wojewody to duży sukces Centrum Życia i Rodziny oraz „Rodzinnego Poznania”, a także wszystkich zaangażowanych w zbiórkę podpisów. Cieszymy się, że głos tysięcy polskich rodzin został dostrzeżony. Od dawna alarmowaliśmy, że treść zapisów uchwały o Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn wprowadza bardzo niebezpieczne zapisy, które zagrażają konstytucyjnej pozycji małżeństwa i rodziny. Zapisy nawiązywały także do ideologii gender. Co więcej, prowadziły również do wspierania idei ruchu LGBT oraz stwarzały zagrożenie zakwestionowania prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem 

– mówi Paweł Ozdoba, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny.

„Postanowienia zawarte w Karcie wykraczają poza zakres kompetencji przypisanych zarówno organowi wykonawczemu, jak i organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego”. „Oznacza to, że akt ten i postulaty w nim zawarte nie mogą znaleźć swojego odzwierciedlenia w działalności prawodawczej organów gminy”

 czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem wojewody zapisy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn wykraczają poza zakres kompetencji samorządu. 

Żaden przepis prawa nie upoważnia jakiegokolwiek podmiotu do wydawania wiążących dyspozycji w zakresie obligatoryjnego wydatkowania środków budżetowych

– tłumaczy Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego.

Przypominamy. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym opracowana została przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) w 2006 r. Rekomendowana jest przez Związek Miast Polskich, jako kompleksowe narzędzie służące realizowaniu zasady równości płci oraz niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne i społeczne, narodowość, język, wyznanie, stopień sprawności, wiek, orientację seksualną czy tożsamość płciową. 

Przyjęcie i wdrożenie Karty przez Poznań pozwoli usystematyzować te działania, które są już w naszym mieście realizowane w ramach polityki senioralnej, prorodzinnej, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, czy zagrożonych bezdomnością. Jednocześnie wskaże kierunki dalszych usprawnień i nowych działań w tych obszarach, które wymagają wzmocnienia albo dopiero zbudowania polityki wsparcia

– komentował zaraz po przyjęciu dokumentu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

źródło: epoznan.pl

Get involved!

Comments

No comments yet